© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Uit de gemeenteraden van 2016

28 januari

Klarre Warre

Onze voorzitter had een agendapunt geplaatst n.a.v. het ongenoegen van enkele buurtbewoners van de wijk Klarre Warre over een aantal pijnpunten die zich voordoen in de wijk.

Bij de aanvang van de gemeenteraad maakten twee buurtbewoners gebruik van hun spreekrecht. Het agendapunt werd verplaatst naar het begin van de agenda en de korpschef van de politie en de burgemeester gaven uitvoerig antwoord.

Zaterdag verscheen onderstaand artikel hierover in de krant Het Laatste Nieuws.

Bewoners Klarre Warre vragen strengere acties tegen hardrijders

Buurtbewoners van de wijk Klarre Warre nemen het niet langer dat automobilisten de verkeersregels aan hun laars lappen en vragen de gemeente om actie. "Het is een kwestie van tijd vooraleer er een accident gebeurt", zeggen André Backx (61) en Jos Philipsen (61).

De wijk kreeg vorig jaar nog een grondige facelift. Naast nieuwe voetpaden en een nieuwe riolering werden er ook zo veel mogelijk parkeerplaatsen aangelegd en werd in alle straten éénrichtingsverkeer ingevoerd. "Maar niet alle chauffeurs blijken zich daaraan te houden", vertelt André. "Vooral tijdens de spitsuren en 's nachts houden ze zich daar niet aan. Daarnaast rijden veel chauffeurs ook veel sneller dan de toegelaten 20 kilometer per uur in onze woonwijk en parkeren ze op niet P-zones. Het kan zo niet langer."

Wilde Westen

Ook Jos is de 'toestanden uit the Wild West' meer dan beu. "We willen graag meer controle wat betreft de gereglementeerde parkeerplaatsen en tonnage", vertelt hij. "Bijna elke dag rijden er om 5 uur 's morgens zware vrachtwagens door de wijk. Ik heb de firma al twee keer opgebeld om te melden dat hun chauffeur de verkeersregels negeert. Hij vertelde me dat hij het ging oplossen, maar nog steeds rijdt die man door onze wijk. Daarop kreeg ik het antwoord dat hij moeilijk kan meerijden met al zijn werknemers. Bijna een week geleden gebeurde er nog een aanrijding met een brommer en een auto in de wijk. Gelukkig was het een auto en geen vrachtwagen, want dan had het veel erger afgelopen."

Foutparkeerders

"Het grote probleem is dat de burgers de verkeersregels niet naleven", reageert burgemeester Maarten De Veuster (N-VA). "Ik kan zo veel verkeersborden bijplaatsen als toegelaten is, maar als de mensen hun rijgedrag niet aanpassen, dan heeft dat volgens mij geen enkele zin."

Volgens korpschef Dirk Lemmens situeert het probleem zich niet enkel in de wijk Klarre Warre. "We zien het probleem opduiken in de verschillende wijken", vertelt hij.

"We zien vooral veel foutparkeerders aan bakkers en scholen. En dan parkeren mensen zich soms op de meest gekke plaatsen. Wanneer je zoiets opmerkt, dan moet je gewoon de politie bellen. Die zal de wagens in overtreding dan verbaliseren, maar we kunnen natuurlijk ook niet overal tegelijk zijn. Hou daar rekening mee."

Bron : HLN door KCS


Het verslag is uitvoerig en correct maar nergens valt de naam Vlaams belang te lezen… De initiatiefnemer werd dus netjes en vakkundig weggelaten. Besluit: Het Laatste Nieuws is een anti-Vlaams Belangkrant, maar dat wisten sommigen onder jullie waarschijnlijk al.

Piet Bouciqué

 

24 maart

Goedkeuring wegentracé in verkaveling Grote Singel 62Er werd een aanvraag ingediend voor het verkavelen van twee loten van een grond gelegen aan de Grote Singel, 62

Deze aanvraag zou zelfs niet in overweging mogen genomen worden, want ze strookt niet met het BPA Schotenhof.

Dit BPA schrijft uitdrukkelijk voor dat de percelen minimaal 2000 m2 moeten zijn.

Hier is een aanvraag ingediend voor een verkaveling in 2 loten, waarbij 1 lot 1.600m2 meet en het andere lot amper 1300m2.

