© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Uit de gemeenteraden van 2015

29 januari

Subsidiereglementen

Meer en meer stapt men af van de term "gehandicapten"; we zouden dan ook willen suggereren de naam van het achtste reglement in de lijst te wijzigen en te werken met de term "personen met een beperking" in plaats van gehandicapten.
 

Parking 't Ven: afschaffen dienstbaarheid

We hebben enkele fundamentele bezwaren tegen deze beslissing:

 • er was geen bespreking van dit dossier in de raadscommissie Mobiliteit en Toegankelijkheid; per slot van rekening is dit een toegankelijkheidsdossier;

 • de adviezen van de AMBS worden straal genegeerd.

Onze fractie betreurt deze beslissing en zal dit niet goedkeuren.

Vragenronde
Ik zou nog even willen terugkomen op het gedeelte voorafgaand aan de gemeenteraad. We hebben naar aanleiding van gedichtendag een koor en muzikant kunnen beluisteren dat mooie muziek bracht, ook de vier jongedames klonken als engeltjes in de hemel.

Onze fractie betreurt echter grondig dat we drie keer Engelstalige liederen ten gehore kregen. Waarom kon men niet putten uit onze rijke Nederlandstalige en Vlaamse liederenschat ? Ik richt me tot de schepen van cultuur: dit is een gemiste kans.

Niet iedereen in de gemeenteraad en in het publiek is het Engels machtig, ik kan u moeilijk verdenken van minachting voor deze mensen. Wat hebben we aan deze vertoning als we geen teksten van liederen krijgen, laat staan een vertaling ?

De muziek ging op de manier zoals daarnet gebracht het ene oor in en het andere uit. In de vorige legislatuur hadden we een schepen van Vlaamse aangelegenheden, die is er nu niet meer, blijkbaar hebben we een geheime schepen van Engelse aangelegenheden ! Neem me niet kwalijk, dit was beneden alle peil.

P. Bouciqué

 

 

26 februari

Verslaggeving Bestuurders intercommunales

We hebben twee opmerkingen aan het eind van deze verslaggeving:

 • was dit nu de eerste verslaggeving van 2015 of de laatste van 2014 ? Krachtens artikel 53 van het 'Vlaamse Decreet Intergemeentelijke Samenwerking' staat wel degelijk dat de verslaggeving "minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad" dient te geschieden.
   

 • we betreuren dat voorafgaand aan deze gemeenteraad geen enkel verslag in de stukken was terug te vinden, dit was in het verleden wel ooit anders. Ik zou zeggen, de kracht van verandering op zijn best, onze gelukwensen aan het college met deze gang van zaken.

BNIP - Elektriciteitsonderbrekingen

Toen ik de benaming b-N-I-P las in de stukken, dacht ik eerst dat deze afkorting stond - met dank aan de 12 N-VA-excellenties en 45 N-VA-burgemeesters - voor "BELGIË NIET IN DE PROBLEMEN", maar nee, het gaat om een serieus bijzonder nood- en interventieplan. 

Onze fractie hoopt met jullie allen dat we dit plan nooit zullen moeten ten uitvoer brengen. Er is trouwens behoorlijk wat studie- en vergaderwerk in gekropen, het heeft zeker zijn verdienste. We wensen te mogen verhopen dat de prioriteit zal gaan naar bedrijven voor dewelke een stroomonderbreking een nachtmerrie kan zijn en voor zorgbehoevenden die van elektrische stroom afhankelijk zijn voor hun voortbestaan.

 

Verzoekschrift aan de gemeenteraad - voortuinparkeren

We sluiten ons aan bij collega Vermeiren: het is goed dat aan dit heikele dossier voortgewerkt wordt maar wij betreuren dat het alsnog niet besproken werd in een bevoegde raadscommissie.

Deze namiddag ben ik nog bij de heer Jo Uyttersprot op bezoek geweest. Ik heb moeten vaststellen dat hij NIET op de hoogte was gesteld van de agendering van het antwoord op zijn verzoekschrift. Qua communicatie kan dit tellen, ik moet helaas in herhaling vallen: de kracht van verandering op zijn best, onze gelukwensen aan het college met deze gang van zaken.

Ik heb ook eens door de Laaglandlaan gefietst en heb ze geteld: er zijn ongeveer 60 voortuinparkings, de meeste wellicht illegaal of semi-legaal. De voortschrijdende betonnering en ontgroening van deze straat is schrijnend.

We herhalen ons standpunt: niet-vergunde voortuinparkings moeten ongedaan worden gemaakt en voor vergunde voortuinparkings moet een strikt uitdovingsbeleid in voege gesteld worden.

Dit betekent dat voor nieuwe eigenaren van panden met een voortuinparking de voortuinparking niet langer kan gebruikt worden; ze moeten deze heraanleggen en beplanten.

