© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Uit de gemeenteraden van 2013

Februari

Eretitel burgemeester

Juicht Schotenaren juicht, onze gewezen burgemeester 'Dirty' Harry Hendrickx wordt ereburgemeester ! De gemeenteraad keurde dit bijzonder belangrijk agendapunt (nummer 2 van de agenda) unaniem goed. Wie zouden WIJ zijn om hem deze verdiende titel te ontzeggen…

 

Jeugdlokaal Chiro Terdonck

Bij punt vier stelde onze fractieleider de volgende vragen:
 

 • Van wie is de grond, van wie wordt het gebouw ?

 • Voor wie zullen de lasten zijn van eventuele meerkosten of budgetoverschrijdingen ?

 • Hoe zal de binnenafwerking gefinancierd worden ?

 • Hoe zal het resterende deficit van 20.000 € gefinancierd worden ?Omdat dit nog een dossier was van de vorige schepen van jeugd antwoordde deze dat de financiering inderdaad nog niet rond is maar dat de Chiro er verder alles zal aan doen om centen bijeen te schrapen met acties, sponsors, bals en wat ook maar mogelijk is om geld in het laatje te brengen.

  Onze fractie keurde vanzelfsprekend de subsidie goed maar vindt het godgeklaagd dat jeugdverenigingen het moeilijk hebben terwijl jan modaal nog steeds zijn centen met honderden euro's tegelijk naar Wallonië en Brussel ziet verdwijnen in bodemloze putten.

 

Aanduiding bestuurders en afgevaardigden

Dit punt behelst een rondje postjes verdelen: de intercommunales hebben immers vers bloed nodig ! Wie hoopte op enige 'kracht van verandering' kwam bedrogen uit: 'ons kent ons' en 'eigen volk eerst' waren de ordewoorden, alle bestuursmandaten, leden van adviescomités en afgevaardigden algemene vergadering gingen naar de kandidaten van de coalitie. 

Helaas moesten we ook vaststellen dat de interlokale vereniging Brasschaat-Schoten geen pottenkijkers van onze partij duldt: de verhoudingen meerderheid/oppositie werden flagrant geschonden en er werd slechts één lid van de oppositie in het beheerscomité toegelaten daar waar het anderhalf had moeten zijn. De "kracht van verandering" op volle toeren ! De voltallige oppositie werd weggestemd in een poging om de verdeelsleutel alsnog te wijzigen.

Gewezen OCMW-voorzitster Ann Pycke werd bedacht met een paar troostprijzen: ze werd plaatsvervangend lid van de Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid Regio Noord en kreeg een mandaat bij de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning. 

Schotenaren die een sociale woning zoeken weten dus nu bij wie ze moeten zijn. Veel succes Ann, we zullen de talrijke Schotenaren die in ons secretariaat in de Paalstraat komen polsen voor een sociale woning met plezier uw gegevens bezorgen.

 

Kunstwerken in de Raadzaal

Dit punt werd door de SP.a op de agenda geplaatst. Na toelichting het raadslid, die zijn partij republikeins noemt maar waarvan de federale ministers ondertussen wel mooi handjes gaan schudden in Laken verontschuldigde de burgemeester zich uitvoerig en maakt hij er zich van af met het voorlezen van een brief aan de voorzitter van de kunstenraad.

Onze fractieleider hield de volgende tussenkomst:

Onze fractie is niet treurig om het verdwijnen van de portretten van de twee sujetten waarop wij jarenlang moesten aankijken. We zijn blij dat het voorstel van onze fractie, destijds door mijn voorganger Jos Meeus hier geformuleerd tijdens de legislatuur 2001-2006, eindelijk ten uitvoer wordt gebracht. Het is ook niet de eerste keer dat onze voorstellen met vertraging hun beslag krijgen. De rol van onze partij als ijsbreker blijkt hierbij nog maar eens bevestigd.

Dus collega Vermeiren, u gaat er een beetje licht over wanneer u letterlijk stelt dat en ik citeer uit uw tekst "deze werken als excuustruus dienen om de voor enkele leden van deze meerderheid storende statieportretten te verwijderen".

Onze fractie vertegenwoordigt een republikeinse partij en wil deze portretten al jaren weg. Voor ons geldt nog steeds - ik weet niet of de overige partijen dezelfde mening zijn toegedaan - dat monarchie NIET rijmt op democratie. Een geldverslindende fundamenteel ondemocratische instelling die zo een slordige 54 miljoen euro per jaar kost aan de belastingbetaler mag wat ons betreft onmiddellijk worden opgedoekt. Het in stand houden van het Belgische koningshuis kost jaarlijks 60 maal meer dan het Zwitserse federale presidentschap. Ik hoef jullie ook niet te herinneren aan de recente strapatsen van tante Fabiola met haar Fons Pereos, het enfant terrible en skikampioen Laurent en de door kenners aangetoonde onbekwaamheid van de troonopvolger "ikke wille konink word".

We geven collega Vermeiren wel gelijk over de krakkemikkige communicatie van de coalitie over de verwijdering van de portretten: dit kon absoluut beter. We zouden tot slot willen suggereren hier op regelmatige wijze andere kunstwerken van Schotense kunstenaars te laten zien, dan heeft iedereen er wat aan, en de kunstenraad kan hier een voortrekkersrol in spelen." De kracht van veranderingTot slot stelde onze fractieleider de volgende actualiteitsvraag: van de kracht van verandering is nog niet veel te merken !

"Ik richt me wegens de afwezigheid van de bevoegde schepen tot de burgemeester. Burgemeester, we zijn als raadsleden al 2 maanden werkzaam in deze legislatuur. Nog steeds hebben de nieuwe en oude raadsleden geen toegangsgegevens tot het gemeentelijk intranet ontvangen, een uitstekend hulpmiddel om hun mandaat efficiënt te kunnen uitvoeren. Kunt u ons laten weten wanneer we deze toegangscodes zullen krijgen ?"

Piet Bouciqué
Karel Blockx

Maart

GOEDKEURING VISIENOTA BINNENGEBIED KRUISPAD EN OMGEVING

Dit dossier kent een lange voorgeschiedenis. In september 2009 zijn we er met onze tussenkomsten in geslaagd de dreigende onteigeningen van de omwonenden te vermijden. Nu komt het project weer aan de orde.

