© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Bijna 1.000 bezwaarschriften

voor geplande windturbines aan Albertkanaal

“Dat zet toch een groot vraagteken bij de locatie”

De gemeente kreeg maar liefst 950 bezwaarschriften binnen tegen de geplande windturbines langs het Albertkanaal in Schoten. Op het college van donderdag zullen burgemeester en schepenen wikken en wegen of er positief of negatief advies verleend wordt aan de provincie. “We moeten toch zeker rekening houden met het gebrek aan draagvlak”, zegt Paul De Swaef (N-VA), schepen voor Ruimtelijke Ordening.

Eind december diende burgercoöperatie Ecopower een aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de twee windturbines in bij de gemeente. In 2014 wees de gemeente Schoten een gunningsprocedure uit voor de bouw van een windturbinepark in een geplande bedrijvenzone van kmo’s inclusief een nieuw recyclagepark en een nieuwe Dienst der Werken. Het openbaar onderzoek naar het windturbineproject liep van 10 februari tot 10 maart. In die periode konden bezwaren tegen de twee geplande windturbines ingediend worden.

Beschermde vleermuis

 

Heel wat bezwaarschriften waren van de hand van natuurverenigingen. Zo protesteerde ook Natuurpunt Antwerpen Noord. De bewegingsreden daarvoor vormde de mogelijke impact op de Vlaamse populatie van de ingekorven vleermuis, een soort die op de rode lijst als ‘met uitsterven bedreigd’ gecategoriseerd staat en Europees beschermd is. “De vleermuizen gebruiken het Albertkanaal en het kanaal Dessel-Schoten als migratieroute tussen de belangrijke overwinteringsplaats enerzijds, namelijk de Antwerpse fortengordel en het Fort van Schoten in het bijzonder, en de zomerkolonie in Herentals anderzijds”, zegt voorzitter Willy Ibens. Volgens Natuurpunt is het gevoerde onderzoek naar vleermuizen – in de zogenaamde Natuurtoets – uit 2015 achterhaald. “Het is onvoldoende om een omgevingsvergunning te kunnen afleveren. Hernieuwbare energie kan maar duurzaam zijn indien ook de natuurwaarden effectief worden meegenomen in het beslissingsproces”, besluit hij.

Ook de milieuvereniging Red de Voorkempen, met zijn oorsprong in Schoten, diende bezwaarschrift in. “Wij zijn voorstander van windenergie, maar het is de vraag of zij in Schoten op wijk Wijtschot op juiste plaats zouden komen. Het is door tegenstrijdige meningen in het debat over de gevolgen van windturbines moeilijk zeker te weten wat de impact is op mens en milieu. De bouw gebeurt immers in de nabijheid van natuurgebied Wijtschot en van het vallei van het Klein Schijn. Die gebieden behoren eveneens tot Projekt GruunRant (een aaneengesloten groengebied in de stadsrand, nvdr.). Mogelijk zullen de turbines ook hinderlijk en storend worden ervaren door het nabijgelegen landbouwbedrijf en het opvangcentrum De Vier Notelaars. Omdat over dat alles onduidelijkheid bestaat, geldt voor ons het voorzorgsprincipe. We vinden dat de twee windmolens op die plaats niet thuishoren”, zegt voorzitter van het actiecomité Jef Rombouts.

Petitie

 

Terwijl Natuurpunt en Red de Voorkempen zich ook over andere dossiers buigt, werd ‘Ongeschonden Wijtschot’ in 2015 specifiek als protestgroep tegen de komst van de twee windturbines in Schoten uit de grond gestampt. De leden van het actiecomité dienden om en bij de zeshonderd stevig gefundeerde bezwaarschriften in. Daarin werd benadrukt dat het windturbineproject amper draagvlak had en negatieve effecten zou hebben op het nabijgelegen natuurgebied Wijtschot en de wijkbewoners. Maar ook de hinder voor De Vier Notelaars op vierhonderd meter van één van de twee windturbines mocht volgens het actiecomité niet over het hoofd gezien worden. “Daarnaast hebben we onze petitie met 2.500 handtekeningen overhandigd aan de gemeente”, zegt Sabine Broeckx van de actiegroep.

Wikken en wegen

 

Niet alleen de natuurverenigingen verzetten zich tegen de komst van de windturbines. “Ook buurtbewoners, in de omgeving gevestigde bedrijven, onze eigen diensten die op die locatie zouden moeten komen, en De Vier Notelaars zelf dienden bezwaar in. We hebben de windturbines indertijd wel in de zone langs het Albertkanaal ingepland, maar bijna duizend bezwaarschriften hadden we niet verwacht. Maar het is zo dat mensen vaak pas reageren als iets feitelijk wordt. Al die reacties plaatsen toch wel een groot vraagteken bij de locatie”, antwoordt schepen De Swaef.

De bezwaarschriften werden de voorbije week intensief onderzocht. Volgens De Swaef was een deel van de opmerkingen zeker gefundeerd. “Naast de vraag over de inplanting, dient ook met het gebrek van draagvlak rekening gehouden te worden. Daarenboven is de overwaai van de wieken over een erkend natuurgebied een argument dat het project zonevreemd is. Ten slotte mogen de windturbines het nieuwe recyclagepark en de nieuwe Dienst der Werken niet in de weg staan.”

Op donderdag beslist het college van burgemeester en schepenen of er positief of negatief advies verleend zal worden aan de Provincie, die uiteindelijk de beslissing zal maken of Ecopower de windturbines al dan niet mag plaatsen. “We zullen alle plus- en minpunten op een rijtje zetten. Wat we wel weten, is dat ook heel wat advocatenkantoren bezwaar hebben ingetekend. Dat betekent dat we er bijna mogen van uitgaan dat er wel heel lange processen aan verbonden zullen zijn als de projectplannen doorgaan”, besluit De Swaef.

Bron : HLN door EMZ

​​

21 maart 2020