© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Uit de gemeenteraden van 2017

26 januari

Definitieve vaststelling van de partiële herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)

Onze fractie kan deze herziening onmogelijk goedkeuren. Het advies van de Gecoro in verband met bezwaar 36 (Hoogbouw) is op maat gemaakt van de bouwpromotoren die van Schoten een voorstad van Antwerpen willen maken. Wij zijn daarom ronduit gekant tegen dit GRS. Wij willen geen hoogbouw, de Schotenaren willen ook geen hoogbouw. We vragen ons af waarom de mening en de wil van de Schotenaren straal genegeerd wordt.

Deze herziening is het resultaat van vele en langdurige inspanningen van ambtenaren, bezorgde burgers en betrokkenen. We danken hen daarvoor en kunnen eraan toevoegen dat wij achter een groot aantal gemotiveerde adviezen van de Gecoro staan. Maar onze fractie luistert nu eenmaal wel naar de burger, in tegenstelling tot het gemeentebestuur. Hoogbouw kan voor ons niet door de beugel.

Ik citeer uit het verkiezingsprogramma (p. 7) van de grootste fractie in deze gemeenteraad: "Een groot deel van de Schotense bevolking woont in min of meer verstedelijkt gebied. Toch genieten we allemaal graag van het groene en landelijke karakter van Schoten. Verdere verstedelijking van Schoten is dan ook niet wenselijk." Einde citaat. Door de goedkeuring van deze herziening van dit GRS doet de N-VA net het omgekeerde van wat ze in haar verkiezingsprogramma heeft geschreven. Ik roep de N-VA-fractieleden op om hier goed over na te denken voor u uw stem uitbrengt: jullie zijn verkozen met dit programma, namelijk geen verdere verstedelijking. En nu gaan jullie toch voor die verdere verstedelijking stemmen. Ik zou zeggen: "chapeau, il faut le faire". Hoed af, je moet het maar doen voor wie geen Frans verstaat.


P. Bouciqué

Zwaar protest tijdens gemeenteraad

Ongeveer vijftig Schotenaren woonden gisteren de gemeenteraad bij uit protest tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Wijtschot waarbij er drie windmolens langs het Albertkanaal op de planning staan. Het RUP is een onderdeel van de definitieve herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) dat gisteren werd goedgekeurd. Oppositiepartijen sp.a en Vlaams Belang stemden tegen.

"De gemeente vindt de inplanting van windmolens verantwoord omdat het een landschappelijke en economische waarde heeft en op een plaats kan gesitueerd worden die eigenlijk verloren ligt en niet hinderlijk is voor de bewoners." Dat staat te lezen op pagina 21 van het richtinggevend gedeelte van het GRS.

Sabine Broeckx van actiecomité Ongeschonden Wijtschot nam voorafgaand aan de gemeenteraad het woord. "Om ernstige hinder te vermijden zouden de windmolens op minstens 1.500 meter van de woningen moeten staan. In Schoten zit je dan op het marktplein. Omwonenden uit binnen- en buitenland getuigden eerder al over de geluids- en gezondheidshinder ervan. Hier mag men niet langer doof voor blijven. Wijtschot is een fijn en klein natuurgebied en zeker één van de mooiste plekjes in Schoten. Dit mag niet verpest worden. We hebben meer dan 2.000 handtekeningen en vele getuigenissen verzameld om onze visie te staven."

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Erik Block (CD&V) staan de windmolens al sinds 2006 in het GRS.

"Daar werd een RUP opgemaakt waarbij de zone voor de windmolens is afgebakend, maar dat wil niet zeggen dat die er moéten komen. De mogelijkheid is er, maar de bouw- en milieuvergunning moet nog aangevraagd worden. Die procedures zijn tot op heden nog niet opgestart." 

De N-VA-, CD&V- en Open VLD-coalitie is officieel nog steeds eenparig voorstander van het project, wat zich eerder onder meer uitte in een ruimtelijk uitvoeringsplan en overeenkomst met turbinebouwer en -beheerder Ecopower. Maar uit de reactie van burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) blijkt dat het dossier politiek nog niet gelopen is.