De visienota is een mooi werkstuk maar beantwoordt niet aan de wensen van de omwonenden. Voor ons is het klaar en duidelijk: ze willen deze oprukkende verstedelijking niet. Om Louis Neefs te citeren: 'laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is laat ons een boom en het zicht op de zee'.

Dus aan jullie de keuze: kiezen jullie de kant van de bouwpromotoren of de kant van de Schotense mensen. Als het project er dan toch moet komen, zorg dan voor een RUP - dit is op korte termijn te verwezenlijken - dat het aantal wooneenheden per hectare beperkt tot 35.

Onze fractie kan dit project onmogelijk goedkeuren.

Piet Bouciqué

Kapitaalverhoging Publi-T

Fractieleider Piet Bouciqué hield de volgende tussenkomst na de uitleg van financieschepen Paul Valkeniers: 
"Onze fractie heeft ernstige bedenkingen bij deze kapitaalverhoging die aan de gemeenten opgedrongen wordt. 
Ten eerste is het onduidelijk wat men met de kapitaalverhoging van plan is. De begeleidende nota van IKA is daar redelijk vaag over. 
Ten tweede heeft Schoten reeds een groot aantal van deze aandelen: het staat vierde in de rangschikking, na Turnhout , Geel en Herentals. Ook kunnen we ons vragen stellen bij het vooropgestelde rendement, we hebben met de Gemeentelijke Holding en het Dexia-debacle meegemaakt wat er van dit soort beloften kan in huis komen. Bovendien bestaat de kans dat er nog een tweede inschrijvingsronde komt als de eerste ronde onvoldoende inschrijvingen kent. 
De Schotense belastingbetaler zal mogelijks dus nog eens in de buidel moeten tasten voor een onzekere investering. 
Onze fractie zal neen stemmen."

Buitengewone investeringstoelage

Eind januari stemde de gemeenteraad toe in een dringende aanschaf van een verwarmings-ketel voor het sportpaviljoen, kostprijs ongeveer 26.240 euro. Er waren slechts 2 offertes en de club vroeg een offerte aan een derde installateur zoals de procedure voorschrijft; deze kon de ketel voor 21.240 € leveren. De bevoegde schepen ging mondeling akkoord en de verwarmingsketel werd onmiddellijk geplaatst. 

Raar maar waar, de schepen trok om onduidelijke redenen zijn beslissing weer in en deed het college besluiten om de nieuwe ketel slechts voor 18.000 euro te subsidiëren. Kosten voor de voetbalclub: 3.240 euro… 

Een amendement van Vlaams Belang om het volledige bedrag te subsidiëren werd weggestemd. 

Hiermee kregen we een fraai voorbeeld van het sportbeleid dat de gemeente Schoten tijdens deze legislatuur te wachten staat. De sportverenigingen zijn gewaarschuwd.

RUP Veerhuisdreef
Bij dit agendapunt hield onze fractieleider de volgende tussenkomst:

"Het RUP voorziet woonzekerheid voor de bewoners van het gebied. Uit een bezwaarschrift van een 90-jarige bewoonster en uit de plannen in de stukken blijkt echter dat dit niet het geval is en dat deze toch onteigend wordt. 
Hoe komt dit en waarom zijn er geen sociale maatregelen voorzien om deze bewoonster in haar huis te laten wonen of naar een andere geschikte woning voor haar te zoeken ? 
Goed bestuur is anders: de kille weerlegging van het bezwaar in de toelichting komt er op neer dat deze mevrouw het maar had moeten weten, m.a.w. "eigen schuld dikke bult". 
Onze fractie vindt deze gang van zaken op zijn zachtst gezegd onbehoorlijk en zal dit niet goedkeuren."


Het gemeentebestuur wrong zich in allerlei bochten om toch maar te verzekeren dat de bejaarde dame niet uit haar huis zou gezet worden. 

VB-raadslid Peleman argumenteerde nog dat dergelijke beloften niet rechtsgeldig zijn en dat oudere mensen graag in hun eigen woonst hun laatste adem willen uitblazen. 

Het mocht niet baten, het onteigeningsplan werd goedgekeurd, echter zonder de stemmen van de Vlaams Belangfractie.

 

RUP Veerhuisdreef 

Onze fractieleider stelde de volgende vraag:

In januari liet de burgemeester ons al weten dat de beleidsverklaring in de maak was, dat ze moest besproken worden met het personeel en dat er misschien nog enkele berekeningen nodig waren in het kader van de meerjarenplanning. 
We zijn nu twee maand verder en nog steeds weten we niet waar dit gemeentebestuur naar toe wil met de gemeente Schoten. Kunt u ons dan misschien laten weten wat de concrete knelpunten zijn en hoeveel vergaderingen er nog op de planning staan. Met andere woorden: wanneer zal het gemeentebestuur zijn ei leggen of worden het vijgen na Pasen ?


De burgemeester legde met het nodige aplomb uit dat het Schotens afvalbeleid onder druk van de Vlaamse Overheid ernstig moet bijgestuurd worden en dat daarom allerlei scenario's en plannen moeten onderzocht worden. 

De gemeenteraad kreeg als primeur te horen dat het recyclagepark in de toekomst niet langer gratis zal blijven. 

In de Gazet van Antwerpen verscheen op zaterdag 30 maart volgende uitleg;

Door een nieuw reglement dat de Vlaamse regering goedkeurde, wordt Schoten verplicht om het containerpark betalend te maken. Ieder containerpark moet immers minstens kostendekkend zijn.
Burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) zit met de nieuwe maatregel behoorlijk in zijn maar.
"Onze gemeente heeft, onder impuls van schepen Luc Van Gastel (CD&V), op het vlak van het afvalbeleid de afgelopen legislatuur een voortrekkersrol opgenomen. Zowel de kosten als de hoeveelheid restafval gingen in Schoten drastisch naar beneden. Het wordt moeilijk om nu aan de bevolking uit te leggen, dat er op het containerpark zal moeten betaald worden", zegt De Veuster.
Schepen Van Gastel werkt samen met de diensten enkele pistes uit om het nieuwe reglement te implementeren. "We zullen het park moeten herinrichten en er zal geïnvesteerd moeten worden in een weegbrug", zegt hij. "Of dat allemaal haalbaar is tegen de vooropgestelde datum van 1 juli 2013, weet ik niet. Onze vraag om zes maanden uitstel te krijgen werd door de Vlaamse overheid negatief beantwoord."
Gratis zone
Schepen van Financiën, Paul Valkeniers (Open Vld) hoopt dat de impact beperkt blijft.
"Het is niet zo dat het volledige containerpark betalend wordt. Er blijft een belangrijke zone gratis. In die zin gaat het gelukkig om een vermijdbare belasting", zegt Valkeniers.
"Anderzijds staan we voor de grote uitdaging om het inningssysteem in het betalende stuk zo eenvoudig mogelijk te houden. We moeten opletten dat het beheerssysteem niet te zwaar wordt. Anders creëer je daar een zware kostenpost."
De investeringskost om het containerpark aan te passen wordt geraamd op 250.000 euro. "We moeten daarbij ook het sociale aspect in acht nemen", vindt burgemeester De Veuster. "Er komen per jaar 130.000 bezoekers. Het is ook een soort ontmoetingsplaats".
WIMC

