© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Uit de gemeenteraden van 2014

30 januari

BELASTING OP HET GEBRUIK VAN HET CONTAINERPARK

We hebben onze visie op het nieuwe containerpark al uiteengezet op de gemeenteraad van 26 september ll. Ik merk op dat onze visie nu overgenomen wordt door de Sp.a-fractie wat betreft de te verwachten fileproblemen en wachttijden en door de Groenfractie wat betreft het betalend maken van het terugbrengen van hout en de gevolgen voor het milieu door het residentieel opstoken van hout.

Ik ben zelf gisteren met de fiets naar het containerpark gereden om de stand van zaken te gaan bekijken, er is nog wat werk aan de winkel om het parcours tegen dinsdag klaar te krijgen maar ik hoop met u allen dat de start van het nieuwe containerpark probleemloos verloopt.

Mijn vraag over het wisselgeldprobleem werd door de schepen al beantwoord in zijn repliek aan mevrouw Van den Bogaert.

BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN

De coalitie weet het blijkbaar niet goed meer. Van de laatste 6 gemeenteraden, deze inbegrepen, stond dit agendapunt nu al 4 keer op de agenda.

Nu eens waren het indexaanpassingen, dan waren het weer administratieve aanpassingen, en nu komt de coalitie aandraven met afrondingen, zogezegd om wisselgeldproblemen te vermijden.

Het zou jullie sieren ook eens een afronding naar beneden te doen ! Waarom de kostprijs van 15.2 euro niet naar 15 euro afronden, dit lijkt ons de meest logische. Maar nee, het gaat van 15.2 naar 20 euro ! Begrijpe wie kan !

We kunnen deze gang van zaken onmogelijk goedkeuren.

TOEGANKELIJKHEID COGELSHOF
Zowel op de Seniorenraad als op de Raad voor Personen met een Handicap werd het probleem van de toegankelijkheid van het Cogelshof ter sprake gebracht.

De al beruchte bollen en bloembakken verhinderen het vlotjes afzetten van personen met een handicap en hun rolstoel komende vanaf de Deuzeldlaan.

Onze fractie vraagt een einde aan het gepalaver hierover en een oplossing voor het probleem.

P. Bouciqué

 

27 maart

WIJZIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT SOCIO-CULTURELE VENNOOTSCHAPPE

Een eerste wijziging betrof het verschuiven van de indieningsdatum van het subsidieformulier van 1 maart naar 1 juni. Een goede zaak. 

Minder enthousiast waren we over de verplicht daarbij af te leveren ledenlijst met adressen. Een ledenlijst wordt niet doorgegeven. Dat is een aantasting van de privacy en trouwens, wat gebeurt er met die lijst ? Wie subsidie aanvraagt, geld van de belastingbetaler, moet echter kunnen bewijzen dat de verstrekte gegevens juist zijn. 

Na wat heen-en-weergepraat kwam men tot volgende oplossing: bij het subsidieformulier voegt men de ledenlijst (zonder adressen). Op vraag van de diensten stelt de vereniging de adressenlijst kort ter beschikking van de dienst zodat de gegevens kunnen gecontroleerd worden. Hierbij mag een lid van de raad van bestuur aanwezig zijn.

TOELAGEN 2014

Naar jaarlijkse gewoonte vroegen we om de GROS subsidies voor nationale initiatieven (15.000 €) over te hevelen naar de lokale initiatieven (die nu 22.000 € krijgen ). Wij vinden dat de Schotenaren, die zich onbaatzuchtig inzetten, als eersten onze steun verdienen. Ons amendement werd verworpen.

Onze partij stelde ook voor om de zeer bescheiden toelage voor Vlaamse initiatieven (1302 €) te verdrievoudigen. Opnieuw liet de N-VA zich van haar fraaiste kant -dit is haar anti-Vlaamse kant- zien. Ons amendement werd dus verworpen door een partij die het verschil kan maken. De kracht van onveranderde roestige vastheid ?

 

AANKOOP VEEGMACHINE

Piet Bouciqué had opgemerkt dat er in de milieulastvoorwaarden geen beperkingen of specificaties van het omgevingsgeluid voorkwamen. 

Schepen Van Gastel beloofde dit te controleren en eventueel aan te passen. 

We keurden dit punt dan ook goed.