P. Bouciqué

26 maart

Budgetwijziging 2015

We stellen vast dat de fundamentele wijzigingen zich situeren bij de rubriek "investeringen."

Bij de "exploitatie" blijven die beperkt tot een aanvaardbare marge. Iets meer "uitgaven" 644.00 €,gedeeltelijk goedgemaakt door 265.00 € meer inkomsten. Al bij al behelst deze wijziging slechts 1%, weliswaar negatief, van de "exploitatie" begroting. Verwaarloosbaar dus.

Veel belangrijker is de wijziging bij het "investeringsbudget". Met ongeveer 3 miljoen meer uitgaven en 1,6 miljoen minder inkomsten heeft deze budgetwijziging een negatief gevolg van 4,6 miljoen. Daardoor wordt het budgettair resultaat van 2015, dat al negatief was, natuurlijk nog een stuk negatiever. Oorspronkelijk kwam men 2.905.276 € in het rood. Dat wordt nu 7.910.342 €. Of zo'n 5 miljoen Euro meer negatief.

Gelukkig kan dat opgevangen worden door de overschotten van vorige jaren, die nu geschat worden (in afwachting van de definitieve rekening) op 14,8 miljoen. Deze buffer daalt dus met 5 miljoen tot 6,9 miljoen. Met andere woorden: nog zo'n jaar en de reserve is verdwenen.

De investeringsuitgaven stijgen spectaculair door het marktproject en de investeringsinkomsten dalen fel. Meer dan ooit zal Schoten dus een zeer voorzichtig financieel beleid moeten voeren.

Ghislaine Peleman

Lokale Politie: Vervanging kogelwerende vesten jaar 2015

Enkele vragen van onze fractie over dit dossier:

 • hoeveel kogelwerende vesten waren voorafgaand aan deze aankoop beschikbaar ? Waren dat er ook 24, of had iedere agent een kogelwerende vest ter beschikking ?

 • hoeveel van deze vesten werden ooit effectief gebruikt ?

 • hoeveel kogels werden in de voorbije gebruiksperiode op deze vesten afgevuurd ?

 • wat zal er gebeuren met de afgedankte kogelwerende vesten ?

Nominatieve toelagen 2015

Traditiegetrouw stellen we de volgende amendementen voor:

 • de toelage voor 'Ontwikkelingssamenwerking nationale initiatieven' schrappen en toevoegen aan 'Ontwikkelingssamenwerking lokale initiatieven' of 'Ontwikkelingssamenwerking noodhulp'. 
  De argumenten voor dit amendement kunt u terugvinden in het verslag van de gemeenteraad van 5 september 2013.

 • de verdubbeling van de toelage voor Vlaamse initiatieven van 1302 naar 2604 euro, ik roep in het bijzonder de N-VA-fractie (of is het de Nieuw-belgische Alliantie ?) op om dit amendement goed te keuren. 
  A.u.b. laat eindelijk eens zien dat jullie het werkelijk menen met "de kracht van verandering", of burgemeester, zoals uw schoonvader Ere-Burgemeester Harrie Hendrickx het schreef is het nu niet "de kracht van continuïteit" ?

Telefonische bereikbaarheid personeelsleden

Ik zou het gemeentebestuur de vraag willen stellen wat de afkorting VPN betekent, ik dacht aan Vlaamse Progressieve Nitwits, nee collega's, alle gekheid op een stokje, het staat voor - zoals college Vermeiren al toelichtte - "Virtueel Particulier Netwerk", ik ben wellicht de enige in deze raad die dit opgezocht heeft.

Paalstraat

We delen de bezorgdheid van raadslid De Swaef, ik maak dagelijks de moeilijkheden voor de fietsers ter plekke mee. We ondersteunen de oproep om versneld de problematiek te bespreken in een raadscommissie. 

Aan het plan van aanpak zou onze fractie willen toevoegen: het aanduiden met grote borden ter hoogte van het kruispunt Paalstraat-Kruispadstraat-Rodeborgstraat-Fluitbergstraat - desnoods met een elektronisch telsysteem - van de mogelijkheid tot parkeren aan de Venparking om het parkeren in de Paalstraat in te perken.

P. Bouciqué

30 april

Goedkeuring visienota 'Ontwikkeling Havenplein'

Onze fractie zal deze visienota niet goedkeuren omwille van de volgende redenen:

 • de vaagheid van de visienota: nergens staat vermeld hoeveel woningen er maximaal per hectare zullen bijkomen; men geeft de ontwikkelaars m.a.w. de handen vrij;

 • negentig procent van de omwonenden is tegen dit project, net zoals dit het geval is voor het project Kruispad; de verstedelijking van onze gemeente neemt met deze projecten nogmaals toe - naast andere op stapel staande projecten, ik vernoem hier ook het oude zwembad, Borgeind, de site dienst der werken / St-Jozefsschool, het project bij het politiekantoor;

 • de aanslag op de mobiliteit: nu reeds is de brug over het kanaal een kanjer van verkeersellende; de projecten kruispad en havenplein zullen het verkeersinfarct alleen maar verergeren;

Desalniettemin zitten er ook positieve zaken in het project maar deze visienota is voor onze fractie ondermaats.