 

Piet Bouciqué
Karel Blockx

 

April

Krachtlijnen voor de bestuursperiode 2013-2018

Vier maanden hebben we erop gewacht, de krachtlijnen van het nieuwe bestuur. Hieronder de tussenkomst van onze fractieleider naar aanleiding hiervan.

Ik zou er mij kunnen van af maken met het herhalen van de tussenkomst van mijn voorgangster op 29 maart 2007. Ik zal dat niet doen, maar ik zou toch één passage uit de tussenkomst van Marie-Rose Morel willen citeren: "Dit beleidsplan staat bol van vage beloftes en nietszeggende volzinnen waar men concreet nog alle richtingen mee uit kan. Er zijn geen of nauwelijks concrete verhelderingen." Einde citaat

De geschiedenis herhaalt zich, ook in Schoten. We stellen inderdaad vast dat het document in de stukken uitblinkt in vaagheid, nietszeggende wollige intenties en wensdenken. We hebben geen enkel, maar dan ook geen enkel streefcijfer aangetroffen in de 15 bladzijden. De flou artistique tiert welig en de 3 suisses catalogus is nooit veraf. U moge het mij vergeven, maar met mijn achtergrond als bedrijfsleider en ingenieurs- en managementopleiding blijf ik hier op zijn zachtst gezegd redelijk op mijn honger zitten. Ik weet ook dat politiek bedrijven geen exacte wetenschap is maar het mocht voor onze fractie wel wat meer. De tekst staat bol van clichés en algemeenheden. Her en der staan ook nog vraagtekens, blijkbaar weet de coalitie na vijf maand denkwerk nog steeds niet waar ze naar toe wil.

Burgemeester, uw partij noemt zich N-VA, Nieuw-Vlaamse Alliantie. Welnu, in dit document met krachtlijnen van deze coalitie heb ik het woord 'Vlaams' amper teruggevonden. Ik zou zeggen: il faut le faire, chapeau. Je moet het maar doen, hoed af. De coalitie achtte het blijkbaar ook nodig af te zien van een schepen van Vlaamse aangelegenheden, in tegenstelling tot onze buurgemeenten Wijnegem en Brasschaat. De vorige legislatuur in Schoten had wel nog een dergelijke schepen, dit is blijkbaar niet meer nodig. De N-VA heeft blijkbaar veel water in haar wijn moeten doen. We suggereren dan ook dat u de naam van uw partij plaatselijk wijzigt in N_TA, de nieuw-tjeefse alliantie.

We overlopen e.e.a.

 1. In de eerste krachtlijn vraagt de coalitie zich af wat we doen met de Schotenaar die uit de boot valt. En u wil daar aandacht aan besteden. Welnu, voorzitter, collega's, de burgemeester kondigde in de Gazet van Antwerpen van 17 oktober ll. aan dat - ik citeer "hij een consultatieronde houdt met de verschillende fracties"einde citaat. Dit was een flagrante leugen want onze fractie werd NIET geconsulteerd, met andere woorden, u hebt onze 2.934 kiezers - 12.9 procent van de stemgerechtigde kiezers - al onmiddellijk na de verkiezingen uit de boot laten vallen en genegeerd. Ik herhaal, il faut le faire. De kracht van verandering op zijn best. Uw voorganger had in 2006 tenminste wél het respect om met een delegatie van Vlaams Belang al was het minstens een beleefdheidsgesprek te organiseren.

 2. In heel wat intenties lezen wij dat u dit en dat wil gaan doen, maar nergens lezen wij HOE u dit wil gaan doen; dit is natuurlijk de gemakkelijkheid zelve, een 12-jarige kan dergelijk proza ook verzinnen; u wil bijvoorbeeld ik citeer "een gemeente blijven met een warm vrijetijdsbeleid", einde citaat. Mag ik dan vragen -mijn excuses- is dat dan een vrijetijdsbeleid van 30°, 40° of mag het ook 90 °C zijn ? Alle gekheid op een stokje, u wil ik citeer "Schotense ondernemers ruimte en kansen geven" einde citaat, Hoe gaat u dat doen ? We vragen het ons af. U wil de kinderen en jongeren een gemeente bieden waar ze alle kansen krijgen, hoe gaat u dat doen ? U wil een tweede pensioenpijler opbouwen voor werknemers in contractueel dienstverband, hoe gaat u dat doen ? U wil de leegstand boven de winkels aanpakken, hoe ? U wil de Paalstraat meer toegankelijk maken, hoe gaat u dat doen ? Zo kan ik nog een tijdje doorgaan. We lezen dat de politie zich zal bezighouden met échte politietaken. Dat is maar best, want het kwam ons over dat de politie van Schoten in het verleden enkel taken uitvoerde met de bedoeling om hoog te scoren in allerlei statistieken. Het wordt tijd dat de échte bandieten opgespoord worden en niet de argeloze Schotenaar die al eens vergeet zijn gordel om te doen of zijn blauwe schijf te zetten.

Zit er dan niets positiefs in dit document ? Dat zal u ons niet horen beweren, zeker waar onze ideeën en programmapunten sluiks overgenomen worden.

 

 1. De vernieuwing van de webstek en de communicatie met de burger (niet naar de burger toe) zal er hopelijk op vooruit en meegaan met de snel evoluerende omschakeling in informatieverspreiding via de zgn. sociale media;

 2. de uitbouw van BIN's is iets waar onze fractie al lang op hamert, we lezen tevergeefs hoe het zit met de WIN's, de winkel informatienetwerken.

