© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Uit de gemeenteraden van 2012

Maart

De voorbije gemeenteraad beloofde geen vuurwerk

We begroetten Sofie Goffin als nieuw raadslid maar verder bestond de agenda voornamelijk uit het opvolgen van "lopende zaken" zoals o.a. de zorg dat de kerkgebouwen toegankelijk zijn, dat mindervaliden een voorbehouden parkeerplaats bekomen, dat de brandweer examens kan uitschrijven, enz. Gewoon dagelijks bestuur en formalisering van eerdere beleidsintenties.

Apart te vermelden is dat de gemeenteraad unaniem instemde met de vervanging van de stemcomputers. De nieuwe toestellen zullen we kunnen uittesten op 14 oktober (gemeenteraadsverkiezingen) en zouden naar verluidt een bevestiging van uw keuze afdrukken. Bedoeling is dat deze apparatuur een 15 jaar in gebruik blijft .

Dat de opening van een elektrosupermarkt aan de Bredabaan te Schoten voor extra verkeer zou zorgen, dat was ook zonder glazen bol te voorspellen. Goed nieuws is dat er zeer binnenkort een tweede uitgang van de parking gerealiseerd gaat worden zodat men niet meer verplicht richting Brasschaat een hele omweg moet maken.

Als Vlaams Belang hebben we alle voorstellen - in totaal een 24 - vanuit de oppositie gesteund. Is dat dan nog wel oppositie? Ja, want een verantwoordelijke partij kijkt naar het belang voor de inwoners en niet naar het eigen belang. Niets voor niets is de naam Vlaams Belang.

Betaald mandaat in intercommunales

Wel hadden we - en hier toont zich de rol die we spelen - vragen en opmerkingen.

Zo vroeg TIM WILLEKENS zich af of de vertegenwoordigers uit de meerderheidspartijen die een betaald mandaat opnemen in intercommunales en opdrachthoudende verenigingen, daar nog op hun plaats zitten. De economische situatie is immers van die aard dat men best snoeit waar er nog kan gesnoeid worden. Uit de verslagen die deze mensen op de gemeenteraad brachten blijkt dat de inbreng vaak beperkt blijft tot goedkeuring van wat de raden van bestuur van deze verenigingen voorleggen. Zo is er een raadslid dat heel open en eerlijk toegaf "waar ik in de zaal zat kon ik niets horen" en "cijfers op papier waren niet beschikbaar". Waarvan akte.

Uit het antwoord onthouden we dat de gemeentelijke afgevaardigden een controlefunctie uitoefenen en zodoende de bevolking in die raden vertegenwoordigen. Dat het dus aan de bevolking toekomt over dat nut te oordelen . TIM WILLEKENS dankte de verslaggevers en benadrukte uitdrukkelijk dat het niet om de speler gaat maar om het spel.

Heraanleg wandelpad gemeentepark

In het gemeentepark gaat het wandelpad tussen de atletiekkantine en de draadafsluiting heraangelegd worden. Het voorstel is om dit te doen met gestabiliseerde dolomiet.

LUTGARD MERTENS merkte daarbij op dat de ervaring met dolomiet slecht was. Het voorplein van het kasteel en, recenter, de paden aan het Schuttershof hebben geleerd dat bij droogte het gele stof overal meegaat en bij regen er al snel een modderbaan zal zijn.

De bevoegde schepen was zich van die slechte ervaringen bewust een daarom ook dat men gaat voor een mengeling van dolomiet en cement, zoals ook gebruikt op sportpark De Zeurt. Het is verplicht dat de weg waterdoorlatend moet zijn en over de kwaliteit van de wegen van De Zeurt zijn er geen klachten.

11 juli-komitee

JOS MEEUS had twee punten aan de agenda laten toevoegen.

Het eerste ging over het verzoek van het Schotense 11 juli-komitee dat naar aanleiding van het 10de Schotense Spoor (een verwijzing naar de Slag der Guldensporen, niet naar de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven) graag een "gedenkplaat" wilde bevestigen in één of ander openbaar gebouw. Het 11 juli-komitee overhandigt dit Schotens Spoor vooral aan handelszaken die het Vlaams karakter van onze gemeente bevorderen . JOS wees er ook op dat het juli-komitee maar liefst acht verenigingen overkoepelt en dus aardig wat Schotenaren vertegenwoordigt.

De bevoegde schepen noemde als argument om niet in te gaan op het verzoek dat er geen voorgaande was. Het zou al snel tot een wildgroei leiden moest men hierop ingaan. Wel is er de mogelijkheid dat het juli-komitee een "oorkonde" ontvangt, zoals zovele andere Schotense verenigingen.

Paul Gilsonlaan

Een tweede toegevoegd punt handelde over de , en dit omdat alle raadsleden een anonieme "open brief" hadden ontvangen. Gaat hier om een privéweg? JOS MEEUS vroeg zich af hoe het nu juist zit.

Eigenlijk gaat het om een "fantoomstraat", zoiets als "fantoombevoegdheden". In 1962 had de toenmalige burgemeester plannen voor een verkaveling en werden er namen op de nog aan te leggen straten geplakt. Er waren dus al namen maar geen straten en de verkaveling is nooit doorgegaan. In de feiten is dus de "Gilsonlaan" een privéweg die ook onderhouden wordt door de eigenaar van het pand.

De monumentale ijzeren poort die de weg "afsluit" is deel van het cultureel erfgoed van Schoten. Ze staat waar ze staat maar staat los van het karakter van de weg. En daarmee weten we dat ook weer.