 

 

Ghislaine Peleman

26 juni

GOEDKEURING VISIENOTA BINNENGEBIED KRUISPAD EN OMGEVING

Dit dossier kent een lange voorgeschiedenis. In september 2009 zijn we er met onze tussenkomsten in geslaagd de dreigende onteigeningen van de omwonenden te vermijden. Nu komt het project weer aan de orde.

De visienota is een mooi werkstuk maar beantwoordt niet aan de wensen van de omwonenden. Voor ons is het klaar en duidelijk: ze willen deze oprukkende verstedelijking niet. Om Louis Neefs te citeren: 'laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is laat ons een boom en het zicht op de zee'.

Dus aan jullie de keuze: kiezen jullie de kant van de bouwpromotoren of de kant van de Schotense mensen. Als het project er dan toch moet komen, zorg dan voor een RUP - dit is op korte termijn te verwezenlijken - dat het aantal wooneenheden per hectare beperkt tot 35.

Onze fractie kan dit project onmogelijk goedkeuren.

Piet Bouciqué

25 september

Jaarrekening 2013

Wanneer we over enkele maanden het meerjarenbudget 2015 en volgende bespreken gaat het over toekomstig beleid. Politiek belangrijk dus.

Nu hebben we het over het verleden en EXACTE cijfers die voor weinig interpretatie vatbaar zijn: de financiële situatie op 31 december 2013 en een beeld over hoe het oorspronkelijk budget 2013 overeenstemt met de realiteit op het einde van dat boekjaar.

Natuurlijk is dit een momentopname; nl. de toestand op 31/12. Enkele dagen later kan het beeld er anders uitzien. Bv wanneer men belangrijke uitgaven over het jaareinde tilt. Wees gerust, daarvan verdenken we dit bestuur niet. De financiële situatie van onze gemeente is dusdanig goed dat er geen behoefte is aan tijdelijke opfleuring. Alhoewel onze fractie het budget 2013 niet goedkeurde, omdat wij op sommige domeinen een ander beleid voorstonden, is de bespreking van de uiteindelijke rekening voor ons geen politiek gegeven maar een kennisname van correcte cijfers. Anders zouden wij bestuur en administratie moeten verdenken van manipulatie en ons vertrouwen is voldoende groot om dat niet te doen.

Dat belet ons niet toch enkele vaststellingen, opmerkingen zo u wil, te formuleren.

We bespreken de rekening 2013 wanneer het bijna oktober is. Meer dan 2/3 van het jaar is voorbij. Nochtans is de rekening van het vorig jaar onder meer een instrument om het budget van het lopend jaar (2014) eventueel bij te sturen. Daarom dient er naar gestreefd de rekening van het voorbije jaar zo vroeg mogelijk te presenteren. Bv in maart of april. Bijna oktober is wel heel erg laat.

De cijfers zoals ze blijken uit de doelstellingsrekeningen (blz 2 tot 4) en de liquiditeitsrekeningen (blz 34,35) wijken nogal af van het vooropgestelde eindbudget. Natuurlijk zijn afwijkingen niet te vermijden en bij de rubriek EXPLOITATIE zit men bij een normale marge. Maar de uitgaven voor INVESTERINGEN 3,3 MM wijken wel erg af van de gebudgeteerde, zijnde 8,1 MM. Er is natuurlijk uitleg waarom voorziene investeringen opgeschoven werden. Enerzijds houdt men daardoor wel geld in kas of eventueel moet men minder lenen. Anderzijds moet men langer wachten om te genieten van de voordelen van de investering en is het een feit dat investeringen steeds duurder worden hoe langer ze uitgesteld worden.

Uit de LIQUIDITEITSREKENING blijkt dat de financiële situatie van de gemeente gunstig blijft. Anderzijds kan men er niet om heen dat 2013 een NEGATIEF budgettair resultaat toont van 1,2 MM (blz 34). Natuurlijk kan dit negatief resultaat opgevangen worden door een opgebouwde spaarpot van 22 MM uit de vorige jaren en komt de positieve toestand van de gemeentefinanciën alsnog niet in gevaar. Maar het is een tendens die in het oog dient gehouden; Zeker met het oog op een toekomst die wat extra uitgaven dreigt te vergen. Denken wij maar aan de pensioenenproblematiek bv.