 3. Aan de verhuis van de Dienst Der Werken en de herinrichting van het containerpark zullen ongetwijfeld schaalvoordelen verbonden zijn en synergiën, onze fractie hoopt dat de geplande sociale woningen op de terreinen van de vroegere gemeenteschool en ook elders in de eerste plaats voor Schotenaren zullen worden voorbehouden;

 4. het luik Milieu en Duurzame Ontwikkeling, het fietsbeleid en de standpunten over de grote infrastructuurwerken kunnen zoals in het verleden op onze goedkeuring rekenen; we vragen wel een herziening van de parkeerverordening om het voortuinparkeren te laten uitdoven en de gemeente op die manier verder te laten vergroenen;

Er blijven ook onduidelijkheden in de tekst:
 

 1. de coalitie plant een graffitimuur: is dat een muur waar vuilspuiters zich kunnen uitleven of komt er een tweede wansmakelijk graffitikunstwerk zoals aan de doorgang tussen de Venparking en de Paalstraat ?

 2. U wenst dat nieuwkomers zich integreren en Nederlands leren, hoeveel zullen dat er de komende jaren zijn en hoe gaat u die Nederlands leren ?

 3. In het containerpark -althans dat vermoeden we - moet een weegbrug komen. Of zullen de betalende fracties op volume belast worden ? Welke maatregelen voorziet de coalitie om als gevolg van de hervormingen in het containerpark het te verwachten sluikstorten in te tomen ?

Samengevat, dit beleidsplan hangt met haken en ogen aan elkaar, we lezen overigens nergens iets over de depolitisering van adviesraden en wijkverenigingen, de toekomst van het Gelemelenhof en het CC Kasteel van Schoten, de aanpak van drugsoverlast en graffiti, de aanschaf en plaatsing van nieuwe kunstwerken…

Onze fractie kan dit beleid onmogelijk goedkeuren, trouwens we kunnen het in tegenstelling tot 2007 niet goed of afkeuren.

Piet Bouciqué
Karel Blockx

Mei

Fietspadenrapport 

Interpellatie van ons raadslid Piet Bouciqué:

De krant Het Nieuwsblad publiceerde onlangs een uitvoerig rapport over de toestand van de fietspaden in de Vlaamse gemeenten.

De gemeente Schoten telt volgens het rapport 17 “rode”, 1 “geel” en 7 “groene” fietspaden. De Paalstraat heeft volgens het rapport het slechtste fietspad en de Wezelsebaan het beste.

Onze fractie vraagt in dit dossier wat de coalitie denkt te zullen doen om aan de belabberde toestand van de Schotense fietspaden te verhelpen en wenst de volgende vragen te stellen:

-wat is de evolutie van het aantal verkeersongevallen met fietsers de jongste 10 jaar in Schoten ?
-welke nieuwe fietspaden zijn gepland de komende 10 jaar ?
-wat is de visie van de coalitie op het fietsbeleid op lange termijn ?

Schepen Wouter Rombouts antwoordde het volgende:

Het Nieuwsblad deed een beperkte bevraging en we moeten de resultaten hiervan dan ook niet overschatten.

Feit is wel dat het fietsbeleid als een prioriteit is opgenomen in onze Krachtlijnen 2013-2018. We gaan zeker een aantal fietspaden aanpakken in deze legislatuur. Een volledige lijst hiervan is er nog niet, maar het dossier Botermelkbaan is bijvoorbeeld al in volle uitwerking. Ook de Paalstraat, richting Gasketelplein zal op de agenda komen.

Ik heb bij politie Schoten cijfers opgevraagd van de ongevallen per straat. Hieruit blijkt dat we gemiddeld op ongeveer 55 ongevallen per jaar komen. De cijfers op zich verklaren natuurlijk niet veel; verdere analyse hiervan is nodig. Verdere informatie hierover volgt nog; die kon niet binnen dit korte tijdsbestek worden geleverd. De beschikbare informatie wordt wel overgemaakt.

Karel Blockx

Juni

Begrotingsrekening en resultatenrekening 2012   

Tussenkomst van Ghislaine Peleman

De financiële toestand van de gemeente is niet alarmerend, maar de evolutie, die wij opmerken uit de cijfergegevens, noopt tot voorzichtigheid. Sommige parameters evolueren ongunstig. Bij de uitgaven merken wij een te sterke toename van de personeelskost. Bij de inkomstenzijde zien we dat de crisis zich vertaalt in een stagnatie van de opcentiemen. Trouwens in 2012 zien we voor het eerst mali. Waarschijnlijk zijn er uitzonderlijke elementen die deze mali verklaren maar onzes inziens kan het ook een aanzet zijn tot een ongunstige evolutie in de volgende jaren. En dit kan resulteren in een veel slechtere financiële situatie dan we in deze gemeente gewoon waren. Komen daarbij de uitdagingen voor de volgende jaren: hogere pensioenlasten, lagere dividenden. Indien er niet meer inkomsten komen (bv: via het gemeentefonds), voorspellen wij een negatieve ontwikkeling van de gemeentelijke financiën en een domper op de investeringsmogelijkheden.

Natuurlijk is deze rekening het gevolg van een begrotingspolitiek, die wij nooit goedkeurden. Onze prioriteiten lagen elders dan bij deze van het vorig bestuur. Deze rekening is dus het gevolg van een beleid dat wij nooit goedkeurden. Anderzijds kunnen wij moeilijk twijfelen aan de voorliggende cijfers. Ons vertrouwen in onze financiële administratie is voldoende groot. We zullen dit punt dan ook goedkeuren.

Karel Blockx

September

Toelagen

Dat, beste lezers, is het stemgedrag van de Schotense N-VA-fractie op ons voorstel om de toelage voor Vlaamse initiatieven te verdubbelen van 1.302 euro naar 2.604 euro. De kracht van verandering op zijn best !
Mogen wij eens goed lachen met zoveel schijnheiligheid ?

Onze fractieleider vroeg met nadruk aan de N-VA fractie dit voorstel te steunen, maar neen, ze mochten of ze wilden niet. Een stelletje neeknikkers maakte zichzelf en hun partij compleet belachelijk. Zoveel is duidelijk: de N-VA die zichzelf "Vlaams" noemt is blijkbaar in Schoten niet geneigd de zaken te veranderen. Hoe moeten we dit verklaren ? Rustige of roestige vastheid ?