“Ook ik ben bezorgd, maar ga me pas echt uitspreken op basis van concrete cijfers en feiten over die windmolens en die zijn er nu niet. Ecopower moet dringend boven water moet komen met haar dossier. Ik word heel ongeduldig en deel uw ergernis hierover”, gaf hij de tegenstanders onverwacht hoop.

Bron : HLN en GVA, samenvatting

 

 

23 februari

Aankoop motoraangedreven hakselaar Groendienst
Het lastenboek is volgens ons onvolledig. U weet allemaal dat deze toestellen zeer veel geluidsoverlast met zich kunnen meebrengen, geluidshinder die kan leiden tot storende geluidsoverlast en gehoorschade. We vinden in het lastenboek geen geluidsnormen terug waaraan de nieuwe hakselaar moet voldoen.

Meer nog, het lastenboek maakt geen verwijzing naar de EU-richtlijn met de titel “Richtlijn geluidsemissie door materieel voor gebruik buitenshuis” en met nummer 2000/14/EG van 8 mei 2000.

We vragen daarom een aanpassing van dit lastenboek door de gemeentelijke diensten om een gebruiksvriendelijke en minder lawaaierige hakselaar aan te schaffen. 

P. Bouciqué

01 juni

Jaarrekening 2016 – Budgetwijziging 2017

Sinds het aantreden van deze coalitie is de spaarpot van de gemeente jaar na jaar aangegroeid en hij bedraagt nu, volgens de jaarrekening 2016 : 28 miljoen – afgerond. Dit jaar zou deze reserve voor het eerst afnemen. Volgens het oorspronkelijk budget met 13 miljoen. Met deze budgetwijziging is dat al terug gebracht tot zo’n 8 miljoen. Omdat de de voorziene investeringsuitgaven met een vergelijkbaar bedrag dalen. Van 20 naar 15 miljoen. Het verleden heeft geleerd dat ook deze uitgaven wel minder zullen bedragen dan nu vermeld. Het zou ons dus niet verwonderen dat de beschikbare liquiditeiten ook dit jaar niet of nauwelijks zullen aangesproken worden.

Men kan natuurlijk verheugd zijn over de beschikking van zoveel liquide middelen. Maar ze vinden bijna uitsluitend hun oorzaak door het uitstellen, zelfs afstellen, van geplande investeringen.

Is dat wel zo positief? Men houdt het geld dan wel langer bij. Maar in de veronderstelling dat al die niet uitgevoerde investeringen nodig en nuttig zijn voor de burger, moet die toch jaren langer wachten voor hij het genot ervan kan ervaren. Bovendien zorgt uitstel er voor dat de uiteindelijke prijs zal stijgen. Want goederen en diensten worden nooit goedkoper maar altijd duurder in de tijd.

Uitstel kan natuurlijk aan heirkracht te wijten zijn. Maar hier komt het zo veelvoudig, bijna algemeen, voor, dat het wellicht nuttig is kritisch in eigen boezem te kijken. Dat de verantwoordelijke schepen en zijn diensten hun werking eens evalueren en zo nodig verbeteren.

Nu, feiten zijn wat ze zijn. Zelfs indien er een straffe inhaalbeweging komt, teneinde in het verkiezingsjaar 2018 een en ander in te huldigen, zelfs dan blijft de schepen van financiën op een berg, eventueel heuvel, geld zitten. Geld dat wegens quasi onbestaande rente nauwelijks iets opbrengt. Situatie die op middellange termijn niet fundamenteel zal veranderen.

Men zou dus kunnen overwegen om toch een stuk van de ruime liquiditeiten te gebruiken voor andere doeleinden dan voor investeringen in het jaar stillekes.

Bijvoorbeeld, ik noem maar wat:

 • Verminderen of zelfs afschaffen van sommige gemeentelijke pestbelastingen.

 • Vervroegd terug betalen van de duurste leningen.

 • De frequentie en doeltreffendheid van huisvuil en groenafval ophalen verhogen.

 • Extra inspanning voor cultuur, sport, jeugdverenigingen, recreatie, citymarketing ten behoeve van de middenstand

 • Stimulansen ten bevordering van de aanwerving politie;

 • enz.enz.