P. Bouciqué

25 juni

Rekening 2014 - budgetwijziging 2015

Het budgettair resultaat 2014 eindigt uiteindelijk licht positief met 245.000 Euro tegenover een geschat negatief resultaat van meer dan 8 miljoen bij de laatste budgetwijziging. Het is opmerkelijk dat de rekening zoveel afwijkt van deze budgetwijziging die toch voldoende laat in het jaar werd opgemaakt om vrij correct de uiteindelijke rekening te benaderen. Maar het blijft natuurlijk een op het eerste gezicht verheugende vaststelling dat het gecumuleerd resultaat op kasbasis nu 16,7 miljoen bedraagt i.p.v. de eerder geschatte 8,2 miljoen.

Gelukkige gemeente die, zoals bv uit de balans blijkt, over 26 miljoen liquide middelen beschikt, tegenover slechts 10 miljoen schulden op 1 jaar. Gelukkige gemeente ook die de laatste jaren geen nieuwe investeringsleningen diende aan te gaan en de bestaande zonder problemen verder aflost. Qua financiele draagkracht speelt Schoten in de hoogste klasse van de Vlaamse gemeenten. Dat is geen overdreven luxe maar wel een geruststelling tegenover de gevaren van een onstabiele financieel-economische situatie die hogere uitgaven waarschijnlijk maakt. Specifiek voor Schoten denken wij aan de pensioenproblematiek, de brandweer, de overdrachten aan politie en vooral OCMW, waar de leninglast wel eens tot Griekse oplossingen kan leiden.

Het kost ons als oppositie geen moeite te erkennen dat u een voorzichtig financieel beleid voert dat resulteert in cijfers die velen Schoten zullen benijden. Het gunstig bedrijfsresultaat van 2014 heeft wel zijn prijs. Het is maar voor een klein deel het gevolg van meer inkomsten. Vooral door een herberekening van de opcentiemen van de personenbelasting van de vorige jaren. Maar dat is eenmalig. In overgrote mate is het, beter dan gebudgetteerd resultaat te wijten aan minder uitgaven. Zonder in detail te treden zien we dat bij het “exploitatiebudget” zo’n 3 miljoen minder uitgegeven werd dan begroot. Zelfs de “prioritaire doelstellingen” toch een paradepaardje, moesten inleveren. Maar het grote slachtoffer waren toch weer eens de “investeringen”. Er werd 6,7 miljoen minder uitgegeven. Een halvering van het budget.

Nu hebben we er alle begrip voor dat investeringen niet altijd lopen zoals gepland, maar een halvering van het budget kan toch niet alleen te wijten zijn aan onvoorziene omstandigheden of slechte planning.

Hebben wij een slecht karakter wanneer wij durven vermoeden dat er zowel bij exploitatie als bij investeringen bewust afgeremd wordt op beleidsbeslissingen die, zeker in ogen van het bestuur, nuttig en nodig zijn.

Bij de “budgetwijziging 2015" zien we dezelfde tendens. Terugschroeven van de investeringsuitgaven. Uitgaven die zoals oorspronkelijk gepland zouden leiden tot enkele boekjaren met negatief resultaat en dus een vermindering van de opgebouwde spaarpot.

Alles heeft zijn prijs. Ook de door het beleid gekozen financiële voorzichtigheid, die wij trouwens waarderen, heeft een keerzijde. Dit bestuur let o.i. op zijn centen als een goede huisvader. Maar goede huisvaders kunnen nogal saai zijn. Dit beleid zal dus wel degelijk zijn maar niet leiden tot een dynamische, grensverleggende gemeente die de wereld ons benijdt. Als u daar terecht vrede mee neemt gaan we u niet tegen spreken. Alhoewel we soms andere, maar even voorzichtige, tendensen zouden leggen. Hoedt u echter voor “aankondigingspolitiek”, en tracht de voorop gestelde budgetten zoveel mogelijk in de uitvoering te benaderen.

Wij danken de dienst financiën voor de uitgebreide documentatie en toelichting. Noteer onze goedkeuring voor de rekening 2014 en een onthouding bij de budgetwijziging.

Ghislaine Peleman

27 oktober

Budgetwijziging

Ook deze 2e budgetwijziging 2016 raakt niet aan de gunstige financiële toestand van onze gemeente.

In tegendeel; Nu het positief resultaat van de rekening 2015 in de cijfers is opgenomen en ook 2016 minder investeringsuitgaven laat voorzien dan oorspronkelijk gebudgetteerd....evolueert de kaspositie nog gunstiger dan voorzien.