Nog enkele bedenkingen:

SCHULDEN: er is matige leningslast (van +/- 15 MM) wanneer men vergelijkt met vele andere steden en gemeenten. Maar toch moet men rekening houden met een aanzienlijk aantal leningen buiten balans (ter waarde van +/- 28MM) bij andere instellingen (bv. aan het OCMW) waarvoor de gemeente uiteindelijk waarborg staat voor de goede afloop. (blz. 37,55/66H).

FINANCIELE REKENINGEN (blz 55/66F en volgende): de kas is goed gespijsd: 24,5 MM. De hoofdmoot 14MM is geplaatst bij Belfius, de opvolger van het onzalige Dexia moet o.i. niet bevoordeeld worden; de enige norm moet zijn: het grootst mogelijk rendement op de veiligste manier.

ONTVANGSTEN (blz 55,66G). Op te merken valt dat de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting behoorlijk daalden 7,7MM tegenover 9MM in 2012. Is dit te wijten aan de algemene crisis of wijst het op een specifieke verarming van de Schotense bevolking? Enige vergelijking met andere gemeenten kan nuttig zijn.

DIVIDENDEN: (blz55,66G) Ook hier een daling van 1,7MM tegenover 2,2MM in 2012. Ook deze tendens verdient aandacht naar de toekomst toe.

Tot daar enkele beschouwingen. Wij zullen deze jaarrekening uiteraard goedkeuren en danken uitdrukkelijk de schepen en de diensten voor de uitstekende toegezonden stukken.

Ghislaine Peleman

23 oktober

Budgetwijziging 2014/2

Bij de budgetwijziging 1 heeft onze partij zich onthouden. Er is geen objectieve reden om dit stemgedrag te wijzigen.

Wat "exploitatie" en "investeringen" betreft, zijn er slechts beperkte aanpassingen tegenover hoe het budget eruit zag na budgetwijziging 1.

Het groot verschil zit er hier in dat de rekening 2013 nu bekend is en ook het budgettair resultaat van vorige jaren kan aangepast worden aan de werkelijke toestand. Zoals bleek bij de bespreking van de rekening 2013 is dit budgettair resultaat in belangrijke mate positief. Zo kan men het negatief resultaat van 2013 (te wijten aan investeringsuitgaven) makkelijk opvangen en stijgt zelfs het eindresultaat op kasbasis tot 8,2 miljoen. Wat natuurlijk geen waarborg is voor de volgende jaren wanneer men geleidelijk de reserve verder aanspreekt.

Maar ja, een gemeente is natuurlijk geen spaarkas. De middelen zijn er om te gebruiken ten gunste van de bevolking, weliswaar met de nodige voorzichtigheid voor voorziene negatieve ontwikkelingen en onvoorziene omstandigheden.

Ghislaine Peleman

27 november

Installatie ANPR-Camaranetwerk    

Ons voormalig raadslid Jos Meeus heeft jaren geleden al gepleit voor het invoeren van wat hij noemde de slimme camera's. In ons lokaal verkiezingsprogramma "Schoten Veilig" van 2012 staat het voorstel om ANPR-camera's in te voeren uitdrukkelijk beschreven bij onze maatregelen om misdaad en dan vooral woninginbraken te bestrijden.

Uit de lezing van de stukken is gebleken dat deze camera's een nuttig hulpmiddel zijn voor de lokale politie. Het doet ons trouwens steeds plezier dat onze voorstellen weliswaar met enige vertraging in de praktijk worden omgezet. 

Onze fractie zal dit dan ook goedkeuren.

Verzoekschrift aan de gemeenteraad

Dit dossier kent net als andere dossiers een lange voorgeschiedenis. De vraagsteller alarmeerde onze fractie al tijdens de vorige legislatuur over de toestand in de Laaglandlei.

Onze fractie agendeerde dit agendapunt op de gemeenteraad van 4 september 2008; wijlen Marie-Rose Morel hield toen een opgemerkte tussenkomst. Ze kloeg de lakse houding van het gemeentebestuur aan en de dubbelzinnigheid rond het voortuinparkeren. De toemalige burgemeester zei op die zitting dat hij persoonlijk voorstander was van het afschaffen van de voortuinparkings. Raadslid Adriaensen was toen de bevoegde schepen en verwees naar de parkeerverordening die toen in voorbereiding was.