We schreven het reeds eerder: de N-VA moet haar naam veranderen in N-TA, de Nieuw-Tjeefse Alliantie.

Burgemeester De Veuster maakt een bocht van 180 graden

Op een informatievergadering , georganiseerd door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) op 7 mei vorig jaar kregen alle politieke partijen de gelegenheid hun standpunten over gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking uiteen te zetten. De toemalige bevoegde schepen en huidig burgemeester nam daarbij het aloude standpunt van Vlaams Belang volledig over. Onze fractie pleit al jaren voor het niet langer doorsluizen van 21.500 euro naar nationale NGO's maar voor het extra ondersteunen van lokale initiatieven met hetzelfde bedrag. Op die manier steunen we des te meer onze lokale ontwikkelingshelpers en is er naar onze mening veel meer transparantie. We citeren uit het verslag van deze vergadering (d.d. 11 mei 2012 van de hand van Kabinetssecretaris Dirk Vyncke), onder de rubriek 'standpunten N-VA': "toelage van 43.000 euro behouden en integraal verdelen onder alle projecten mits behoud van een deel voor noodhulp".

Ons voorstel om "de kracht van verandering" in daden om te zetten was tevergeefs: de N-VA-fractie keurde het voorstel met veertien keer "nee" af. De bevoegde schepen Iefke Hendrickx bleef oorverdovend stil, burgemeester De Veuster maakte er zich van af met een wollige belofte dat het te vroeg was om nu al daarin beslissingen te nemen.

 

De kracht van verandering op zijn best !

Hieronder de twee2 amendementen die onze fractie voorstelde:

1. Vlaamse initiatieven
Onze fractie stelt voor deze toelage te verdubbelen naar 2.604 euro, ik roep de collega's van N-VA op om de kracht van verandering daarmee te doen blijken. Onze stemmen kunnen samen voor een meerderheid zorgen. Tegelijkertijd kan de toelage aan het Cultuurcentrum Schoten vzw met het bedrag van 1.302 € verminderd worden zodat het hier gaat om een nuloperatie. Het ondersteunen van Vlaamse initiatieven is ook een vorm van cultuurondersteuning, de twee zijn compatibel.

2. GROS: nationale initiatieven
Onze fractie bestrijdt sinds jaar en dag deze nutteloze subsidie. Deze grote NGO's doen amper aan ontwikkelingssamenwerking; de belastingbetaler heeft recht op transparantie en op een correct en efficiënt gebruik van de financiële middelen. Veel van deze NGO's spenderen de hen toegekende overheidssubsidies aan studies, reclame, consultants in plaats van aan de écht hulpbehoevenden. Bepaalde NGO's gebruiken een belangrijk deel voor restaurantkosten, onkostennota's, reis- en verblijfskosten zonder dat hierop voldoende controle mogelijk is. Een studie door Actionaid heeft berekend dat 31 % van onze ontwikkelingshulp via deze NGO's écht effectief was, de rest was zgn. spookhulp. Globaal betekent dit dat 240 miljoen euro overheidssubsidies op een slechte manier werden ingezet; met dit bedrag kan men 680.000 kinderen een jaar lang van de hongerdood redden. Volgens een studie van "Armoede nu" besteedt 11.11.11 jaarlijks 8.5 miljoen euro in België, slechts 3.7 miljoen in het zuiden. Oxfam besteedt jaarlijks 8.5 miljoen in België, slechts 7.8 miljoen in het zuiden. We zijn zo vrij te citeren uit het besluit van de studie van Stop Armoede Nu.
"NGO's zijn multinationals geworden die honderden miljoenen Euro subsidies en giften ontvangen. Bij vele NGO's worden deze middelen niet voldoende efficiënt ingezet, of ingezet op andere doelen dan bepaald in de Millenniumcampagne van de VN. Er is te weinig transparantie over de manier waarop zij deze middelen besteden. Er is te weinig controle of de NGO's de middelen besteden in overeenstemming met de beleidsdoelstellingen van de regering en met de Millenium Development Goals."
Collega's, en ik richt mij opnieuw in het bijzonder tot de N-VA-fractie; vorig jaar had ik op 7 mei de gelegenheid om ons standpunt over ontwikkelingssamenwerking uit te leggen op een door de GROS georganiseerde bijeenkomst voor een geïnteresseerd publiek, een aantal raadsleden was daarbij aanwezig. Groot was mijn verbazing toen de huidige burgemeester ons standpunt volledig overnam, met name: het afschaffen van de toelagen aan nationale initiatieven en het verdelen van de 43.000 euro aan lokale gebonden initiatieven. Dit staat letterlijk in het verslag van deze vergadering. Ik roep de NV-A fractie dan ook op om de daad bij het woord te voegen en de woorden van hun burgemeester toen in daden van vandaag om te zetten. In tijden van crisis moeten we de centen van de belastingbetaler niet door ramen en vensters gooien en doorsluizen naar grote NGO's. De lokale Schotense ontwikkelingshelpers verdienen beter. Alstublieft, N-VA-raadsleden keur dit amendement mee goed.


P. Bouciqué

Actualiteitsvragen

Deze maand kreeg ik verschillende klachten binnen over de toestand van het bouwperceel aan de Gelmelenstraat, daar waar voeger het zwembad was. Het bouwperceel is overwoekerd door onkruid en in de bouwput schieten struiken en bomen op. Door de overvloedige regenval is er zelfs een minivijvertje ontstaan waar een wit eendje bucolische dagen slijt. Dit tot groot jolijt van de kinderen van het schooltje aan de overkant, die oud brood en andere voedingswaren meebrengen om het eendje te voederen. Het probleem is dat dit eten allerlei ongedierte aantrekt - muizen en ratten- tot groot verdriet van de omwonenden, die dan ook vragen om de nieuwe eigenaars van het perceel aan te schrijven en hun te vragen hun bouwperceel even op te kuisen en in goede staat te houden.

Ik kreeg een heleboel reacties, omdat de nieuwe film over Schoten "Schoten, the movie" heet. Wat is er mis met "Schoten, DE film"? Wanneer zullen wij Vlamingen nu eindelijk eens fier zijn op ons eigen taal en ze consequent altijd en overal gebruiken? Daarom, Meneer de Schepen, zorg ervoor dat het "Schoten, DE film" wordt.