Verslag: DVO

Vlaams Belang bepleit lenteschoonmaak

Op de jongste gemeenteraad keken nogal wat collega's op toen onze VB fractievoorzitter bij de bespreking van het 'Milieuprogramma 2012' een pleidooi hield om volgend jaar door en voor de raadsleden een "lenteschoonmaak" te organiseren.

Ruiterlijk gaf Piet Bouciqué toe dat het idee komt overwaaien uit andere steden en gemeenten waar rond 21 maart de raadsleden, met in hun zog de pers (voor de VRT was het, o wonder, de stad Gent met SP.A dat in beeld kwam), de taak van straatveger op zich namen.

Moest u dus volgend jaar rond deze tijd uw dienaars in overall en met bezem en handkar tegenkomen dan is het geen dwangarbeid (bestond die nog maar!) maar vrijwilligerswerk.

Vervanging van het bestaande gemeentelijk wagenpark

Dat het Vlaams Belang niet doof of blind is als het milieu of duurzaamheid betreft, bewijst de tussenkomst van ons raadslid Jos Meeus over de geleidelijke vervanging van het bestaande gemeentelijk wagenpark.

Thans rolt de gemeente vooral op diesel en benzine.

Jos stelde: "Waarom het wagenpark van de gemeente niet overschakelen op CNG-motoren? CNG is de afkorting van Compressed Natural Gas (samengeperst aardgas ofwel methaan).

Rijden op aardgas vermindert de uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden tot een absoluut minimum en de uitstoot van kankerverwekkende stoffen tot nul."

Waarna Jos besloot: "Daarom wil het Vlaams Belang pleiten voor een geleidelijke omschakeling van wagens op diesel en benzine naar wagens op aardgas. Zo kan de gemeente Schoten meedingen naar een van de meest duurzame gebieden van Europa."

Forten-fiets-gordel

We zien het soms niet maar Schoten heeft best wel wat natuurschoon te bieden. Zo is er de Antitankgracht en binnenkort kan u daarnaast fietsen, want samen met Brecht sluiten we de "forten-fiets-gordel". Een initiatief dat we als Vlaams Belang alleen maar toejuichen.

Minder gelukkig zijn we met het doorsluizen van de factuur voor het ontwerp en opvolging van de provincie naar de gemeente. De provincie liet verstaan dat "er reeds meer dan 50% van de oorspronkelijke gunning werd overschreden door bijkomende opdrachten tijdens de ontwerpfase".

Schoten moet dus het ereloon van 12 000 euro ophoesten of, zoals de bevoegde schepen antwoordde op de vraag van Vlaams belang raadslid Jos Meeus, "anders gebeurt er niets".

Voor het Vlaams Belang kan het niet de ene overheid het budget laat ontsporen en dan de bijkomende kosten doorgeeft aan een andere en dus stemden we op dit punt tegen.

Woonproject 'Gasketelplein'

Patrick Molle had enkele vragen bij de goedkeuring van het woonproject 'Gasketelplein'. De sociale huisvestingsmaatschappij "De Ideale Woning" wil daar een aantal woningen realiseren, tegemoetkomend aan de vraag - en de verplichting - voor meer betaalbare (huur)woningen in Schoten.

Namens het Vlaams Belang vroeg Patrick of deze woningen voorbehouden worden voor mensen van Schoten dan wel dat elke inwoner van Europa, van de wereld, er mag intrekken.

Ten tweede hoeveel Schotenaren op de wachtlijst voor een sociale woning staan.

En tenslotte wie namens de gemeente Schoten in "De Ideale Woning" (dat een gemeentelijke intercommunale is, waar de politici sterk in vertegenwoordigd zijn) zetelt.

Onze burgemeester verwees eerst naar het OCMW (waarin Patrick ook actief is) maar moest dan erkennen dat op de vragen een schriftelijk antwoord zal volgen. Het is wel degelijk de gemeenteraad en niet de OCMW-raad die in deze de verantwoordelijkheid neemt.

Allerlei

Verder onthouden we dat Schoten meegaat in de vaart der volkeren door het aanstellen van een straathoekwerker, dat het gemeentepersoneel best door een machine wordt geëvalueerd (jammer dat Charlie Chaplin niet meer onder ons is), dat nogal wat Schotense verenigingen meer subsidie krijgen en andere dan weer dit jaar wat minder (het Vlaams Belang steunt wél de lokale verenigingen en initiatieven maar meent dat nationale initiatieven in het kader van Ontwikkelingssamenwerking niet lokaal moeten betoelaagd worden), en dat de bodes en telefonistes er netjes mogen bijlopen.

Verslag: DVO

April

Renovatie gemeentelijke bibliotheek

In de documenten lees ik dat de Braembibliotheek over een ruim magazijn beschikt. Bij verhuis kan het Gelmelenhof mogelijk dienst doen als magazijn.

Indien niet, wordt alles in dozen verpakt en ondergebracht in de oude brandweerkazerne. De verhuis wordt toegewezen aan een firma gespecialiseerd in dergelijke klussen. Is in de raming van 30.000 Euro ook de verhuis van het magazijn voorzien of wordt dit door eigen diensten gedaan?

Schepen van multikul was niet aanwezig, en de overige leden van de bestuursploeg zaten er bij en keken elkaar dwaas aan. Zij bleven het antwoord schuldig.