Er kwamen 5 terechte klachten binnen van Schotenaren o.a van de vereniging Schotenhof.

Deze verkaveling schaadt het groene en residentiële karakter van Schotenhof.

Wij kunnen ze dus niet goedkeuren en vragen nadrukkelijk om dit punt te schrappen vermits het geen rekening houdt met het BPA Schotenhof.

Ghislaine Peleman

26 mei

Wijziging budget en meerjarenplan

Alhoewel de rekening 2015 nog niet beschikbaar is, weet u natuurlijk nu al dat er een belangrijk overschot zal zijn. Voornamelijk wegens het niet uitvoeren en betalen van voor dat jaar gebudgetteerde investeringen.

Met enig genoegen verhoogt u dus nu al bij deze budgetwijziging het budgettair resultaat van vorig boekjaar met 5,8 miljoen euro. In oktober zullen wij zien in hoeverre deze prognose juist is. Maar we nemen aan dat uit de nu al gekende gegevens deze raming de realiteit benadert. Anderzijds blijven wij, zoals wij vroeger reeds deden, de bedenking formuleren of het zo’n goede zaak is wanneer geplande investeringen in de tijd opgeschoven worden. De uiteindelijke kostprijs kan verhogen en het gebruiksgenot voor de burger (toch het uiteindelijk doel van gemeentelijke investeringen) wordt uitgesteld.

Ook voor 2016 zien we nu reeds dat het vooropgestelde investeringsbudget niet gehaald zal worden. O.a. belangrijke projecten zoals de “marktgebouwen” en “fietspad Botermelkbaan” worden in de tijd opgeschoven, en worden de “investeringsuitgaven” nu al met 2,18 miljoen verlaagd.

Een tweede belangrijke vaststelling bij deze budgetwijziging, en vooral de meerjarenplanning, is dat er een aanzienlijke vermindering van de vroeger voorziene inkomsten uit de opcentiemen verwacht wordt Bij de opcentiemen wordt de verwachte jaarlijkse groei van 2,5% verminderd naar 0,84%. En bij de inkomsten uit de “aanvullende personenbelasting” worden voor de volgende jaren de inkomsten herzien. Naar beneden uiteraard. Het effect van de “taks shift” (die natuurlijk nog maar aan het begin van uitvoering staat) Van 2016 tot 2019 zouden volgens voorliggende cijfers die minderinkomsten oplopen tot 3,4 miljoen voor deze hele periode. Natuurlijk blijven het maar ramingen, maar dat er de volgende jaren minder inkomsten zullen zijn dan eerder begroot lijkt onvermijdelijk. De ontvangsten bij het “exploitatiebudget” zullen de eerstvolgende jaren in het beste geval “stagneren” waar men al jaren gewoon was aan een gestadige groei. En dat is een nieuw feit waar men ook bij de uitgaven rekening zal moeten houden.

Natuurlijk is er geen reden tot paniek. Vooral wegens het uitstellen van investeringen beschikt u over een berg cash. En zelfs wanneer de geplande werken uiteindelijk uitgevoerd zullen zijn blijft er zo’n 10 miljoen in kas. Het spijtige is natuurlijk dat die spaarpot quasi niets meer opbrengt. De bedoeling van die 0 rente is volgens de Europese financiële instanties dat men investeert in plaats van spaart. We zien dat u dat vooralsnog niet van plan bent daar de investeringen tegen 2019 bijna uitdoven. Natuurlijk zijn er nog andere mogelijkheden om een gedeelte van die niet renderende spaarpot nuttig te gebruiken. Bv men betaalt nog jaarlijks zo’n half miljoen aan rente op de leninglast. Waarschijnlijk betaalt men op die al lang geleden aangegane leningen nog een forse rente. Kan men niet herfinancieren aan de huidige lage marktrente? En is het niet mogelijk met de niets opbrengende overschotten de duurste leningen vervroegd terug betalen?

Ten slotte kan u nog volgende suggestie in overweging nemen wanneer u niet zelf wil investeren of de leninglast verminderen. Verlaag enige gemeentebelastingen. Zo kan de begunstigde bevolking zelf wat meer investeren en is iedereen gelukkig.