 

Natuurlijk pleiten we niet om de gemeentekas drastisch te ontvetten. Een ruime buffer blijft nodig om gewapend te zijn tegen uitdagingen van de toekomst. Zoals de pensioenlasten van het personeel, de gevolgen van de taxshift voor de inkomsten uit de opcentiemen, de veroudering en verarming van bepaalde bevolkinsgroepen....

Maar ons oordeel blijft dat met de beschikbare middelen heel wat bijkomende maatregelen kunnen genomen worden ten gunste van de Schotenaren. Zonder dat dit het financiële evenwicht in gevaar brengt.

Tenslotte nog dit. Alhoewel wij in principe gekant zijn tegen nieuwe belastingen, begroeten wij met instemming de, alsnog bescheiden, retributie op verblijfsvergunningen. De vreemdelingen zullen zich immers vlugger geïntegreerd voelen wanneer ze, zoals wij, op alles en nog wat belastingen en retributies betalen.

Wij keuren de jaarrekening 2016 goed en onthouden ons voor de budgetwijziging 2017 en het meerjarenplan 14-19.

Wij danken schepen Paul Valkeniers en onze financiële dienst voor hun uitstekend en grondig werk.

Gh. Peleman

26 oktober

Publiekstribune

De agenda begon met drie tussenkomsten van op de publiekstribune die te klein was voor het talrijk opgekomen publiek.

'Het 32ste gemeenteraadslid' riep met dwingende bewoordingen de gemeenteraad op om het wegentracé voor het monsterproject "aan de Vaart" niet goed te keuren. Hij stelde ook vragen bij het gewijzigde standpunt van open VLD over de windmolens, waarbij hij ook het dogma van de klimaatopwarming door de groene partij hekelde.

Vervolgens namen twee sprekers, Ann Goossens en dr. Johan D'Hollander, het woord over het windmolenproject op de wijk Wijtschot waarrond het nu al meer dan een jaar windstil is. De laatste spreker wees op de gezondheidsrisico's en op de falende wetgeving inzake afstandsnormen. Hij stelde ook het voorzorgsprincipe voorop dat stelt om geen installaties te plannen zolang het niet bewezen is dat er geen ernstige gezondheidsrisico's uit kunnen voortvloeien.

Budgetwijziging 2017 - Meerjarenplan 2014/2021

Onze tussenkomst zal kort zijn. Eerlijk gezegd uit standpunt van een oppositie met slecht karakter – wat wij niet zijn– is voorliggende budgetwijziging nogal saai. Want niets wijst op naderend onheil, lijken die uit kasten vallen, financiële misrekeningen met enorme negatieve gevolgen. Niets van dit alles. Over het gevoerde beleid kunnen we het soms eens, soms oneens zijn, maar dat de gemeentelijke financiën ook na deze budgetwijziging positief ogen valt moeilijk te ontkennen.

De wijzigingen zijn zeer beperkt tegenover het geheel en grotendeels te wijten aan interne verrekeningen met het Autonoom Gemeentebedrijf in plus en min. Belangrijk vinden we wel de vermindering van de bijdrage in de werkingskosten van de politiezone met 470.000 euro. Toch zo’n 10%. Heeft dat te maken met moeilijke aanwerving en onderbezetting van het kader?

Deze laatste budgetwijziging 2017 zou het uiteindelijk resultaat voor dit boekjaar moeten benaderen. Maar dat kunnen wij slechts beoordelen bij het voorleggen van de rekening 2017.

Gelieve onze onthouding bij voorliggende punten te noteren.

Ons raadslid, Gh. Peleman, kreeg voor deze tussenkomst dankwoorden van de bevoegde schepen en de burgemeester.

Wegenistracé Kruispad "Aan de Vaart"

Bij dit agendapunt spaarden de oppositiepartijen hun kritiek niet. Op de vorige gemeenteraad hielden we daarover al een opgemerkte tussenkomst.

Fractieleider Piet Bouciqué verwoordde het deze keer als volgt:

Zoals geweten is onze fractie gekant tegen de verdere verstedelijking van Schoten en de appartementisering van onze dorpskern. Ik verwijs naar onze tussenkomst op de vorige gemeenteraad, op de recente raadscommissie en in de Gecoro. We kunnen onmogelijk de verdere ontwikkeling van dit megalomane project goedkeuren. We staan daarbij niet alleen.