Huur Belgacomlijn

Huur van een Belgacomlijn om een goede verbinding te realiseren (100 Mb) is zeer duur. De firma die in 2005 in de bibliotheek een draadloos netwerk heeft aangelegd is omwille van de technische specificatie het meest geschikt. Kostprijs 20.000 Euro inclusief btw.

Op vraag van ons raadslid J. Meeus, "wat is de kostprijs van een Belgacomlijn?" bleef het bestuur ook het antwoord schuldig. Ons raadslid Jos Meeus vroeg dan: "wat is het verschil tussen zeer duur en peperduur?" Algemene stilte bij de bestuurscoalitie.

Aankoop dienstwagen Technische dienst

Lastvoorwaarden en gunningswijze.

In het verslag van de Technische Dienst voor de gemeenteraad lees ik het volgende:

"Gezien het principe akkoord van het college inzake de vergunning van het CNG-station op de Brechtsebaan, stellen wij voor als voorbeeldfunctie van de gemeente om een CNG-wagen aan te schaffen."

In de toelichting van de milieudienst lees ik: "De meerprijs van CNG-wagens is eerder beperkt. (750 tot 3000 Euro). De jaarlijkse tankkost en ook onderhoudskost ligt aanzienlijk lager".

Geachte collega's ik ben zo vrij om u eraan te herinneren dat ik de vorige gemeenteraad een warm pleidooi heb gehouden voor de aanschaf van CNG- wagens. Omdat dit bijdraagt tot een milieu vriendelijke gemeente.

Het Vlaams Belang is het dan ook eens met beide gemeentelijke diensten en pleit dan ook voor de aanschaf van een CNG-wagen.

Dit agendapunt werd dan ter stemming gebracht. Maar helaas haalde dit voorstel van ons raadslid het niet.

 

Verslag: DVO, Jos Meeus, Karel Blockx

Mei

Met slechts 13 punten op de agenda van de openbare zitting was het een zeer korte gemeenteraad. Deze legislatuur loopt naar zijn einde toe, nog één raadszitting voor de vakantie en nadien is het al verkiezingen wat de klok slaat.

Afgevaardigden intercommunales

Een agendapunt was het aanduiden van afgevaardigden in de intercommunales. Hierbij stelt de meerderheid haar kandidaten voor die namens de gemeente de algemene vergadering(en) bijwonen en nadien verslag uitbrengen in de gemeenteraad. Sommige afgevaardigden doen dit met een betrokkenheid die hun siert maar niet elke intercommunale hecht veel belang aan deze vergadering.

Bij een vorige bespreking stelde het Vlaams Belang dat er eens moet nagegaan worden of er in tijden van besparingen niet van deze betaalde mandaten kan afgestapt worden. Consequent aan onze visie hebben we dan ook zelf geen kandidaten voorgedragen en ons bij de geheime stemming onthouden.

Opmerkelijk was dat sommige kandidaten (allen uiteraard van de meerderheid) behalve onze blanco 's er in slaagden vanuit die meerderheid ook nog tegenstemmen te vergaren. Waarvoor onze gelukwensen.

Budgetwijziging 2012

Tweede agendapunt waar onze fractie het verschil maakte was de budgetwijziging 2012. Het is normaal dat in de loop van een jaar het kostenplaatje herschikt wordt want men kan ramingen maken maar als de rekening komt durft die wel eens te verschillen. Zelden is het goedkoper…

Voor onze Vlaams Belang-fractie had raadslid Jos Meeus de rekeningen grondig uitgepluisd en kwam met een aantal vragen aan het schepencollege. Sommige gingen over een bescheiden bedrag maar als we over meerkosten van 71.000 euro spreken (heraanleg St.Cordullastraat) is het antwoord "boordstenen" toch maar mager. Of als de gemeente "nalatigheidsintresten" van 10.000 euro moet ophoesten en de reden blijkt een procedureslag te zijn waarbij facturen onbetaald bleven kunnen we daarbij de vraag stellen of het sop de kool wel waard was.

Tijdens het spervuur van vragen had Jos in ieder geval de aandacht van het college en het doet plezier dat na bespreking ons raadslid voor zijn oog voor detail een dankwoord kreeg van de bevoegde schepen.

 

Allerlei

Verder gaan we het politiekader invullen, kan de brandweer twee noodzakelijke wagens aankopen, zet de digitalisering van de administratie zich door, kan De Kaekelaar over een nieuwe mengtafel beschikken en wordt het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Churchilllaan opgestart.

Varia

Enig volksvermaak was er tijdens de "varia" toen onze fractievoorzitter Piet Bouciqué de opmerking maakte dat een VOKA-baas in een krantenartikel gepleit had voor fusie van bestaande gemeenten in Vlaanderen. Gelach bij de schepenen en raadsleden.

Ervaring leert echter dat ideeën die nog moeten rijpen niet alleen door politici naar buiten worden gebracht, wel integendeel. Bovendien is het geen geniale vondst, anderen hebben al eerder voor "stadsgewesten" gepleit.