Op de gemeenteraad van 24 juni 2010 werd dan de parkeerverordening gestemd, na een pittig debat en een schorsing van de gemeenteraad. In mijn tussenkomst heb ik toen de ontgroening, de verminderde leefbaarheid en de verdere verstedelijking aangeklaagd die deze parkeerverordening met zich zou meebrengen. Maar blijkbaar had de meerderheid daar geen oren naar en heeft de parkeerverordening alleen maar gezorgd voor een verdere toename van voortuinparkings en een verdere degradatie van de woonbuurten.

Wat we hier lezen van de vraagsteller, vier jaar na de stemming van deze parkeerverordening, moeten we zien als een noodkreet. Deze persoon moet dagelijks vaststellen dat de parkeerverordening met name artikel 8 met de voeten wordt getreden. We betreuren dat sommige bewoners van onze meestal toch nog leefbare gemeente te kampen hebben met wat de vraagsteller noemt "parkeergebrek, verdwijnen van groen, wateroverlast en burenruzies."

In november 2012 publiceerde het Agentschap Natuur en Bos een 144 pagina's tellende literatuurstudie over de voordelen van groen in stad en de gemeente onder de titel Daarom Groen ! (met uitroepteken) en de ondertitel "Waarom u wint bij groen in uw stad of gemeente". Ik zal die studie hier niet volledig voorlezen, maar ik wil toch even de titels van de hoofdstukken citeren:

 • Groen als verbeteraar van het mondiale klimaat

 • Groen als verbeteraar van het lokale klimaat

 • Invloed van Groen op de luchtkwaliteit

 • Groen als geluidsdemper

 • Groen draagt bij aan waterbeheersing

 • Groen nodigt uit tot bewegen

 • Groen bevordert de gezondheid

 • Stadslandbouw versterkt het sociaal weefsel

 • Stadsgroen bevordert de sociale cohesie

 • Groen als ruimte voor recreatie en toerisme

 • Groen als kader voor natuureducatie

 • Groen als producent van biomassa

 • Groen als opwaardeerder van de woonomgeving en huizenmarkt

 • Groen als aantrekker van bedrijven

 • De Stedelijke omgeving biedt ruimte voor biodiversiteit

De acht auteurs van deze studie zijn niet over één nacht ijs gegaan. De argumenten in deze hoofdstukken worden gestaafd met talrijke referenties naar wetenschappelijke studies die keer op keer de waarde van groen in steden en gemeenten aantonen. Ik kan u deze literatuurstudie echt warm aanbevelen.

Naar aanleiding van dit verzoekschrift vraagt onze fractie de volgende acties:

 • een nauwgezette controle van de voortuinparkings in de Laaglandlei en in andere straten waar voortuinparkeren is toegestaan; we eisen dat er een einde komt van het gedoogbeleid; overtreders moeten aangemaand worden hun verharde voortuin te ontmantelen en te vergroenen, desnoods met sancties;
   

 • we vragen een herziening van de parkeerverordening en het invoeren van een uitdovingsbeleid voor het voortuinparkeren, zoals wij in onze vorige tussenkomsten steeds hebben voorgesteld.
   

 • Overleg met de wijkverenigingen over de parkeerdruk, een plan om de voortuinparkings een halt toe te roepen en terug te dringen en ook om de burenruzies vreedzaam op te lossen.

Levering van ondergrondse afvalcontainers met plaatsing en indienststelling - Goedkeuring Lastvoorwaarden en gunningswijze

Het betreft hier de invoering van een zogenaamd sorteerstraatje. Ik had graag vernomen wat de ervaringen zijn met het sorteerstraatje gelegen t.h.v. het Schuttershof.
Wat zijn de resultaten van de camerabewaking ? 
Heeft de camerabewaking sluikstort kunnen vaststellen ? 

In talrijke sorteerstraten van de gemeente Antwerpen zijn er volgens onze informatie vrij ernstige problemen met vervuilde fracties omdat bewoners betalende fracties gewoon bij de niet-betalende fracties storten.

Betreft het geplande sorteerstraatje in de Klarre Warre: 
zullen de bewoners hun DIFTAR-afvalcontainers kunnen blijven gebruiken ? 
Komt er daar ook camerabewaking ? 
Waarom werd er geen papiercontainer voorzien, daar waar die wel aanwezig is in het sorteerstraatje van het Schuttershof ?