Sinds enkele dagen lijkt de Struikenlei een dambord of schaakbord. Overal bedekken dunne laagjes zand het wegdek. Naar het schijnt zijn er scheurtjes in de asfalt. Deze straat werd pas heraangelegd. Hoe kan dat toch? Werd er slecht materiaal gebruikt of is het een tekort aan vakmanschap? Hoeveel kosten die reparaties ons of zijn ze gratis? Graag wat uitleg voor de bezorgde bewoners.

Ghislaine Peleman
Karel Blockx

Herinrichting Den Breker

Op de gemeenteraad van 26 september werden de plannen voorgelegd voor het betalend maken van het recyclagepark vanaf februari 2014. Onze fractieleider maakte brandhout van de voorstellen van de coalitie met de volgende argumenten:
 

 1. Het voorgestelde ontwerp van herinrichting van het containerpark is naar onze mening ondermaats. In het dossier ontbreken essentiële documenten, zoals het protocol dat zal gehanteerd worden om de betalende zone te gebruiken. Ook essentiële informatie zoals de gevoeligheid en de afrondingen van de weegbrug, de minimum hoeveelheden die moeten aangeleverd worden ontbreken.
   

 2. We hebben ernstige bezwaren tegen het feit dat er slechts één enkele weegbrug voorzien werd. We geven u te vergelijking enkele cijfers: de gemeenten Nazareth, Herenthout en Haacht tellen respectievelijk 11.000, 8.500 en 13.500 inwoners en werken met twee weegbruggen. In de gemeente Laakdal met 15.000 inwoners werd beslist een tweede weegbrug te installeren omdat de wachttijden voor de bezoekers van het containerpark te hoop opliepen. Met andere woorden met slechts een enkele weegbrug mogen we ons aan een grote chaos verwachten in het betalend gedeelte; de Schotenaar die tot nu toe steeds goed sorteerde en recycleerde zal afhaken en het sluikstorten zal toenemen.
   

 3. Ten derde betreuren wij dat het personeel van het containerpark op geen enkele manier betrokken werd bij de besluitvorming. Een werkgroepje dicteerde alles van bovenaf. Qua "kracht van verandering" en "goed bestuur" kan dit ook tellen.
   

Ten slotte willen we benadrukken dat we er geen problemen mee hebben met het feit dat het VLAREMA moet nageleefd worden; zoals een gewezen VB-fractielid zei: de wet is de wet. Maar het Vlarema zit evenmin logisch in elkaar. Zo wordt hout een betalende fractie; hout is een brandstof die energie onder de vorm van warmte levert. De Schotenaren kennende zullen de verkopers van houtkachels en zaagmachines de komende jaren goede zaken doen. En dan hebben we nog niet over de toename van roet, fijn stof, dioxines, PAKS, en andere schadelijke stoffen die in het milieu terechtkomen bij de verbranding van hout. Deze schadelijke stoffen zijn ook niet zonder gevolgen voor de volksgezondheid. Idem dito voor groenafval: deze betalende fractie is eveneens een energiebron die in Brecht verwerkt wordt tot compost en biogas. De milieudienst zal de komende jaren "bestookt" worden met oproepen over tuinvuurtjes. Onze eindconclusie is: dit ontwerp deugt niet, het rammelt aan vele kanten, onze fractie zal dit niet goedkeuren."

De bevoegde schepen wrong zich in allerlei bochten om deze argumenten te weerleggen, maar werd ook gecounterd door Groen, dat ons standpunt deeltijds bijtrad.

Karel Blockx

November

Aanpassing aanwervingsvoorwaarden geschoold werkman

Onze gemeente zou haar normen niet mogen verlagen. Een diploma van 3 jaar secundair of gelijkwaardig onderwijs is te weinig. Minimaal zelfs. De gemeente heeft in dit geval een voorbeeldfunctie. We beschikken over uitstekend dagonderwijs, sociale promotie, educatief verlof. Door de lat hoog te leggen, krijgen we beter opgeleide kandidaten, die veel nuttiger zijn voor de gemeente en de samenleving.

Ghislaine Peleman

Actualiteitsvraag

Onlangs zag ik op ATV schepene Iefje Hendrickx gezeten op een witte toiletpot en met een vergulde ontstopper in de hand. Erg ludiek. En zo vernam ik - tot mijn verbazing- dat Schoten de meest toiletvriendelijke gemeente van het land is en zelfs een kaart met de publiek toegankelijke toiletten heeft laten drukken. Een prima initiatief en ik kreeg direct enkele geïnteresseerde telefoontjes na de uitzending.

Enkele vragen. Waar is deze kaart verkrijgbaar? Is ze gratis ? En hoe komt het dat de gemeenteraadsleden niet ingelicht werden ?

Ghislaine Peleman

Belastingen

De "kracht van verandering" zet zich door. Een overzicht van de goedgekeurde belastingen, zonder commentaar.

 1. aanvullende belasting op de personenbelasting: onveranderd 6,7 %, tenzij externe factoren dwingen tot verhoging

 2. opcentiemen op de onroerende voorheffing: onveranderd 1.175, tenzij externe factoren dwingen tot verhoging

 3. afgifte van administratieve stukken: nagenoeg alle tarieven werden aangepast (stijging)

 4. uitoefenen van ambulante activiteiten: ongewijzigd

 5. bar- en animeerpersoneel: tarief is ongewijzigd

 6. bedrijfsruimten: aangepast van 0,30 euro/m² met een minimum van 50 euro en een maximum van 4.462 euro naar 0,40 euro/m² met een minimum van 65 euro (+33%) en een maximum van 6.000 euro (+27%)

 7. asverstrooiing, het begraven van een stoffelijk overschot of een asurn en de bijzetting van een asurn in de urnenkelders en het columbarium op de gemeentelijke begraafplaats van personen vreemd aan de gemeente: aangepast van 250 euro naar 1.000 euro (+400%)

 8. ontgraving van een stoffelijk overschot of een asurn, en op het verplaatsen of uitnemen van een asurn uit een urnenkelder of uit het columbarium: de tarieven worden van 250 euro naar 1.000 euro (+300%) voor de ontgraving van een stoffelijk overschot en van 100 en 150 euro naar 250 euro (+150%) voor het ontgraven van een asurn of het verplaatsen ervan uit het columbarium

 9. bouwen, verbouwen en herbouwen: aangepast van 0,40 euro per kubieke meter met een minimum van 7,5 euro naar 0,50 euro (+20%) per kubieke meter met een minimum van 25 euro