Ghislaine Peleman

30 juni

Jaarrekening 2015

Een rekening is in feite historie. In hoeverre was de financiële toestand van de gemeente gezond eind 2015? In hoeverre werden de beleidsbeslissingen die voor dat jaar voorzien waren en gebudgetteerd, effectief verwezenlijkt? Deden er zich onvoorziene verrassingen voor die verklaren waarom budget en rekening meer dan normale afwijkingen vertonen? Want dat er verschillen zijn is onvermijdelijk. Alleen, het is best wanneer die niet al te groot zijn want dan zouden slechte karakters kunnen opperen dat de budgetten maar met de natte vinger opgemaakt worden. Of nog erger dat de rekening niet klopt, wat niemand in deze raad nog maar durft te veronderstellen.

Blijft het feit dat voorliggende rekening heel wat verschilt van het budget. Ook van de laatste budgetwijziging. Wanneer 2015 zou afsluiten met een NEGATIEF resultaat van 4,9 miljoen, merken wij nu dat de uiteindelijke rekening afsluit met een POSITIEF resultaat van 3,7 miljoen . Of 8,6 miljoen in de kering. En dat is toch wel heel erg misrekend in een totaal budget van een goede 40 miljoen.

Natuurlijk kan men zich verheugen dat het resultaat veel beter is dan voorzien. Verlies ombuigen in winst. Wie doet beter? En wanneer we de afzonderlijke posten bekijken, blijkt dat er bij de exploitatieuitgaven en inkomsten weinig problemen zijn . Er wordt zuinig bestuurd. Personeels- en werkingsuitgaven blijven onder controle, de inkomsten uit belastingen en overdrachten beantwoorden grotendeels aan de verwachtingen. De niet gebudgetteerde uitgaven voor kapitaalsverhogingen IKA, Integan enz worden gecompenseerd door dividenden.

Het toch wel enorme verschil zit eens te meer in de gebudgetteerde investeringsuitgaven. Niet alleen 4 miljoen minder bij wegen, 1,9 miljoen minder bij bibliotheek maar ook bij tientallen andere investeringsposten, bijna bij alle investeringsposten . Bijna voor 10 miljoen minder in het ganse investeringsbudget. Hoe komt dat? Is dat positief?

Natuurlijk resulteert dat in een vrolijke kastoestand. 25.447.135 euro had u eind 2015 in kas. Hoeveel brengt dat nu nog op tenzij u het misschien bij de Optimabank belegde? Is zo’n bedrag slapend geld nuttig wanneer er nog zoveel te doen is? Ook bij een riante toestand is het toch geoorloofd vragen te stellen.

Voor ons liggen 151 bladzijden cijfers, grafieken en tabellen. Heel volledig en heel nuttig. Zeker voor professionals. Het zou nuttig zijn wanneer de administratie, die wij overigens heel hartelijk bedanken voor de uitgebreide documentatie, ons ook een woordelijke analyse zou bezorgen die de cijfers en zijn consequenties toelicht aan wie aan een zekere cijfermoeheid onderhevig is.

Uiteraard keuren wij de rekening goed.

Ghislaine Peleman

01 september

Aankoop nieuw politievoertuig

Enkele bemerkingen bij dit onderwerp:

 • in de toelichtingsnota is er sprake van een "gestriped" voertuig; dit voltooid deelwoord bestaat niet in het Nederlands en is een verbastering van het Engelse werkwoord "to stripe" en het Nederlandse werkwoord strepen, wat betekent strepen aanbrengen; er had dus gestreept moeten staan;
   

 • wij vragen ons dan af in welke mate de anonimiteit van het voertuig gewaarborgd is als het voertuig herkenbaar gestreept moet worden, volgens de offerte "een conforme politiestriping - zelfklevend - fluorescerend + zonenaam":
   

 • de offerte en het verslag van officier Terrens maken gewag van een prijs voor een Opel Astra van 25.868.78 euro inclusief ombouw en BTW; de toelichtingsnota vraagt ons goedkeuring te hechten aan een aankoop van 30.000 euro inclusief BTW; vanwaar komt dit verschil ?

 

Lastenkohier concessie Foyer De Kelder

Onze fractie stelt 2 amendementen voor bij artikel 14:

 1. Schrapping van § 1 : "De concessiehouder verbindt zich ertoe om een aantal fairtrade producten op te nemen in zijn aanbod".