De Gecoro heeft dit project negatief geadviseerd en we verwachten dan ook dat het College van Burgemeester dit advies ter harte neemt en het project naar de prullenmand verwijst.

Ik zou graag het standpunt kennen van het gemeentebestuur: zult u met het advies van de Gecoro rekening houden, ja of neen, of gaat u verder met betonneren en met het verder opdrijven van het verkeer in ons dorp ?


In zijn antwoord wrong supertsjeef Block zich weer in allerlei bochten om de vermeende positieve kanten van het project te beklemtonen.

Voor Vlaams Belang is het duidelijk: dit project moet en zal er komen, kost wat kost ! De meerderheid heeft duidelijk belangen bij de realisatie van dit project!

De mening van de omwonenden, het negatieve advies van de Gecoro, het dreigende verkeersinfarct aan brug 14, het kan hen allemaal gestolen worden ! Na ons de zondvloed… Deze zaak stinkt dus, en geen klein beetje. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

Graffiti

Onze fractieleider had een punt toegevoegd over het vandalisme dat onze gemeente teistert:

Meer en meer moeten we vaststellen dat ook het Schotense straatbeeld ontsierd wordt door graffiti, aangebracht door vandalen (zie Bijlagen, te vinden in de stukken). We benadrukken dat graffiti in zeker opzicht artistiek kunnen zijn - ik verwijs naar de muur tussen Paalstraat en Venparking - en kunnen - indien graffitikunstenaars zich beperken tot een aantal vooraf afgesproken plekken - zelfs voor een schijnbare opwaardering van het straatbeeld zorgen. Dergelijk beleid kan echter alleen maar werken als daar ook een streng beleid ten aanzien van de overtreders wordt gekoppeld. En daar knelt het schoentje. Het gemeentebestuur laat maar betijen, waardoor deze graffiti blijven staan en er nog regelmatig bijkomen.

Op 12 oktober hebben we op een tiental minuten tijd een nutskastje in de Paalstraat proper gemaakt. Moeilijk en duur was dat niet, we vragen ons bijgevolg af waarom de gemeentelijke diensten dit niet kunnen. En helaas, jullie mogen eens gaan kijken: het kastje werd al opnieuw beklad.

In Info Schoten van juni werd aangekondigd dat een aantal nutskastjes zouden omgetoverd worden tot "artistieke pronkstukjes". Tot nu toe hebben daar niets van opgemerkt in het straatbeeld. Onze Vlaams Belangfractie heeft daarover verder de volgende vragen:

 • wat is het beleid ten aanzien van vandalisme door graffitispuiters ?

 • we vragen om een oplijsting van de met graffiti beschadigde openbare en privégebouwen én een plan van aanpak om deze te verwijderen. Hoeveel graffiti werden er dit jaar al aangepakt ? Het gemeentebestuur zegt wat het zal doen maar doet niet wat het zegt te zullen doen.

 

De bevoegde schepen was verontschuldigd, de burgemeester antwoordde. Hij zei dat er een ploeg is die regelmatig graffiti op nutskastjes verwijdert en dat ze onlangs een vandaal "te stekken hadden". De schepen van cultuur voegde er aan toe dat het nog even wachten blijft op de "artistieke pronkstukjes", de kunstenraad moet er zijn zeg over doen… Wordt vervolgd.

Varia - mobiliteitsplan

In de vorige gemeenteraad hebben wij krachtens artikel 5 § 1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad een vraag gesteld naar de stand van zaken van het in opmaak zijnde mobiliteitsplan. We verwachten krachtens ditzelfde artikel antwoord op deze vraag.

Schepen Block had deze vraag niet verwacht. Indien we de vraag niet hadden gesteld zou het college van burgemeester en schepenen wellicht niet geantwoord hebben en was het in gebreke gebleven !

Van onze reporter ter plaatse

30 november

Bijzonder Politiereglement Permanente Gelegenheden (Horecazaken)

Wat wij missen in voorstel, dat we zullen goedkeuren, is de toegankelijkheidstoets. 

Wij hebben in onze gemeente een goed werkende Raad voor personen met een beperking. Binnen deze raad is er een werkgroep Toegankelijkheid actief die stelselmatig horecazaken bezoekt en verbeteringsacties voorstelt om de toegankelijkheid van horecazaken en terrassen te verhogen. 