Alleen de toegestane renteloze lening aan het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten van 1,25 miljoen tempert het budgettair resultaat van 2016. Toch even ter verduidelijking hieromtrent... Is dit fiscale spitstechnologie ten gunste van BTW ontwijking zoals men de private sector al eens verwijt of boekhoudkundige noodzaak ?

In ieder geval de mindere uitgaven voor investeringen compenseren deze meeruitgave zodat het budgetresultaat 2016 nauwelijks wijzigt. Blijft natuurlijk onze eeuwige vraag of het jaar na jaar schrappen of uitstellen van investeringen uiteindelijk niet eerder negatieve gevolgen heeft. Denk aan uiteindelijk bijkomende kosten en ontgoochelde burgers wegens niet uitgevoerde aankondigingspolitiek.

Eindigen doen we positief. Met felicitaties zelfs. Aan de schepen en zijn administratie voor de uitgebreide toelichting en het detailoverzicht met motivering voor alle, maar dan ook alle, wijzigingen.

We onthouden ons bij deze budgetwijziging.

Ghislaine Peleman

03 september

Overlijden

De gemeenteraad van donderdag 3 september begon met een minuut stilte ter nagedachtenis van eregemeenteraadslid Lutgard De Bois die op 25 augustus overleed.

Inleiding

De gemeenteraad beloofde een makke bedoening te worden. Tot er bij punt 10 over de aanpassing van het collectiebeleidsplan van de bibliotheek wat deining ontstond. Het collectiebeleid bepaalt onder andere welke tijdschriften en kranten worden aangeboden in de bibliotheek.

Ons raadslid Ghislaine Peleman herinnerde in haar tussenkomst de raad aan het besluit van 20 maart 2008 om aan te dringen het weekblad 't Pallieterke te lezen te leggen in de bibliotheek. Tijdens de vorige legislatuur werden drie speciale gemeenteraden bijeengeroepen waarop onder meer dit agendapunt geagendeerd stond. Op aandringen van onze toenmalige fractieleidster Marie-Rose Morel schonk onze afdeling de bibliotheek zelfs een gratis jaarabonnement op het blad. Deze gift werd straal genegeerd door de eigenmachtige bibliothecaresse Roelens, die opvallend de exemplaren van het blad in haar kantoor opstapelde en later terugstuurde naar Marie-Rose Morel. Deze mevrouw Roelens is blijkbaar niet gespeend van bekrompenheid en onverdraagzaamheid.

Nu weer: het collectiebeleidsplan beschrijft braafjes enkele basisprincipes: onder meer onafhankelijkheid, pluriformiteit, evenwicht ("Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen de diverse politieke en filosofische strekkingen"), verscheidenheid ("Diversiteit primeert op kwantiteit"). Welnu, de bibliothecaresse heeft blijkbaar geen oog voor haar eigen collectiebeleidsplan, want ze negeert straal deze basisprincipes. Hoe hypocriet kunt u zijn, mevrouw Roelens ?

Diverse interpellanten van meerderheid en oppositie kwamen na de tussenkomst van raadslid Peleman aandraven met decreten en hoogdravende principes van niet-inmenging door de politiek en andere blablabla. Maar dit was praat naast de kwestie. Waar het ons om gaat is de toepassing van het plan door de bibliothecaresse, die op eigen houtje mag bepalen wat er wel en niet in de rekken komt. Maar blijkbaar mogen tijdschriften met meningen die haar storen er volgens haar niet in. Mevrouw Roelens maakt hierbij een aperte deontologische beroepsfout door bewust niet objectief te werk te gaan. Zij lapt de deontologische code voor personeelsleden flagrant aan haar laars. Ze zit daar dus niet op haar plaats.

Ze heeft ook nog steeds niet door dat de meerderheid van de Schotenaren in 2012 voor een Vlaams-nationalistische partij gestemd heeft. Iemand moet dat haar volgens ons toch eens vertellen. Van democratie heeft mevrouw Roelens dus blijkbaar ook geen kaas gegeten. De meerderheid van de kiezers straal negeren, u moet het maar doen, Mevrouw Roelens. En dan maar schrijven in uw hypocriete plan over een "evenwichtige verdeling tussen de diverse politieke en filosofische strekkingen". Welk evenwicht bedoelt u, mevrouw Roelens ? Dat van uzelf of dat van de kiezers die u betalen?

Toch nog even aanstippen dat het tijdens de discussie aan de kant van de N-VA oorverdovend stil bleef. De benjamin van de gemeenteraad noemde op het einde van de raad N-VA een "Vlaamsgezinde" partij. Mogen we daar eens goed mee lachen ? Wie zei ook weer "luister naar mijn woorden, kijk niet naar daden" ? Mogen we de gedichtendag en de neen-stem van de N-VA-fractie om Vlaamse initiatieven meer te ondersteunen nog even in gedachten brengen ?