 10. drijfkracht: ongewijzigd op 29,75 euro per kilowatt

 11. milieuvergunningsaanvragen: aangepast in functie van de gestegen kosten waar de gemeente mee geconfronteerd wordt

 12. onbebouwde bouwgronden in woongebied en op onbebouwde kavels (activeringsheffing): de tarieven wijzigen van 9,92 euro per strekkende meter met een minimum van 148,75 euro naar 12,50 (+13%) euro per strekkende meter met een minimum van 150 euro

 13. private kringen: ongewijzigd

 14. publiciteitsborden: aangepast van 25 euro per vierkante meter naar 30 euro (+20%) per vierkante meter

 15. rendez-vous huizen: gelijkgetrokken met de belasting op de private kringen en verhoogd van 2.500 euro naar 5.000 euro (+100%) per kamer

 16. plaatsen op het openbaar domein van schutsels, afsluitingen, bouwsteigers, luifels, containers of stellingen van welke aard, bij het bouwen, verbouwen, herbouwen, slopen of afbreken: aangepast van 0,15 euro per vierkante meter per dag met een minimum van 0,50 euro per dag naar 0,20 euro (+33%) per vierkante meter per dag met een minimum van 3 euro per dag en een minimumfactuur van 25 euro.

 17. opruimen en verwijderen van sluikstortingen: wijzigt van 250 euro naar 500 euro (+100%)

 18. takelen van voertuigen: ongewijzigd

 19. tweede verblijven: “recreatiegebied” (250 euro) en alle andere zones (500 euro)

 20. terrassen en uitstallingen op de openbare weg: het tarief van 7,50 euro per vierkante meter werd niet gewijzigd, enkel het minimumtarief van 25 euro werd verhoogd naar 30 euro (+20%)

 21. valse alarmmeldingen: ongewijzigd op 125 euro per valse alarmmelding

 22. nachtwinkels: eenmalige openingsbelasting ten bedrage van 6.000 euro, een jaarlijkse belasting van 1.200 euro geheven

 23. vervoer van personen met een politievoertuig: 100 euro per rit en per vervoerd persoon voor

 

Dit reglement kan onze goedkeuring wegdragen, maar we willen toch wijzen op de pagina's 130 en 131 waar de munten frank en euro kriskras door elkaar gebruikt worden, voor de duidelijkheid vragen we een aanpassing.

Retributies

De "kracht van verandering" zet zich nog verder door. Een overzicht van de goedgekeurde retributies, zonder commentaar.

 1. volumewissel van een afvalcontainer: 15 euro per volumewissel

 2. gebruik van jeugdlokaal het Park-iet: aangepast van 30 euro per dagdeel en 60 euro per dag naar 75 euro (+25%) per dag

 3. deelname aan Grabbelpas- en Swapactiviteiten: verhoogd van 2,50 euro naar 5 euro (+100%)

 

Karel Blockx

December

AANKOOP EN TOEKENNING VAN WAARDEBONS

Onze fractie is geen voorstander van het voor Sinterklaas of kerstman spelen door de gemeente. Ons lijkt dit een apert voortvloeisel van het matteüseffect. [voor de gelovigen: Matteüs, 25 vers 29: Want aan een ieder, die heeft, zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden.] We vragen ons af hoeveel deze waardebons jaarlijks zullen kosten aan de Schotenaar. Voor ons mag dit bedrag weggeschonken worden aan degenen die het écht nodig hebben. Er zijn voldoende vrijwilligersorganisaties en verenigingen die goede doelen nastreven voor dewelke een extraatje welkom zou zijn. Of, beste leden van de N-VA fractie, het mag wat ons betreft ook toekomen aan Vlaamse initiatieven; jullie hebben echter bij een vorige stemming op 5 september aangetoond daar niet echt warm voor te lopen, geheel in tegenstrijd met de naam van jullie partij. Dus wellicht is mijn hoop ijdel maar het is nooit te laat om voor 2014 goede voornemens te maken en jullie leven te beteren.

P. Bouciqué

NIEUWE GAS-WET

Onze partij is een koele minnaar van de GAS-wetgeving. Enerzijds zijn we geen voorstander omdat in de eerste plaats het vervolgingsbeleid efficiënt moet werken, wat nu niet het gevolg is met talrijke seponeringen als resultaat. De Gemeentelijke Administratieve Sancties werden ingevoerd omdat het justitieel apparaat te kort schiet. Aan de andere kant moet overlast aangepakt worden, onze partij moet noodgedwongen de GAS steunen, gezien de uitdagingen. Op lange termijn zijn de GAS echter geen afdoende oplossing. Onze partij heeft zich onthouden bij de stemming over de verstrenging in de Kamercommissie binnenlandse Zaken.

Wij zijn de mening toegedaan dat de GAS moeten werken als afschrikkingsmiddel: een soort pseudonucleaire stok achter de deur die booswichten van allerlei slag zoals amokmakers, vandalen, sluikstorters, kruimeldieven, graffitispuiters, openbare drugdealers en -gebruikers, ordeverstoorders enz. op betere gedachten moet brengen. De boeven en boefjes moeten twee keer nadenken vooraleer ze zich bezondigen aan ongeoorloofd gedrag. We wensen in geen geval dat er een heksenjacht ontstaat in Schoten waarbij men optreedt tegen de meest absurde vormen van zogenaamde overlast. Ik hoef jullie de voorbeelden waar de pers de laatste tijd bol van stond niet in herinnering te brengen. De politie moet in de eerste plaats de échte misdadigers opsporen en aanpakken, niet de argeloze burger of jongere die op het verkeerde tijdstip en/of op de verkeerde plaats al dan niet per toeval de verkeerde dingen doet.

P. Bouciqué

MEERJARENPLAN 2014/2019 - BUDGET 2014

Het budget 2014 wordt vergezeld door een verplicht meerjarenplan 2014/2019 waaruit we zouden moeten leren welk beleid het nieuwe bestuur tijdens zijn bewind gaat voeren en hoe het dat zal betalen. Dit binnen de opgelegde voorwaarde het budgettair evenwicht te bewaren met een positief resultaat op kasbasis en een voldoende autofinancieringsmarge.