  Onze fractie vindt deze bepaling overbodig en belemmerend, bovendien is het aantal niet gespecifieerd.
   

 2. Toevoeging van een paragraaf met taalvereiste: onze fractie is van oordeel dat de prijslijsten en meer algemeen mededelingen van de uitbater aan het publiek in het Nederlands moeten opgesteld zijn. Schoten is geen faciliteitengemeente en zal dat wat ons betreft ook niet worden in de toekomst.

Levering van fairtrade koffie voor alle gemeentediensten, OCMW en politiezone met inbegrip van een huurcontract voor koffiemachines

In de stukken zaten naar ons oordeel onvoldoende stavingsstukken om de aankoop van fairtrade producten te vergelijken met de alternatieven. Met andere woorden, we kunnen niet objectief oordelen of en hoe groot de meer- of minprijs is voor fairtrade producten. De argumentatie om te kiezen voor fairtradeproducten ontbreekt evenzeer. We moeten kunnen kiezen tussen aanbieders van fairtradekoffie en aanbieders van koffie uit de reguliere handel die daarom niet unfair is.

Zoals we in dit forum al eerder gezegd hebben: wij zijn niet verkocht en we leggen ons niet neer bij het dogma van fairtrade. Naar ons oordeel zijn er betere manieren om aan ontwikkelingssamenwerking te doen. Onze fractie zal dit punt niet goedkeuren maar wenst te benadrukken dat we de koffiepauze van het personeel niet in het gedrang willen brengen.

Aankoop brandstof dienstvoertuigen met tankkaarten

Zal in de toekomst ook de aankoop van CNG (samengeperst aardgas) opgenomen worden in dergelijke aankoopdossiers ? Ik meen te weten dat de gemeente al beschikt over een aantal CNG-aangedreven voertuigen.

 

Obstakels op bermen

In de jongste Bode van Schoten viel ons in de infopagina's een mededeling op waarin gewaarschuwd wordt voor het ongeoorloofd plaatsen van paaltjes of sierstenen. We hebben eerder in de Raadscommissie Mobiliteit de aandacht gevestigd op deze wanpraktijken. Mijn vraag is nu of deze waarschuwing deel uit maakt van een plan van aanpak om deze storende gewoonte van villabewoners weg te werken en of er in de toekomst zal opgetreden worden.

Piet Bouciqué

27 oktober

Budgetwijziging

Ook deze 2e budgetwijziging 2016 raakt niet aan de gunstige financiële toestand van onze gemeente.

In tegendeel; Nu het positief resultaat van de rekening 2015 in de cijfers is opgenomen en ook 2016 minder investeringsuitgaven laat voorzien dan oorspronkelijk gebudgetteerd....evolueert de kaspositie nog gunstiger dan voorzien.

Alleen de toegestane renteloze lening aan het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten van 1,25 miljoen tempert het budgettair resultaat van 2016. Toch even ter verduidelijking hieromtrent... Is dit fiscale spitstechnologie ten gunste van BTW ontwijking zoals men de private sector al eens verwijt of boekhoudkundige noodzaak ?

In ieder geval de mindere uitgaven voor investeringen compenseren deze meeruitgave zodat het budgetresultaat 2016 nauwelijks wijzigt. Blijft natuurlijk onze eeuwige vraag of het jaar na jaar schrappen of uitstellen van investeringen uiteindelijk niet eerder negatieve gevolgen heeft. Denk aan uiteindelijk bijkomende kosten en ontgoochelde burgers wegens niet uitgevoerde aankondigingspolitiek.

Eindigen doen we positief. Met felicitaties zelfs. Aan de schepen en zijn administratie voor de uitgebreide toelichting en het detailoverzicht met motivering voor alle, maar dan ook alle, wijzigingen.

We onthouden ons bij deze budgetwijziging.

Ghislaine Peleman

15 december

Aanpassing van het meerjarenplan OCMW

Hier liet de burgemeester nog eens op slinkse wijze zien dat hij niet verlegen zit om een tsjevenstreek. De bevoegde schepen Van Osta kreeg in de gemeenteraad van november de wind van voren toen een verongelijkte Sp.a'ster haar beklag deed dat de oppositie slechts één vertegenwoordiger zou krijgen in de nog op te richten werkgroep Verzelfstandiging Rusthuis.