Enig lichtpuntje was cultuurschepen De Smet die toelichtte dat de bibliotheekraad het thema opnieuw ter sprake zou brengen op de beheerraad van de bibliotheek op 6 oktober. We leven zoals steeds op goede hoop.


Aanpassing collectiebeleidsplan

Hoewel het hier maar gaat om enkele kleine wijzigingen aan het collectiebeleidsplan, gaan we ons toch onthouden. In de vorige legislatuur verzocht de gemeenteraad de bibliothecaris namelijk uitdrukkelijk om het weekblad 't Pallieterke aan te bieden in de bibliotheek. Dit is tot nu toe niet gebeurd. Nochtans is de gemeenteraad het hoogste orgaan van de gemeente. Een uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad is in feite een bevel. Op dit moment wordt een deel van de Schotense bevolking ten onrechte gediscrimineerd en dat terwijl de gemeenteraad verantwoording moet afleggen over het aanbod, ook van kranten en tijdschriften.

In bijna alle bibliotheken van Frankrijk vindt men exemplaren van Charlie Hebdo, een extreemlinks tijdschrift zonder enige remmingen en erg agressief, dat zonder schroom de spot drijft met alles en iedereen. Hier doet men moeilijk over 't Pallieterke, een mild satirisch weekblad. De weigering om 't Pallieterke ter beschikking te leggen, druist in tegen een aantal basisprincipes van het collectiebeleid, onder andere onafhankelijkheid, pluriformiteit, evenwicht en verscheidenheid. We kunnen alleen maar vaststellen dat de leiding van de bibliotheek deze principes schaamteloos aan de spreekwoordelijke laars lapt.

Indien het gemeentebestuur zich blijft neerleggen bij de weigering om 't Pallieterke in de bibliotheek te leggen, dan moet het gemeentebestuur deze weigering kunnen motiveren en bewijzen dat een deel van de bibliotheekbezoekers niet gediscrimineerd is. Wij kijken alvast naar deze motivatie uit.

Ghislaine Peleman

Vernieuwen en isoleren dak, Paalstraat 287

Ter aanvulling van de vorige tussenkomst zouden wij willen vragen bij volgende vernieuwingen van daken van gemeentelijke gebouwen naast de mogelijkheden van zonnepanelen ook de mogelijkheid van het plaatsen van een groendak te onderzoeken.
 

Kostprijs braderij

Tijdens het vorige vragenuurtje heb ik gevraagd naar de kostprijs van de jaarlijkse Braderij voor de gemeentelijke diensten. In de startbundel van de stukken vonden we hierover een uitvoerig en gedetailleerd verslag aan het Collge van Burgemeester en Schepenen. We wensen de gemeentelijke diensten te danken voor deze interessante informatie.

P. Bouciqué

24 september

College steekt zijn kop in zand voor asielcrisis

De gemeenteraad had niet veel soeps om het lijf, zij het niet dat onze fractie een agendapunt had toegevoegd over de asielcrisis. 

Opvallend was dat raadslid "Monica Zum Baumgarten" bij punt 1 (goedkeuring van het verslag) correctie en aanvullingen vroeg over de slotopmerkingen van schepen De Smet over het collectiebeleidsplan met name de niet-ter beschikkinglegging van 't Pallieterke in de bibliotheek. De socialisten zijn blijkbaar op hun hoede voor de samenkomst van de bibliotheekraad op 6 oktober. Wordt ongetwijfeld vervolgd. 

Bij punt zeven protesteerde onze fractie tegen het lakse beleid van het college over de Engelstalige publiciteitsborden. Artikel 3.5 van de overeenkomst ("De gevoerde publiciteit is enkel in de Nederlandse taal, behalve de merknamen.") is dode letter en lijkt dood en begraven. Burgemeester De Veuster wrong zich gewoontegetrouw in allerlei bochten om zijn onkunde in deze materie te verbergen. 

Het toegevoegd agendapunt over de asielcrisis beloofde een verhitte discussie teweeg te brengen, echter niets daarvan. Na een uitvoerige motivatie van het agendapunt door fractieleider Piet Bouciqué bleef het even stil… De groene fractieleider reageerde met het voordragen van een liedjestekst van Wannes Van de Velde die de weldaden van de immigratie ophemelde, de rode fractieleider vergeleek appelen met peren: hij verweet ons "plat populisme" en verwees naar De Nederlanders als "economische vluchtelingen" in Schoten. Hij zag daarbij wel het vrij verkeer van mensen in de EU over het hoofd, dat evenwel niet geldt voor te duizenden illegalen en asiel- en gelukszoekers die hier neerstrijken. De burgemeester paste een oude tactiek toe: "We besluiten om niet te besluiten", en daarmee was de kous af. Hij beweerde dat de opgedrongen opvang van asiel GEEN gemeentelijke maar nationale materie is, daarmee moesten we het doen. Een mooi staaltje van struisvogelpolitiek. Daarmee vermeed hij de stemming, wellicht uit schrik dat sommigen van zijn fractieleden wel eens de lijn van de nationale N-VA-voorzitter zouden kunnen gevolgd hebben.