 

Afscheid

In juni neemt Tim Willekens afscheid van de Schotense gemeenteraad. Tim was jarenlang voor het Vlaams Blok/Belang gemeenteraadslid maar verhuist naar Brasschaat. Wie Tim wil uitwuiven is welkom in de publiekstribune op donderdag 28 juni om 20.00 uur. Men zegge het voort… Verslag: DVO, Karel Blockx

Juni

De linkse kerk wil onze scholen verder islamiseren

De gemeenteraad van 28 juni was de laatste voor de zomer en het weer was er ook naar. Een zwoele zomeravond zorgde voor dorstige en zweterige lichamen. Vóór de gemeenteraad had ons raadslid Tim Willekens een geanimeerd gesprek met een van de ouders van de school waar de intussen beruchte Zwanworstactie plaatsvond. Daarmee hadden enkele Vlaams Belangjongeren op vraag van verontruste ouders op 12 juni geprotesteerd tegen het opdringen van een halalbarbecue aan 12-jarige kinderen in het KTA in Schoten door de schooldirectie. We komen daar verder op terug, zie hieronder;

Hevige discussie over halalbarbecue

Op de gemeenteraadszitting werd gisterenavond hevig gediscussieerd over de komst van de Vlaams Belang-delegatie op de halalbarbecue op het Koninklijk Atheneum Schoten. Nog voor de gemeenteraadszitting begon, vond een verhitte discussie plaats tussen gemeenteraadslid Tim Willekens (Vlaams Belang), die eerder Zwan-worsten uitdeelde op de halalbarbecue, en Brigitte Clarijs (54) uit Schoten, moeder van één van de leerlingen uit de klas die de barbecue hield. Zij kwam daar in naam van de school de excuses vragen van het gemeenteraadslid en zal tevens volgende week klacht indienen bij de politie.

"We willen dat hij zijn excuses aanbiedt aan de leerlingen en dat hij zijn leugens rechtzet, want niemand werd op de barbecue verplicht om halalvlees te eten", zei Clarijs. Willekens vond dat hij zijn excuses op die manier niet kon aanbieden. "In naam van de ouders die mij contacteerden omdat ze niet wilden dat hun kinderen halalvlees aten, kan ik dat niet doen."

Omdat die voor de zitting niet opgelost geraakte, werd de problematiek opnieuw aangehaald bij de varia na de agendapunten. Eric De Swaef (Groen) riep op om de actie van Willekens te veroordelen omdat hij vond dat scholen hun politieke onafhankelijk moeten kunnen bewaren. Nadien sloot Frank Dillen (s.pa) zich aan: "Het is onvergeeflijk. Willekens betrad ongevraagd de school en verstoorde de activiteit die over verdraagzaamheid ging. Dit soort daden doen denken aan het optreden van nazi's."

Ook Open VLD, CD&V en N-VA verklaarden afstand te nemen van de daad. Willekens zelf voelde zicht niet aangesproken. "Ik heb zeker geen huisvredebreuk gepleegd en durf elke leerling recht in de ogen kijken die bij de barbecue aanwezig was. Als iemand van de aanwezigen beweert gechoqueerd te zijn, wil ik daar gemeend sorry tegen zeggen, want dat was niet mijn bedoeling."

En zo eindigde hij zijn allerlaatste gemeenteraad in Schoten.

Bron : Gazet van Antwerpen - Greet Wouters

Karel Blockx

De gemeenteraad zelf begon met de inachtneming van een minuut stilte voor gewezen schepen Martha Ravijts, moeder van raadslid Kristel Ravijts. Onze oprechte deelneming.

Na het noteren van de verontschuldigingen (er waren o.a. 6 leden van het 9-koppige college van burgemeester en schepenen niet aanwezig) volgde de goedkeuring van het verslag van de vorige gemeenteraad.


DE LEGE BANKEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Statutaire vergadering van intercommunale watermaatschappij Pidpa

Raadslid Jos Meeus stelde de vraag hoe het zat met zijn vragen over de statutaire vergadering van intercommunale watermaatschappij Pidpa van 18 juni. De bevoegde schepen liet weten dat de vragen werden gesteld maar dat de antwoorden nog niet binnen waren. Wordt vervolgd. "We zullen het nakijken".

Vervanging 10 draagbare dienstradio's

Jos Meeus stelde hier de vraag naar de lijst van te vervangen radio's en wat er met de oude radio's gebeurt. De politiecommissaris antwoordde dat het volledige 'radiopark' over een periode van 5 jaar vervangen wordt en dat de oude radio's een nuttige bestemming in de gemeente krijgen (Brandweer, Dienst der Werken, wisselstukken).

Jaarrekeningen Kerkfabrieken

We vroegen hier een aparte stemming voor de jaarrekening van de kerkfabriek Heilig Hart: het investeringsplan was niet ingediend en onze fractie onthield zich. Raadslid Meeus merkte ook nog op dat de jaarrekeningen niet tijdig binnen waren, terwijl de modale burger streng beboet wordt als zijn belastingsaangifte ook maar één dag te laat komt.

Jaarrekening 2011

Fractieleider Bouciqué merkte aan dat de bevoegde gemeentelijke diensten flink werk hadden geleverd, ook inzake het wegwerken van het reeds lang aanslepende probleem van de wachtrekeningen.

Toekenning toelage aan BAVO vzw

Hier verliet raadslid en BAVO-voorzitter De Swaef de raadszaal. Fractieleider Bouciqué maakte de opmerking dat hij niet twijfelde aan de goede bedoelingen van deze voorzitter, dat hij deze ingewikkelde overeenkomst volledig had kunnen uitleggen aan zijn fractie en dat onze fractie dit zou goedkeuren. Schepen 'cryptocommunist' Kurt Vermeiren (die in het verleden jaren aan een stuk weigerde de hand te schudden van VB-raadsleden) had het weer eens niet begrepen en haalde met een sneer uit naar Bouciqué, die zetelt in de raad van bestuur van het AGBS (Autonoom Gemeentebedrijf Schoten).