Deze werkgroep moet het plan uitwerken om het rusthuis Verbert-Verrijdt onder meer efficiënter te laten functioneren, zeg maar te privatiseren. Blijkbaar zag 'Calimera Monica' de bui toen al hangen want ons OCMW-raadslid Molle was best geplaatst om in deze werkgroep te zetelen, waardoor de linkse oppositie niet zou vertegenwoordigd zijn.

Geen nood, 'Calimera Monica' werd door de burgemeester op haar wenken bediend: de eerder gemaakte afspraken werden gemakshalve aan de kant geschoven en de werkgroep werd met 1 zetel, ten behoeve van de (s)linkse oppositie, uitgebreid.

De 'cryptotsjeef-burgemeester' knipoogde bij deze aankondiging vriendelijk naar 'Calimera Monica' alsof hij haar wilde zeggen 'dat heb ik weer netjes voor jou geregeld, hé'. Zou hij dat ook gedaan hebben indien de situatie andersom was geweest ???

Vaststelling : Wat zei een zekere John Combrez, is hij wel voorzitter van die (s)linkse partij, vandaag in de "7de dag" ? Oh ja, het gaat hier maar over gemeentepolitiek !!

Budget

De N-VA liet andermaal zien dat ze een anti-Vlaamse partij is. Terwijl de coalitie op 7 december nog de media bestormde (ATV, GvA) om te laten uitbazuinen dat het gemeentebestuur Sinterklaas speelt door her en der 850.000 € uit te strooien stemde de coalitie nog maar eens tegen ons voorstel om de steun aan Vlaamse initiatieven te verdubbelen met… 1.302 euro. Het kon er ocharme niet van af…

Neen neen neen neen neen neen neen neen neen neen neen neen neen klonk uit de monden van de neobelgicisten van de Nieuw-belgische Alliantie En uiteraard uit de monden van de overige gemeenteraadsleden.

In de federale regering zitten de Vlaamse eisen in een diepvries, in Schoten worden ze vakkundig naar Antarctica honderden meter onder het ijs geflitst. Begrijpe wie kan ! Wijlen Volksunieschepen Hilde Dox aan wie we dit initiatief te danken hebben draait zich ongetwijfeld om in haar graf.

Het viel trouwens op dat de coalitie de goednieuwsshow in de media bracht de dag na de raadscommissie van zes december en nog voor de gemeenteraad zich over het budget had uitgesproken. Van respect voor de gemeenteraad gesproken…

Ons raadslid Ghislaine Peleman had de coalitie trouwens vorig jaar al de tip gegeven eens te denken aan een belastingverlaging, en zie ! Het wonder geschiedde ! Juicht, juicht, juicht Schotenaren, de vette jaren zijn aangebroken !

 

Gemeentesecretaris

Na de agenda van de openbare zitting nam de gemeenteraad afscheid van gemeentesecretaris Nicole Verhoeven, die met pensioen gaat. Fractieleider Piet Bouciqué sprak de volgende lovende woorden uit:

Geachte Mevrouw Verhoeven,

"Voor één keer en misschien ook voor de laatste keer zal ik u ook nog op een andere manier aanspreken, het eerste woord is écht letterlijk op te vatten: Beste Nicole, onze fractie neemt node afscheid van u als jarenlange gemeentesecretaris.

We kunnen niet anders dan dit bijzonder jammer en spijtig te vinden. We moeten het herhalen: u was de geknipte vrouw voor deze baan en u had er ook de nodige kwaliteiten voor: dienstvaardigheid en diplomatie maar ook werkkracht, verantwoordelijkheidszin en organisatietalent.

U schrok er nooit voor terug een tandje bij te steken wanneer dat nodig was, ik denk maar aan de hectische periodes in verkiezingstijden. Onze huidige en vorige fractieleden hebben u steeds gewaardeerd omwille van uw ad rem behulpzaamheid, gezond verstand aanpak en doelgerichtheid.

We wensen u nog vele gezonde deugddoende jaren aan de zijde van uw geliefden en hopen uiteraard u nog vaak terug te zien, hier of bij andere gelegenheden. Uw opvolger wensen we veel succes toe maar het zal voor hem niet gemakkelijk zijn even hoog te scoren als zijn voorgangster."

Van onze verslaggever