De waarnemer

Overeenkomst van dading met Clear Channel Belgium

Burgemeester, u zegt dat deze dading het gevolg is van een claim en een ingebrekestelling van de gemeente door Clear Channel. Wij vragen ons af wanneer u nu eens Clear Channel in gebreke zal stellen. Sinds jaar en dag staat u toe dat artikel 3.5 van de Bijzondere Lastvoorwaarden in de overeenkomst met de voeten wordt getreden. 

Het artikel luidt als volgt: "De gevoerde publiciteit is enkel in de Nederlandse taal, behalve de merknamen."

We laten hierbij een bloemlezing rondgaan van de vele overtredingen op dit artikel. Het volstaat om even naar buiten te wandelen om drie publiciteitsborden te bekijken die aantonen dat deze Bijzondere Lastvoorwaarden voor Clear Channel blijkbaar een vodje papier zijn. We vragen een aanpassing van de dading, indien deze geweigerd wordt zullen we tegen stemmen. (PB)

 

Geen extra opvang van asielzoekers

Onze fractie heeft dit geagendeerd omdat de asielcrisis als maar meer om zich heen grijpt, we hadden het er al over tijdens de vorige gemeenteraad.

Onze fractie wil met deze tekst ook eens een andere klok laten horen naast de politiek correcte smartlapperij die ons de voorbije maanden om de oren vloog. Onze partij zegt sinds haar ontstaan dat Vlaanderen niet het OCMW van de wereld kan zijn. We kunnen met 300.000 werklozen onmogelijk nog eens duizenden politieke vluchtelingen en economische asielzoekers opvangen. Jaarlijks komen er in Vlaanderen een 30.000-tal nieuwkomers bij, ongeveer een gemeente met de bevolking van Schoten. In de maand augustus alleen al vroegen iets meer dan 4.500 mensen asiel aan. In het verleden hebben we grote aantallen nieuwkomers kunnen inpassen, denk maar aan de grote aantallen Italianen en Oost-europanen die in de steenkoolmijnen kwamen werken. Ik wil er hierbij wel meteen aan toevoegen dat deze immigranten Europeanen waren met grotendeels dezelfde waarden en normen als de onze. Ik citeer hierbij verder staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken in de Gazet van Antwerpen op 18 juli: "Wij zijn een megagastvrij volk". Einde citaat

Wat we echter nu meemaken gaat volgens ons een stap te ver. Met burgemeester Bart De Wever in Het Laatste Nieuws van 5 september vinden wij het geen goed idee dat Europa zijn grenzen wagenwijd opent voor nieuwkomers, die vaak een betere toekomst in onze welvaartsmaatschappij beogen. En met Etienne Vermeersch in De Standaard van 5 september pleiten wij voor Europese opvangcentra waar kandidaat asielzoekers gescreend worden, want wellicht zijn er ook jihadisten al via de smokkelroutes Europa binnengeraakt. Drie vierden van de asielzoekers komen in Vlaanderen terecht, Vlaanderen betaalt de factuur voor een falend Belgische en Europees migratiebeleid. En wat te denken als we de volgende krantenkop lezen in Gazet van Antwerpen van 8 september ll.: "Moeder en kind moeten wijken voor vluchtelingen" ?

Velen vragen zich af wat de volgende stappen zullen zijn, volgende maand, volgend jaar of binnen 10 jaar. Miljoenen kandidaten wachten aan de Europese buitengrenzen om naar het beloofde land West-Europa te trekken.