Jaarverslag 2011 Interlokale Vereniging Sportregio Antwerpse Kempen

Raadslid Jos Meeus stelde de vraag waarom de subsidies aan de Schotense waterskiclub onontvankelijk werden verklaard. Paul Valkeniers, voorzitter van de gemeenteraad, wist het even niet tot de gemeentesecretaris er hem op wees dat hij als plaatsvervanger fungeert in het beheerscomité van de interlokale vereniging. Schepen Empereur was er niet. "We zullen het nakijken".

Jaarverslag klachtenbehandeling 2011

OCMW-raadslid Patrick Molle maakte de opmerking dat een recente klacht (2012.44) over het OCMW niet werd doorgegeven aan de OCMW-raadsleden. Van goede communicatie gesproken. Hallo ? Stilte aan de overkant. Achtste schepen Pycke was er niet. "We zullen het nakijken".

Asfaltherstellingen in diverse straten

Hier volgde een lange discussie over het nut van de herstellingen. Halalgroen raadslid De Swaef stelde in zijn tussenkomst voor bepaalde straten volledig te herstellen en opnieuw aan te leggen; ten slotte vroeg hij het gehele agendapunt te verdagen. Dit voorstel werd weggestemd en de herstellingen werd goedgekeurd. Er is immers geen budget voor een grondige vernieuwing van de Winkelstap en de Kuipersstraat en de herstellingen zullen de problemen voorlopig moeten verhelpen.

Protestactie van VBJ

Na de aankondigingen voor de agenda nam raadslid De Swaef het woord. Hij hekelde de eerder vermelde protestactie van VBJ en eiste dat de onafhankelijkheid van de scholen gewaarborgd wordt. SP.a-fractieleider Dillen was nog scherper: hij noemde de actie "onvergeeflijk" en nam de woorden "misdrijf", "huisvredebreuk", "politieke dood", "ontoelaatbaar" en zelfs "nazipraktijken" in de mond, daarbij gesteund door een hevig op tafel kloppende schepen Kurtje Vermeiren. CD&V-fractieleider Block sloot zich aan bij "onze fractie" van raadslid De Swaef; VLD-fractieleider De Bock en schepen De Veuster zegden de actie te betreuren. In zijn repliek antwoordde raadslid Tim Willekens dat de symbolische actie werd op touw gezet nadat ouders hem hebben opgebeld omdat ze niet wilden dat hun jonge kinderen religieuze gebruiken van een niet-Europese godsdienst werden opgedrongen. Raadslid Willekens voelde zich niet aangesproken door de aantijgingen. "Ik heb zeker geen huisvredebreuk gepleegd en durf elke leerling recht in de ogen kijken die bij de barbecue aanwezig was. Als iemand van de aanwezigen beweert gechoqueerd te zijn, wil ik daartegen gemeend sorry tegen zeggen, want dat was niet mijn bedoeling."

Raadslid Willekens, toekomstig Brasschaatenaar voor wie het de laatste gemeenteraad was in Schoten, uitte nog drie wensen: een bewonerskaart voor Schotenaren die in de blauwe zone wonen, een gratis staanplaats voor jeugd- en sportverenigingen op de jaarlijkse braderij en steun voor het behoud van de terminus van tram 3 aan de Keizershoek, dus geen tramverlenging tot in Brasschaat. Hij nodigde ieder raadslid uit op een drankje ter gelegenheid van zijn afscheid in de blauwe zaal. Een duidelijk verzuurde schepen Vermeiren kon niet nalaten te melden dat hij zeker niet zou ingaan op de uitnodiging. Van verdraagzaamheid gesproken…
 

 

Tot zover het verslag.

Vlaams Belang Schoten betreurt de scheldtirades door de linkse partijen op deze gemeenteraad. De 'verdraagzamen', de socialisten op de eerste plaats, doen blijkbaar aan paniekvoetbal en verwijzen naar "nazipraktijken", een woord dat men in Nederland bij wet niet mag gebruiken. De Schotense socialisten, verkapte communisten, hebben blijkbaar een selectief geheugen: hun idool, de dictator Jozef Stalin, moordde onder zijn bewind miljoenen tegenstanders uit en stuurde honderdduizenden burgers naar strafkampen in Siberië. De SP.a-gelieerde vakbond ABVV is zelf anders ook niet vies van échte nazipraktijken: het intimideren en verhinderen van werkwilligen te gaan werken bij nationale stakingen, het noteren van wie er gaat stemmen bij sociale verkiezingen, het vernietigen van private en publieke infrastructuur… Bovendien heeft ABVV-voorzitter en notoir socialist Rudy De Leeuw boter op het hoofd: in februari kwam aan het licht dat zijn vastgoedbedrijf Immo DL gebruik had gemaakt van de notionele intrestaftrek, een fiscale maatregel waartegen De Leeuw zich herhaaldelijk had uitgesproken.

September

Weinig animo op de gemeenteraad van begin september, wat te verklaren is doordat zowat iedereen en alleman enerzijds nog in vakantiestemming was en anderzijds nu vooral bezig is met de komende verkiezingen.