Herstelling OV Asbroeklaan na stormschade

We lezen in de stukken dat schade aan de 25 verlichtingsarmaturen door de verzekeringspolis Ethias niet gedekt wordt. Vandaar de volgende vragen:

 • Is het dan niet nodig de verzekeringspolis aan te passen om te voorkomen dat bij een volgende stevige hagelbui de nieuwe armaturen weer aan diggelen gaan ?
   

 • Werd het lastenboek in die zin opgesteld om te garanderen dat de nieuwe armaturen hagelbestendig zijn ?

P. Bouciqué

18 december

Belasting- en retributiereglemente

We merken andermaal dat het college de schabouwelijke benaming KIDS-ID handhaaft. Niet dat dit onze hoofdbekommernis is, maar we vragen dit gemeentebestuur daar toch iets aan te doen. 

Onze vorige opmerkingen daarover werden weggewuifd met de opmerking dat dit een van hogerhand opgelegde term was. Welnu, burgemeester, de bevoegde minister is nu uw partijgenoot en is wel degelijk bij machte daar iets aan te doen. Ik zou daarom willen voorstellen met alle N-VA-burgemeesters een actie op te zetten om dit KIDS-ID voor eens en voor altijd te bannen uit het administratieve taalgebruik. 

Wij vragen de aparte stemming van punten a, b en c.

Definiëring begrip dagelijks bestuur
Onze fractie verzet zich tegen deze aanpassingen: op die manier wordt de gemeenteraad verder beknot in zijn bevoegdheden en verdwijnt de transparantie van bestuur. We kunnen deze drastische wijzigingen onmogelijk goedkeuren.

Reglementen Toekenning Toelagen

Gewoontegetrouw wensen we volgen amendementen voor te stellen:

 • Verdubbeling van de toelage voor Vlaamse initiatieven, het 11-juli-komitee en Vlaamse Volkskunst

 • Afschaffing van de toelagen voor vaderlandslievende verenigingen

 • inzake de subsidies voor Ontwikkelingssamenwerking stellen we voor de subsidie nationale initiatieven volledig toe te kennen aan lokale initiatieven met een vrijstelling van 3.000 euro voor noodhulp.

Gecoördineerde versie Algemeen Politiereglement Schoten

Dit reglement kan onze goedkeuring wegdragen, maar we willen toch wijzen op de pagina's 130 en 131 waar de munten frank en euro kriskras door elkaar gebruikt worden, voor de duidelijkheid vragen we een aanpassing.

Samenwerkingsovereenskomst Windmolenproject met Ecopower CVBA en principieel akkoord recht van opstal

Onze fractie wil weten hoe het bedrag van 21.000 euro werd bepaald. Courante bedragen liggen een stuk hoger, nl. 25.000 euro.

Gelmelenstraat 1 en Markt 15-17: Goedkeuring Verkoop en aankoopbelofte

Onze fractie steunt deze overeenkomst maar heeft nog een aantal vragen:

 • wat is de langetemijnvisie van het gebruik van deze lokalen ?

 • Wat zal er met Gelmelenhof gebeuren ? Wat zijn de plannen voor het kasteel van Schoten en de gemeentelijke Academie Beeldende Kunsten ?

Braembibliotheek: heraanbestedingen

Opgeteld zitten we aan een bedrag van 767.982.1 euro. We willen weten met hoeveel procent de oorspronkelijke raming voor de herinrichting van de bibliotheek werd overschreden, m.a.w. gaan we dezelfde toer op als de herhaaldelijke meerwerken voor de nieuwe vleugel van het gemeentehuis, m.a.w. hoeveel lijken zullen er nog uit de boekenkasten van de bibliotheek vallen ?

P. Bouciqué

 

Meerjarenplan 2014/2019 - Budget 2015

Op basis van het aangepast Meerjarenplan 2014/2019 ( schema M2 ) en de budgetopmaak 2015, moeten wij erkennen dat Schoten er financieel vrij goed voor staat, in tegenstelling tot de meeste steden en gemeenten.

Het “resultaat op kasbasis” is voor elk werkingsjaar in de periode 2014/2019 positief. En stijgt zelfs van 5,3 miljoen in 2015 tot 7,1 miljoen in 2019. Ook de “autofinancieringsmarge” die volgens de Vlaamse Regering groter of gelijk moet zijn aan 0, beantwoordt aan die voorwaarde met een positieve marge van 4,7 miljoen in 2019.