We hebben niets tegen de vluchtelingen. Ze zoeken logischerwijze een betere toekomst wegens de wantoestanden in hun herkomstlanden. Vlaams Belang heeft geen probleem met solidariteit met wie dan en waar dan ook. Maar de solidariteit moet verantwoordelijk zijn en verantwoordbaar, anders wordt de grond onder de bereidheid solidair te kunnen blijven weggeslagen. Er zijn niet enkel morele grenzen aan wat qua leed tolereerbaar is in de wereld, maar er bestaan ook objectieve grenzen. In het geval van Vlaanderen zijn die al lang overschreden, zowel waar het de welvaartsafdrachten betreft als waar het gaat om migratie-uitdagingen. Er zijn dus grenzen: er bestaat geen deftig huis zonder dak, muren en deuren. Het zijn onze regeringen die falen. Sedert de vorige gemeenteraad heeft Duitsland in zijn asiel- en opendeurbeleid een bocht van 180° gemaakt. Meer en meer landen kunnen de toevloed niet aan. Met ons voorstel willen we staatssecretaris Francken oproepen niet langer de gemeenten onder druk te zetten om extra asielzoekers op te vangen. Er zijn andere oplossingen: Australië, Japan en enkele voornamelijk Oost-Europese landen tonen aan dat het mogelijk ander maar even humaan asielbeleid te voeren. In Slovakije neemt de socialistische premier Robert Fico een hard standpunt in: hij verklaarde dat moslims niet welkom zijn in Slowakije. Het Vlaamse Europarlementslid Kathleen Van Brempt nam dit niet en dreigde meteen met het verbannen van de partij van Fico uit de Europese S&D-fractie. En wat te denken van steenrijke landen zoals Saudi-Arabië, dat het vertikt Syrische vluchtelingen op te vangen maar wel miljoenen oliedollars vrijmaakt om in Duitsland 200 moskeeën te bouwen ? Trek a.u.b. zelf uw conclusies. In dat zelfde Saudi-Arabië staat nu een tentenkamp voor drie miljoen pelgrims die naar Mekka zijn afgezakt voor de hadj. Heel die tenteninfrastructuur in Saudi Arabië biedt plaats aan 3 miljoen mensen. Een fractie daarvan zou volstaan om de huidige stroom moslimvluchtelingen comfortabel op te vangen (airco, elektriciteit, TV...!). Geen problemen met godsdienst, vrijelijk ritueel onverdoofd slachten, geen dure gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee... Collega's dit is geen luchtspiegeling maar de bittere werkelijkheid.

Wat we voorstellen is geen extreem of extremistisch standpunt. Velen en niet van de minste opiniemakers denken er net zo over. Ik citeer Marc Bossuyt, voormalig commissaris-generaal voor de vluchtelingen bij de VN in De Standaard van 11 september jl.: "Daarvoor dient de vluchtelingenorganisatie van de VN, het UNHCR: om goede opvang in de buurlanden te verzekeren. Het is veel beter om vluchtelingen in hun eigen regio op te vangen, zowel op cultureel als economisch vlak. Het kost ook veel minder." Einde citaat. De al geciteerde filosoof Etienne Vermeersch verwoordt het in DS van 5 september als volgt: "We vangen die mensen op om hen te helpen. Het is flauwekul om te zeggen dat we ze nodig hebben. In België hebben we 600.000 werklozen. In Brussel bedraagt de jongerenwerkloosheid 35 procent. Zeggen dat we extra arbeidskrachten nodig hebben, is cynisch". Einde citaat. En eergisteren nog liet Bart De Wever, huidig burgemeester van Antwerpen en voorzitter van de grootste partij van het land, die de lakens uitdeelt in de Vlaamse en federale regering, het volgende optekenen in Gent tijdens zijn openingscollege de cursus politicologie van prof. Carl Devos: "Ondertussen wandelen de vluchtelingenstromen verder op een economisch kompas: waar zijn de mogelijkheden tot opvang en gezinshereniging het best, waar biedt het sociaal systeem ons de meeste kansen ? In België moeten we rekenen op 40.000 aanvragen voor erkenning dit jaar. Bijna de helft daarvan komt niet uit Syrië, maar uit Irak. En dan nog vooral uit Bagdad, een stad die niet in oorlogsgebied ligt. Het gaat voor 80 % om alleenstaande mannen die voor 3.200 dollar de economische vlucht via de Bagdad Express nemen. Die toevloed kunnen wij niet aan. […] Terwijl de media alles in het werk stellen om de mensen te overtuigen tot zoveel mogelijk solidariteit, haken de mensen af uit een gevoel van groot onbehagen. Niet alleen omdat ze zich afvragen of de import van al die vluchtelingen materieel wel haalbaar is, maar ook en vooral omdat ze vrezen voor de culturele identiteit van Europa. Zullen de waarden van de Verlichting -vrijheid en gelijkheid- nog wel standhouden in een samenleving met zoveel nieuwkomers uit andere culturen ? Die angst is levensgroot. De tolerantie in onze samenleving staat dan ook op het spel." Einde citaat.

Ik roep jullie allen op om dit voorstel goed te keuren, ten einde een krachtig signaal te geven aan de Schotense bevolking en aan bevoegde staatssecretaris.

P. Bouciqué

29 oktober

Budgetwijziging

Vooreerst dank voor de uitgebreide toelichting die ons toch enigszins wegwijs maakt in het cijfermateriaal.

Deze budgetwijziging is meer dan een formaliteit omdat het hier inderdaad over belangrijke bedragen gaat. Het “exploitatiebudget “ is 1.164.358 euro meer positief. Bijna 30% meer dan het oorspronkelijk geschatte overschot. Wie zou daar om treuren?

Het “investeringsbudget” eindigt met een iets groter tekort. 121.513 euro. Bijna te verwaarlozen. Ware het niet dat er toch iets eigenaardig aan gang is. Want dat kleine tekort is het gevolg van het effect van 2 tegengestelde financieel belangrijke bewegingen. Enerzijds voor plus minus 1.500.000 minder uitgaven in “wegen, terreinen, gebouwen...” Uitgestelde of afgevoerde werken dus. Anderzijds 1.691.672 meer uitgaven voor “onroerende goederen". Dat vraagt toch wat meer uitleg dan een summiere vermelding in de toelichting. Uitstel van nodige werken lijkt ons so wie so niet positief voor de bevolking.