Hoewel dat laatste ook niet te merken was in de raadzaal waar met moeite één van de 27 geagendeerde punten tot debat aanleiding gaf. Het waren dan ook allen zuiver technische beslissingen die ofwel een dossier verder mogelijk maakten dan wel afsloten. Het zal de komende raden niet veel anders zijn, tenslotte weten we op 14 oktober welke partijen met elkaar zullen samen zitten om een nieuw bestuursakkoord te onderhandelen. Het is pas bij de voorstelling van dat akkoord , begin januari 2013, dat het politiek debat weer zal gevoerd worden in de raadzaal.

Karel Blockx, de opvolger van Tim Willekens, was nog in het buitenland wat maakt dat de eedaflegging voor volgende raad - laatste donderdag van september - zal zijn. Behalve wat lopende dossiers afhandelen gaat Karel niet veel meer meemaken, maar laten we eerst de kiezer de kaarten laten schudden. Wie weet wordt het nog plezant, die laatste raden van het lopende jaar.

Er waren vragen van Ghislaine Peleman, Jos Meeus en Piet Bouciqué voor verduidelijking in die gevallen dat het "ambtenarees" de duidelijkheid niet ten goede kwam. Vooral de berekening van de aanleg van een fietspad naast het anti-tankkanaal was zo een kluwen. Geld kost zo iets altijd maar 't is toch handig als we weten wie wat betaald en hoeveel.

Ditmaal geen zware woorden als "fascisten" op 't eind, waar men vorige raad nog heel ferm deed over de VLAAMS BELANG actie tijdens de halal bbq van het Atheneum. Trouwens, we wachten nog altijd op de officiële klacht tegen onze militanten vanuit de school. Zou het kunnen dat heel die "traumatiserende en intimiderende aanval" na de terugkeer van de redelijkheid terug te voeren is tot het vriendelijk aanbieden van varkensworstjes aan kinderen? Meer is er niet geweest of gebeurd en dan is het de vraag of een rechtbank daar tijd voor wil vrijmaken, temeer daar er niemand benadeeld geworden is, integendeel, men had een worstje meer om te braden. Het VLAAMS BELANG, nu ook uw bbq-specialist!

Nog een gemeenteraad voor 14 oktober. We nodigen als steeds u uit om vanuit de publieksruimte dat eens bij te wonen. Als kiezer heeft u nadien het woord.

DVO

September

Installatie gemeenteraadslid

Voor de eigenlijke gemeenteraad begon legde ons nieuw raadslid KAREL BLOCKX de eed af. Een noodzakelijke vervanging door het vertrek van Tim Willekens. We hopen dat Karel net die ervaring kan opdoen welke we in de volgende legislatuur broodnodig zullen hebben. Succes.

Straatnaamprocedure verkaveling Zilverstraat

Slechts 17 punten op de agenda, maar toch één van de betere raden.

Zo was er de "straatnaamprocedure verkaveling Zilverstraat" waar de voorgestelde naam voor een stukje nieuwe straat, Pijpestrootjesweg, door de burgemeester zelf niet voorgedragen werd.

Na enig palaver in het college stelde ons Vlaams Belang raadslid Dirk Van Onckelen voor het punt te verdagen, iets waar ze bij het college ook aan dachten. Komt dus nog terug in de toekomst, waarschijnlijk met een andere voordracht.

Leveren van tijdschriften en andere periodieken voor de bibliotheek

Een punt waar het Vlaams Belang "neen" op stemde was de "leveren van tijdschriften en andere periodieken voor de bibliotheek".

Ons bezwaar is dat "'t Pallieterke" geweigerd wordt door de bibliothecaris. Fractieleider Piet Bouciqué was in het archief gedoken en vond een eerste tussenkomt over dit ontbreken terug van Vlaams Belang raadslid Ghislaine Peleman, stammend uit 2005! De laatste tussenkomst was op 29 november 2011 en vandaag dus weer. Opnieuw stelden we de vraag of " 't Pallieterke" kan opgenomen worden in het aanbod.

Intussen kunnen de Schotenaren terecht in het Vlaams Belang secretariaat voor hun wekelijkse portie lectuur "voor mensen met een goed hart en een slecht karakter".

Uit het antwoord van de Schepen voor Vlaamse aangelegenheden onthouden we dat ook hij graag genoemd satirisch weekblad in de rekken van de bibliotheek zou zien, maar dat het de keuze en het recht is van de bibliothecaris om deze vraag onbeantwoord te laten.

Ook de Schepen van cultuur benadrukte de onafhankelijkheid van de bibliothecaris en besloot met de opmerking dat dankzij "'t Pallieterke" er tenminste nog volk naar ons secretariaat kwam. Humor is deze Schepen niet vreemd, zeker niet daar hij deze mop ongetwijfeld aan de toog van het Volkshuis verzonnen had. Oei, het Volkshuis… dat is al jaren geleden afgebroken!

Creatie, realisatie en plaatsing van een beeldend kunstwerk 'De Kiekeboes'

De wijk Deuzeld, en meer bepaald het plein voor het Cogelshof, krijgt binnenkort permanent "De Kiekeboes" op bezoek. Deze gekende striphelden van Merho worden in een kunstwerk van Luc Van Soom vereeuwigd. Iets waar de wijk best trots op mag zijn.

In de rand van de goedkeuring wees Vlaams belang raadslid Dirk Van Onckelen, bewoner van de wijk, op de gevaarlijke toestand waarin de "dubbele piramide" in het Cogelspark zich bevindt. Ook vermelde hij dat de "speelzone", ondanks de aanwezigheid van onbenutte vuilbakjes, er slordig bij ligt. Wel benadrukte Dirk dat hij geen steen gooide naar de diensten of naar het college, maar dat de gebruikers van het park de zelfdiscipline zouden moeten hebben om hun speelterrein proper te houden.