Waarom niet preventief een clausule inbouwen die de kandidaat-horeca- of terrasuitbater sensibiliseert voor de toegankelijkheid van hun zaken ? 

We stellen een amendement voor om het bijzonder politiereglement met een dergelijke clausule uit te breiden.

Woonzorggroep Voorkempen

Onze fractie protesteert met klem tegen de gevolgde werkwijze om deze plannen goed te keuren.

Wat is de rol van de gemeenteraad als besluiten van het college als voldongen feiten worden voorgesteld en de dag erna in de pers verschijnen ?

De logica in deze gang van zaken ontgaat ons volledig. We hadden ooit regeringen die een dergelijke aankondigingspolitiek hoog in het vaandel voerden maar dergelijke praktijken horen wat ons betreft niet thuis in Schoten.

 

Concessie Foyer De Kaekelaar

Tussenkomst Ghislaine Peleman

Fair-trade producten zijn producten zoals andere. Aan de uitbater van een Schotens gemeentelijk etablissement opleggen welk product hij moet gebruiken kan niet. Dan moet men zelf maar uitbater worden.

Verder heb ik bezwaar tegen de benaming "fair trade". In alle andere landen gebruikt men de moedertaal. Dus graag vernederlandsen.

(Reactie op een tussenkomst van Monique Van Den Bogaert (SPA) , die "fair trade" producten wou verplichten in de Kaekelaar)

Huur tent voor diverse zomeractiviteiten 2018

Bij de technische specificatie staat er weliswaar dat de toegangen aan de inkomdeuren moeten voorzien zijn van een oplopende planken vloer, maar wat ons betreft mochten de technische specificaties ook expliciet aandacht hebben voor de toegankelijkheid van de tent en de bijhorende faciliteiten voor personen met een beperking.
 

Transport en verwerking afvalhout containerpark

We hebben enkele vragen bij dit dossier.

 1. Voor het afvalhout wordt een contributie gevraagd van de burgers die afvalhout komen afleveren. Hoeveel bedroegen de bijdragen van de burgers voor het in brengen de vorige jaren ? Hebben deze bedragen invloed op het budget voor de verwerking van afvalhout ? Met andere woorden: in welke mate zijn de bijdragen van de burgers kostendekkend ?
   

 2. In 2015 was het gebudgetteerde bedrag voor het ophalen van afvalhout 40.414 €, in 2016 was dat 102.124 €, dit jaar 88.814 €. Vanwaar komen deze schommelingen ?

 

Transport en verwerking bouw- en sloopafval containerpark

Voor kunststoffen en hout wordt een contract van een jaar voorgesteld, voor bouw- en sloopafval 3 jaar. Vanwaar dit onderscheid ?

IKA: kapitaalverhoging

Dit is een bijzonder ingewikkeld dossier, we hebben het dan ook laten toelichten door onze studiediensten. Die wijzen op het gebrek aan transparantie, de korte beslissingstermijn en het feit dat dit voorstel blijkbaar te nemen of te laten is. 

Onze fractie zal dit net als andere gemeenten in onze regio (Malle, Zandhoven, Zoersel) niet goedkeuren.

Van onze reporter ter plaatse

21 december

Meerjarenplan en Budget 2018

Al bij al zijn budgetten, zeker wanneer ze doorgetrokken worden naar meerjaren plannen, relatief. Vergelijk maar MJP 12 van nog geen 2 maand geleden met MJP 13 dat nu voor ligt. Een voorbeeld: bij MJP 12 bedroeg het ‘gecumuleerd budgettair resultaat’ – de spaarpot van de gemeente – voor 2018: 14 miljoen. bij voorliggend voorstel is dit verminderd naar 8,9 miljoen. Dat wordt de volgende jaren doorgetrokken. Zo bedraagt dit budgettair resultaat in 2021 nu 4,1 miljoen tegenover 9,1 miljoen nog geen twee maand geleden. Dat scheelt meer dan een slok op een borrel. Met 4 miljoen overschot heeft men veel minder ruimte om beleid te voeren dan met 9 miljoen.