Nu: in zijn totaliteit vermindert met deze budgetwijziging het tekort van 2015 met 1.042.845 euro. Maar of dit alleen maar positief is laten we in ’t midden. Dit boekjaar was gewild in ’t rood wegens de inhaalperiode van de investeringen. Alle begrip daarvoor wegens de gunstige toestand van de gemeentefinanciën met belangrijke reserves. Niets mis met investeringen dus. Uit onze analyse van de cijfers vrezen we dat er toch weer noodzakelijke investeringen op de lange baan geschoven. Dus, enerzijds proficiat voor het zuinig beheer van het “exploitatiebudget”. Anderzijds vragen bij het “investeringsbudget” Meer bepaald over minder uitgaven voor “werken” en meer voor “onroerende goederen”.

Ghislaine Peleman

17 december

Meerjarenplan - Budget 2016

Uw bestuursperiode is halfweg. Tijd voor enige bedenkingen over verleden en toekomst. Laten we er niet flauw over doen : vanuit onze kant is er meer affiniteit met het huidige bestuur dan met het vorige. We houden nu eenmaal niet van linkse partijen. Niet van hun dogma’s, niet van hun beleid. Die affiniteit mag u natuurlijk niet verwarren met kritiekloos enthousiasme. Dat zou voor ons beiden onaangenaam zijn. Op tal van domeinen liggen onze prioriteiten anders. En wij zijn niet vergeten hoe onze partij werd uitgesloten van ieder coalitiegesprek. Maar waar dit bestuur goede punten verdient, zullen we dit probleemloos erkennen.

Als we de evolutie van de meerjarenplanning en de budgetten bekijken zien we dat de financiële toestand gezond is. Vele gemeenten zullen dit benijden. Dat is meteen de grootste verdienste van dit bestuur: een voorzichtig financieel beleid waar toch wat ruimte over blijft om te investeren zonder dat men daar voor moet lenen

In de evolutie van de meerjarenplanning zien we een investeringspiek tussen 2015 en 2017. Het verleden heeft bewezen dat die uitgaven door te optimistische planning wel wat kunnen opschuiven. Maar wat ons enigszins verwondert, is dat vanaf 2018 het investeringsvolume fel afneemt. (tussen haakjes: bij de meeste gemeenten stijgen de investeringen in het verkiezingsjaar. Hier niet. Het is maar een vaststelling) Daardoor creëert men van af 2018 terug een overschot op het budget. De spaarpot die door de investeringsinspanningen 2015/2017 wat aangetast was, wordt opnieuw gevuld. Enerzijds positief anderzijds eigenaardig. Dit bestuur maakt blijkbaar nog geen plannen voor na 2018. Wanneer men weet dat de tijd tussen het plannen van een belangrijke investering en de uiteindelijke realisatie 4 tot soms 10 jaar duurt, vinden we dat eigenaardig. Twijfelt dit bestuur over zijn voortbestaan na 2018? Of wil men met de budgetoverschotten vanaf 2018 eerder de opcentiemen of gemeentebelastingen verlagen? Zeg het ons. Want eerlijk: nu voor de huidige bestuursperiode alles quasi vast ligt, denkt men toch aan de volgende.

Goede punten aan het beleid wil niet zeggen dat het niet beter kan. We missen bv een duidelijke visie op de uitdagingen van de toekomst. Zonder twijfel zullen wij als voorstadsgemeente geconfronteerd worden met problemen die zelfs acuut kunnen worden. De instroom van, door ons althans, ongewenste zogenaamde vluchtelingen. De toenemende onveiligheids problemen; Maar ook: de veroudering van de bevolking en de daarmee samenhangende zorgproblematiek. De moeilijkheden van de middenstand om zich in de winkelgebieden te handhaven. Ik noem maar wat.

Als fiere Schotenaar wens ik dit beleid buiten voorzichtigheid, waar we achter staan, ook wat meer ambitie en uitstraling toe. Meer prominente culturele activiteiten, meer gebruik maken van onze toeristische troeven zoals onze natuurrijkdom. Het aantrekken van een jonge bevolking van tweeverdieners. Het vervangen van verouderde industrie door toekomstgerichte bedrijven. Schoten verdient een dynamische, op en top Vlaamse, uitstraling tot ver buiten de gemeentegrenzen. Het mag niet zijn dat lieden van buiten onze gemeente Schoten alleen associëren met Joske Vermeulen uit de Trammezandlei, die dan nog niet eens in Schoten ligt!

Met dank aan onze administratie voor hun uitstekend werk

Ghislaine Peleman