In zijn antwoord bestempelde de burgemeester de vernieling van de "dubbele piramide" terecht als vandalisme en zal men uiteindelijk de constructie moeten betonneren om deze opzettelijke beschadigingen een halt toe te roepen. En inderdaad, ondanks de aanwezigheid van lege vuilnisbakjes gooien de gebruikers hun blikjes en petflessen liever op de grond. Samen met ons betreurt hij die houding en hoopt op een beetje zelfrespect van de gebruikers.

Gemeentehuis: vernieuwen buitenschrijnwerk oud gedeelte

Ons gemeentehuis heeft dringend nieuwe ramen nodig. Vandaag vergaderen wij achter vensters van 6 mm in een houten kader dat al zo dikwijls opgelapt is dat een volledige hernieuwing nodig is. Maar… het gemeentehuis is een beschermd gebouw en dus doet men niet wat nodig is zonder goedkeuring van een "hogere overheid", in dit geval iemand van "monumentenzorg". En laat die ambtenaar nu net, zonder ook maar één keer terplaatse te zijn gekomen, stellen dat van volledige vernieuwing geen sprake kan zijn.

De frustratie van de Schepen voor openbare werken was dan ook zo groot dat hij bij het voorstel om dit punt te verdagen zich zou onthouden.

Vlaams Belang raadslid Jos Meeus stelde op zijn beurt voor de vervanging van de ramen wél goed te keuren, en te zien hoe de overheid zou reageren. Oei, dat kon ook weer niet want dan beging de gemeenteraad en bouwovertreding en men moest nu de procedure volgen (in beroep gaan) en dan maar weer eens wachten. En zo gebeurde: de gemeenteraad keurde verdeeld, Vlaams Belang onthield zich, de verdaging goed.

Gemeentehuis: zonwering achtergevel vleugel Sint-Cordulastraat

Nog werken aan het gemeentehuis, maar dan aan de nieuwe vleugel. Daar zou aan de achtergevel een zonnewering moeten komen, want de ambtenaren die daar werken puffen zich op mooie zomerdagen zowat half lam.

Ons raadslid Jos Meeus had hiervoor gewaarschuwd bij zowel het ontwerp als de uitvoering van de nieuwe bouw maar, o wonder, werd niet gehoord.

Jos Meeus begon met het citeren van een interview met de architecten waarin deze destijds uitdrukkelijk stelde dat de ligging van het gebouw en de doordachte constructie een ingebouwde airconditioning overbodig maakte. Zowel architect als uitvoerder waren hier bijzonder van overtuigd.

Vandaag, enkele jaren later, is de praktijk totaal anders en dus stelde Jos de vraag of de rekening van deze noodzakelijke zonnewering niet kon doorgestuurd worden naar de architect die zo overtuigd was dat deze nooit nodig zou zijn.

Neen, zei de bevoegde schepen, want de Raad heeft unaniem dading verleend en zo de mensen die het gebouw ontworpen en gerealiseerd hebben van zowat alle mankementen ontslagen. Enkel als het om echt fundamentele gebreken zou gaan, bv verzakking, kan men een procedure opstarten. Dat is gelukkig niet het geval. Ook de burgemeester erkende de "hoogmoed" van de ontwerper maar 't is alles boter na de vis.

Vervanging raadscommissies

In een bijkomend punt bevestigde de verdeelde gemeenteraad dat Karel Blockx de comités van zijn voorganger mag overnemen. En zo eindigde de raad met het raadslid waarmee hij begonnen was.

 

DVO

September

"Nog drie raadszittingen te gaan." Met deze woorden opende Paul Valkeniers - broer van onze nationale voorzitter Bruno - de eerste raad na de verkiezingen.

Een zitting met 22 punten op de openbare agenda, allemaal haast technische dossiers. Waar het niet ging om het opvolgen van lopende procedures of het aanbesteden van werken liet onze Vlaams Belang fractie zich horen.

Budgetwijziging

Zo was er bij het punt "budgetwijziging" een meerkost van 15.000 euro voor rechtspleging. Ons raadslid Jos Meeus had graag antwoord op volgende vraag: klopt het dat deze kost veroorzaakt wordt door gebrek aan overleg over de dossiers Heikantstraat en Schotendreef tussen de schepen van ruimtelijke ordening en de provinciaal gedeputeerde van ruimtelijke ordening, beiden behorend tot dezelfde politieke familie (Open VLD) ?

Ha neen, uiteraard niet, zo stelde de bevoegde schepen. Het is gewoon zo dat democratie kost! Dus kan de gemeenteraad een beslissing nemen, de provincieraad een andere en dan kan de gemeente die aanvechten via de rechtsgang, enzovoort en zo verder.

Met onze onthouding benadrukten we dat deze rechtsregeling de burger op kosten jaagt.

Levering fair-trade koffie

Juicht, verworpenen der aarde! Vanaf heden zal elke Schotense beambte fair-trade koffie slurpen, of die dat nu wil of niet. Het begrip "vrije markt" is weer een ietsje smaller geworden.

Vlaams Belang fractieleider Piet Bouciqué betreurde in een tussenkomst, die een neen-stem vooraf ging, dat we eerlijke handel verkiezen boven het dogma van de fair-trade.