Natuurlijk hoort daar de kanttekening bij dat op een periode van 5 jaar de economische omstandigheden en de beleidsmaatregelen die het eigen bestuur of hogere overheden tussentijds nemen het beeld vlug kunnen veranderen. 2015 kan men vrij correct voorspellen, de onzekerheid groeit naargelang de jaren volgen. En gezien de huidige algemene situatie kan die onzekerheid eerder ongunstig uitvallen.

Een voorzichtig en spaarzaam begrotingsbeleid is dus aangewezen, met een ruime buffer tegen onvoorziene omstandigheden.

Zo’n beleid resulteert natuurlijk in een vrij beperkt investeringsbudget, dat gefinancierd wordt zonder het aangaan van nieuwe investeringsleningen. Waar het “exploitatiebudget” een vrij stabiel en goed te voorspellen gegeven is door de jaren heen, maakt al dan niet fors investeren, en bijhorend lenen, het verschil tussen een conservatieve of meer gedurfde begroting. Het komt ons voor , dat gezien de ter beschikking staande middelen, een verstandige investeringsinspanning , die uiteraard ten gunste komt van de bevolking, te overwegen is. ( bv het aantrekkelijk maken van de dorpskern, het commerciële hart, ouderenzorg, verkeersveiligheid e.d. ) Volgens de meerjarenplanning daalt het investeringsbudget na 2015 fors, wellicht is een bijsturing vanaf 2016 nuttig.

Belangrijk bij investeringen is ook dat het gebudgetteerde investeringsvolume daadwerkelijk gerealiseerd wordt binnen de vooropgestelde timing. Uit de rekeningen bleek dat in het verleden niet altijd het geval wat natuurlijk een vertekend beeld geeft.

Een steeds aanzienlijker deel van de middelen wordt doorgeschoven naar verzelfstandigde entiteiten ( politie, OCMW, brandweer, AGBS ) Zo,n 14 miljoen werkings- en investeringskosten. Natuurlijk blijft de gemeente verantwoordelijk voor het financiële beleid van deze entiteiten.

Het afstemmen van de financiele relaties tussen gemeente en die entiteiten verdient alle aandacht en dient op structurele wijze te gebeuren. Zodat de zekerheid dat de financiele middelen van de gemeente door deze entiteiten oordeelkundig gebruikt worden gewaarborgd is.

Bij de “ontvangsten” zien we een evolutie van stijgende inkomsten van de opcentiemen uit de onroerende voorheffing, maar een daling van deze uit de personenbelasting. Deze laatste evolutie is ongunstig. Ze kan het gevolg zijn van de crisis of van een wijzigende bevolkingsamenstelling. Bij de bespreking van jaarbudgetten zou het wijs zijn een doorgedreven bevolkingsanalyse bij te voegen.

Buiten de opcentiemen bestaan er meer dan 30 "gemeentelijke belastingen". De gunstige financiële situatie van de gemeente laat toe een herziening van deze belastingen te overwegen. Zeker in het huidig moeilijk economisch klimaat moet men aanvullende belastingen die het bedrijfsleven treffen vermijden. In de eerste plaats voor de kleine zelfstandigen en bedrijven. Zo kan de gemeente toch een kleine bijdrage leveren om uit de crisis te geraken. Belastingen op drijfkracht, op bedrijfsruimte, op publiciteitsborden, op terrassen, op bouwen en verbouwen zijn in feite onproductief. We ontwaren ook een aantal belastingen die nauwelijks iets opbrengen, ook wel pestbelastingen genoemd, waarbij we ons moeten afvragen of de administratieve kosten om ze te innen de opbrengst en het ongenoegen waard zijn. Belastingen op overlast en op zaken, die het imago van de gemeente treffen (bv sluikstorten, nachtwinkels, verkrotting en leegstand ) zijn uiteraard wel nodig en kunnen zelfs verhoogd worden.

BESLUIT

Uiteraard hebben wij meer affiniteit met het huidige bestuur dan met het vorige. Wij erkennen graag dat voorliggend budget en meerjarenplan opgemaakt werden met het oog op een gezonde financiële toestand.

Anderzijds zijn we nooit betrokken geworden bij de beleidsopties van de huidige meerderheid. Natuurlijk hadden wij eigen accenten gelegd met de nadruk op de Vlaamse identiteit, de veiligheid, de culturele en economische uitstraling van onze gemeente.

Bij wijze van goede wil en met respect voor de goede punten zullen wij ons onthouden

Ghislaine Peleman