Reden voor deze ommekeer op korte tijd is dat men de investeringsuitgaven voor 2018 maar ook voor de eerste jaren van de volgende beleidsperiode heeft herzien. Met in het achterhoofd dat het huidig bewind so wie so zal voort duren, zodat de investeringsuitgaven, tegenover nauwelijks 2 maand geleden, in 2018 stijgen van 9,1 miljoen naar 14,6 miljoen. Maar ook, en dat is belangrijk, in 2019 van 8,7 miljoen naar 13,5 miljoen en in 2020 van 1,4 naar 5,7 miljoen.

Met dit meerjarenplan neemt het huidig bestuur een optie op verlenging na 2018. Want laat dit duidelijk zijn: het overgrote deel van de investeringen – ook die voor ‘de markt soap – is voor na 2018. Voor na deze bestuursperiode. Deze houding getuigt enerzijds van groot optimisme vanwege de huidige bestuursploeg in haar overleven maar houdt anderzijds geen rekening met de mogelijkheid dat er wel eens een ander bestuur met een ander beleid zou kunnen ontstaan na de verkiezingen. Het is maar een vaststelling. Maar wel een die ons sterk maakt in onze overtuiging dat we voorliggend MJP best met de nodige twijfels interpreteren.

Wat meer bepaald het Budget 2018 betreft. Weinig nieuws onder de zon. Heimelijk hoopten we op een verdere bescheiden belastingvermindering voor de burger. De financiële toestand biedt ruimte. Wij dwaalden. Even dachten wij hoera te kunnen roepen bij de aanzienlijke vermindering van de opcentiemen onroerende voorheffing. Gezichtsbedrog. Het betreft slechts een technische herberekening wegens de verhoogde basis waarop die opcentiemen geheven worden. Hopelijk laat u de burger weten dat vermindering van opcentiemen geen vermindering van aanslag betreft. Dit om alle ontgoocheling te vermijden.

Ook bij de meer dan 30 soorten gemeentebelastingen blijft alles bij het oude. Wanneer komt er eindelijk eens een doorgezette evaluatie. Niet alleen over de opbrengsten maar ook over de kosten die de inning en controle van al die belastingsposten met zich brengt. Er moet toch een afgeslankt systeem mogelijk zijn dat deze kosten aanzienlijk vermindert, zodat de netto opbrengst grotendeels hetzelfde blijft maar de burger toch minder moet betalen omdat de administratieve kosten aanzienlijk verminderen.

Wat kostenbesparing betreft, dringen wij ook aan op een regelmatige evaluatie van de lening uitgaven. Gezien de huidige extreem lage rente is de concurrentie tussen de banken groot. Huisbankier Belfius heeft geen monopolie. Dat moet men hun duidelijk laten weten. Ook voor wat betreft de verzekeringsportefeuille dient er door constante marktbevraging naar de voordeligste oplossing gezocht.

Nu, zoals vorige jaren is er geen direct gevaar dat de gemeentelijke financiën kunnen ontsporen. Op zichzelf is dat een bevestiging van voorzichtig financieel beleid. Een verdienste die ook wij erkennen. Hoeveel vragen wij ook hebben bij andere beleidskeuzen van dit bestuur.

De wat verdere toekomst blijft echter onzeker. Schoten plakt erg dicht aan de grootstad en is niet immuun aan de problematieken van die dichte buur. De witte vlucht uit Antwerpen is nog niet gestopt. Uit statistieken blijkt dat Schoten een van de voorkeur gemeenten is voor dit soort van nieuwe inwoners. Jonge, werkende gezinnen zijn meer dan welkom. Dat moet positief opgevangen worden zonder het groen en residentieel karakter van onze gemeente aan te tasten. Geen mastodontbouw dus.

Aanzienlijk erg zou anderzijds zijn dat ook een steeds groter deel van de bevolking dat in Antwerpen voor problemen zorgt zou gaan uitzwermen. Ook naar Schoten. Het is niet uitgesloten dat dit het probleem van de toekomst vormt. Wie Schoten bestuurt zal dus zeker moeten zorgen dat dit een veilige, welvarende en vooral Vlaamse gemeente blijft.

Wij danken Schepen en administratie voor de geleverde documentatie. Een heel jaar lang.

We gaan dit MJP en Budget echter niet goedkeuren maar ons onthouden.

Ghislaine Peleman