Onderhoud begraafplaats - parken - aanplantingen langs wegen

Alle goede dingen bestaan uit drie en we hoorden onze fractieleider terug bij de goedkeuring van een aantal groenwerken door buitenfirma's. Piet stelde de vraag of de werken na afloop ook geëvalueerd werden.

De bevoegde schepen wist te antwoorden dat het om ervaring en vertrouwen ging. De firma die voor de gemeente werkt (o a op de begraafplaats en in de parken) heeft al bewezen dat ze haar werk goed doet. We zouden het snel weten als er klachten zouden zijn.

Varia

De eerste raad na de verkiezingen, en het was ons raadslid Ghislaine Peleman die het onderwerp verkiezingen in de varia op tafel gooide. In een emotionele tussenkomst betreurde ze dat de winnaar van de dag Vlaams Belang geen uitnodiging voor een gesprek heeft aangeboden.

De aangesprokene verweerde zich met te stellen dat het Vlaams Belang altijd heeft aangekondigd elk gesprek te weigeren.

Ieder zijn waarheid, natuurlijk. Maar het geeft te denken dat de man die zich morgen burgemeester zal noemen vandaag al blijk geeft van dementie en waanvoorstellingen.

Als Vlaams Belang hebben we tijdens de voorbije campagne erover gewaakt om onze eigen visie te verkondigen en lieten we de andere partijen en hun kandidaten ongemoeid.

Dat we een gesprek zouden weigeren is absoluut verzonnen. Wie de jongste 24 jaar onze verschillende verkozenen aan het werk hoorde en zag weet dat we juist elk gesprek durven aangaan! En dat we morgen ook niet zullen zwijgen nadat we eerst geluisterd hebben.
 

Jef Van Oekel zou zeggen: "En zo werd het toch nog gezellig!".

DVO

November

Hebt u ooit een voetbalmatch gaan bezoeken van een ploeg die al zeker is van degradatie? Ik niet, want ik ben niet zo een voetbalfan, maar ik kan me voorstellen dat de sfeer daar dezelfde is als in de raadszaal van het Schotense gemeentehuis op deze voorlaatste gemeenteraadszitting. Met een agenda van amper zestien punten in de openbare zitting was het ook een van de kortste.

Wijziging rechtspositieregeling

Even wat animo toen een meerderheidspartij zich aansloot bij die andere oppositie en een front vormde tegen een eigen meerderheidsvoorstel. Het gaat om een aanpassing aan een door het Vlaams Parlement goedgekeurd decreet inzake loopbaanonderbreking voor hoog geplaatste ambtenaren. Toegegeven, reeds bij de bespreking ten gronde - enkele raadszittingen geleden - hadden ze daarover al hun bezwaren kenbaar gemaakt.

 

Aanduiding afgevaardigden intercommunales

We mochten ook vertegenwoordigers in de intercommunales aanduiden want de negen bovenlokale samenwerkingsverbanden hebben in de december hun jaarvergadering. U herinnert zich dat het Vlaams Belang een voorstel indiende om niet langer "betaalde" afgevaardigden te sturen, als signaal dat ook "de politiek" de buikriem aanhaalt. Uiteraard preekten we voor doven en blinden maar consequent als we zijn stelde het Vlaams Belang geen eigen kandidaten meer voor. De door de meerderheid voorgestelde raadsleden kregen, de ene al iets meer dan de andere, het fiat. We zouden zeggen: laat het smaken!

Ontwerp RUP Koningshof

Jos Meeus, raadslid voor het Vlaams Belang, wou bij de goedkeuring van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) "Koningshof" weten of er ook een zone voorzien is voor zogenaamde "kangeroewoningen". Dit zijn woningen waarin een gezin een inwonende hulpbehoevende (vaak de ouder(s) ) kan opnemen. Zorgverlening in vertrouwd midden, wat zeker toe te juichen is.

De bevoegde schepen wist te melden dat de nieuwste benaming nu "zorgwoning" is en dat het kader door een Vlaams decreet is bepaald. Een eigenlijke zone is niet afgebakend.

Onderhouds- en herstellingswerken waterlopen

En dan was er de toestand van de waterlopen op Schotens grondgebied. Onze Vlaams Belangfractieleider Piet Bouciqué had in de stukken ontdekt dat Schoten zowaar een "Beek zonder naam" heeft. Hij vroeg meteen aan de nieuwe bestuursploeg om voor die beek prioritair en bij hoogdringendheid een naam te voorzien. Alle gekheid op een stokje, bij het ruimen van een aantal beken bleek er maar liefst vijfmaal meer slib afgevoerd te moeten worden dan verwacht: 397 ton in plaats van de geschatte 70 ton. Meerprijs ongeveer 25.000 euro. Piet Bouciqué vroeg of er een reden was voor die vervijfvoudiging maar die was er niet. Of juister, dat kan elke keer anders zijn. Bij de vraag of de lastenboeken voor dergelijke opdrachten in het vervolg zullen aangepast worden aan de realiteit stak de bevoegde schepen zijn paraplu open: dat is voor mijn opvolger… Ook een tsjeef…

Allerlei

Met de mededeling van raadslid Sofie Goffin dat ze haar tweede kindje verwacht in mei, kreeg deze lusteloze raad toch nog een "happy end". Op 20 december sluiten we deze legislatuur af, op 2 januari 2013 stelt Maarten de eerste zijn bewindsploeg voor. DVO