Op papier althans is dit bestuur erin geslaagd aan die verplichtingen te voldoen. Ten bewijze Schema M2. Vooreerst dient toch aangestipt dat zo'n oefening, over zes jaar, grotendeel theoretisch is. Het is een illusie te denken dat het budget er bv. in 2019 zal uitzien zoals het nu wordt voorgespiegeld. Er is zoveel dat kan veranderen in de loop van 6 jaar. Denk maar aan de toekomstige evolutie van de economische omstandigheden. Het meerjarenplan is een oefening, een nuttige oefening zelfs, maar de proef met de realiteit zal later komen. (daarom zien we ook dat in tal van posten bij het detailbudget in- en uitgaven gelijk gehouden worden over de hele periode).

De administratie heeft uitstekend werk verricht en ons een goede bron van informatie verstrekt. Temeer omdat we nu te maken hebben met een totaal nieuw boekhoudingsysteem. De dienst moest er nog aan wennen en het blijft een leerschool in de volgende jaren, maar de dienst leverde een mooi werkstuk af. Waarvoor onze dank en waardering. Ook aan de bevoegde schepen, de heer Valckeniers, natuurlijk.

Voor ik nader inga op het cijfermateriaal is het goed even stil te staan bij de uitdagingen, waarmee alle Vlaamse gemeenten te maken hebben, in deze gure tijden.

De ontvangsten staan onder druk. De economische crisis zorgt voor stagnerende, zelfs dalende, inkomsten uit de personenbelasting. De dividenden hebben eerder neiging tot dalen. De Vlaamse regering geeft vooralsnog geen bijkomende middelen. De uitgaven, anderzijds, worden van jaar tot jaar zwaarder belast door de pensioenproblematiek van de statutairen en de verarming en vergrijzing van de bevolking vooral in de stedelijke en voorstedelijke gebieden.

Als we specifiek de omgevingsanalyse van Schoten bekijken, maakt die ons niet bepaald vrolijk. Een stagnerende bevolking die vlug vergrijst (wat natuurlijk specifieke zorgkosten met zich brengt). Waar de bevolking vooral op peil blijft door de migratie, in hoofdzaak van buitenlandse oorsprong. De verhouding actieven/niet actieven wordt stilaan negatief. De werkloosheid is hier hoger dan het Vlaams gemiddelde. Schoten is een typische, weliswaar groene voorstadsgemeente, meer en meer onderhevig aan minder aangename stedelijke problematiek inzake veiligheid, verarming, werkloosheid, vergrijzing, taalachterstand enz. Dit alles maakt de financiële uitdagingen niet makkelijker.

Ik bekijk nu even het meerjarenplan en het budget zonder me uit te putten in bijkomstigheden.

Ontvangsten

De inkomsten uit opcentiemen en gemeentefonds zijn onzes inziens realistisch en conservatief ingeschat. Voor de personenbelasting zal de volgende jaren veel afhangen van de ontwikkeling van de economische crisis. Schoten mag dan wel inzake opcentiemen rond het Vlaams gemiddelde liggen, en het college kan trots verklaren dat men de aanslagvoeten niet verhoogt, feit is dat de belastingen die de gemeente zelf int dan weer zeer hoog en talrijk zijn. Meer dan 3,5 miljoen per jaar met niet minder dan 32 (tweeëndertig!) soorten gemeentebelasting. "Pestbelastingen" worden ze al eens genoemd. Ze maken van Schoten wel een dure gemeente. Veel gemeenten hebben dit soort belastingen al sterk gereduceerd, vereenvoudigd, afgeschaft zelfs. Veel van die belastingen zijn anti-economisch en treffen de plaatselijke middenstand en bedrijven. Het zou wijs zijn eens te berekenen wat de administratieve kost is om die 32 soorten belastingen te beheren.

Uitgaven

Bij de belangrijkste uitgavenpost 'personeel' zien we dat het de bedoeling is een bescheiden vermindering van het personeelsbestand door te voeren. Van 222 naar 209 voltijds equivalenten. Toch nog meer dan 5%. Hopelijk blijft dit zonder gevolgen voor dienstverlening en veiligheid. Maar daar vrezen we voor. Anderzijds wordt nog niet begonnen met het opzetten van een 2de pensioenpeiler voor de contractuelen. Een o.i. sociale verplichting waar u niet onderuit kunt.

Er gaat een overdracht van zo'n 4,5 miljoen naar het OCMW, 15% van de totale uitgaven. Houdt er rekening mee dat aangezien de bevolking veroudert er in de toekomst nog meer geld zal nodig zijn om een sociaal verantwoorde ouderenzorg te organiseren.

Investeringen

Besparingen ziet dit bestuur vooral bij de investeringen. Ze dalen geleidelijk van 10,7 miljoen in 2014 tot een schamele 3 miljoen in 2019. Grote projecten moet de Schotenaar de volgende zes jaar niet verwachten. De schaarse investeringen gebeuren met eigen middelen. De nu bestaande leningen worden verder afgebouwd. Door nauwelijks te investeren wil men een buffer opbouwen om het hoofd te bieden aan onverwachte omstandigheden. Het is een visie als een ander. Maar, anderzijds, wat als gemeenten geen nieuwe impulsen geven aan de economie en de tewerkstelling? En… een gemeente die nog nauwelijks investeert gaat sowieso achteruit.

Tussen haakjes: toch nog een opmerking over een héél klein puntje dat me als Vlaams-nationaliste nauw aan het hart ligt. In de lange lijst subsidies aan allerlei organisaties merk ik dat de evenementen die het Vlaams bewustzijn moeten versterken (zoals bijv. "Vlaanderen Feest") het moeten stellen met een schamele 5300 euro. Een organisatie als de Scheldeprijs, waarover voor de rest niets dan goeds, ontvangt 50.000 euro. Hello, NVA..

Besluit

Op papier zijn budget en meerjarenplan in evenwicht. Het resultaat op kasbasis is positief, stijgt zelfs van 5,9 miljoen in 2014 tot 9,9 miljoen in 2019. Een buffertje voor onvoorziene omstandigheden. Anderzijds blijkt uit de strategische doelstellingen, beleidsnota's dat het toekomstig beleid zeer bescheiden, weinig begeesterend zal zijn. Het biedt geen antwoord om van Schoten een meer welvarende, jonge toekomstgerichte gemeente te maken. Natuurlijk zijn er zaken waar we achter staan, maar veel van onze aspiraties vinden wij NIET terug. We hadden van dit bestuur meer ambitie verwacht.

Ghislaine Peleman
Karel Blockx