© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Uit de gemeenteraden van 2018

25 januari

Nominatieve Toelagen 2018

Traditiegetrouw willen we de volgende amendementen voorstellen:

 • de verdubbeling van de toelage voor Vlaamse initiatieven van 1302 naar 2604 euro, ik roep - en ik val in herhaling - de N-VA-fractie op om dit mee goed te keuren. Het staat jullie vrij ook dit dossier in de diepvries te stoppen zoals we dat nu al vier jaar op federaal vlak meemaken - maar ik vrees dat jullie weer zullen besluiten om niet te besluiten en aan struisvogelpolitiek te doen.
   

 • de verdubbeling van de toelage voor het dierenasiel. Deze vereniging vangt dieren in nood op en werkt bijna louter op vrijwilligers en giften. Het dierenasiel is onderkomen en noodlijdend. Een herziening van deze toelage is écht aan de orde.
   

 • Toelage Schoten Bad: in de geschreven pers verschenen artikelen dat er geen derde editie komt dit jaar. Deze toelage dient dus geschrapt te worden, of beter nog doorgeschoven worden naar de toelage voor Vlaamse initiatieven.
   

 • Ik heb tot slot nog een vraag bij de toelage voor de NSB: hoeveel oudstrijders telt deze vereniging nog en wat is het nut van deze toelage ?

 

Piet Bouciqué

Zoals verwacht hadden de regerende partijen, N-VA, CD&V en Open VLD, samen met de "migranten partijen" Groen en SP.A geen nood aan hulp voor Vlaamse initiatieven. Vlamingen kunnen de pot op, migranten aantrekken daar komt het op neer want er zijn verkiezingen in aantocht.

Het dierenasiel, och God toch, wie ligt daar nu van wakker. Schepen voor Dierenwelzijn, de enige VLD-er in het schepencollege, laat zich liever "bekijken" in de media wanneer het gaat over de zoveelste hondenweide die hij "plechtig" kan openen.

Dat de ons omliggende gemeenten (Wijnegen, Brasschaat, Merksem, ..) ook in Schoten hun dieren "dumpen" zal hem een zorg wezen, hier haal je de kranten niet mee.

Een toelage agenderen wanneer men weet dat dit evenement stopt, moet zeker kunnen in Schoten. Van verandering gesproken !

Karel Blockx

22 februari

Wijziging van het parkeerregime in de Koloniestraat

Om een vlotte doorstroming en het benutten van parkeerplaatsen voor personen met een handicap mogelijk te maken, stelde de meerderheid voor om aan het dubbelzijdig parkeren een einde te maken en een parkeerregeling - lees, gedeeltelijk parkeerverbod - in te stellen.

Raadslid Dirk Van Onckelen, inwoner van wijk Deuzeld, stelde dat het Vlaams Belang de noodzaak van bereikbaarheid van noodzakelijke voorbehouden parkeerplaatsen onderschrijft, doch betreurde dat voor de "weggeregelde" parkeerplaatsen geen alternatief werd aangeboden. Dit terwijl in de hele Deuzeld, en al zeker de woonwijken gelegen tussen de Deuzeldlaan en de Metropoolstraat (Albertkanaal) het parkeerprobleem hand over hand toeneemt. Met het antwoord dat men in de Toekomstlaan nog kan parkeren moesten we het stellen. Waarvan akte.

Een ander heikel punt is de doorstroming. Wil een vrachtwagen vanuit de Metropoolstraat de Pletterijstraat in, dan staat alles even stil. "Naar voor, naar achter, naar links, naar rechts" en is hij ingedraaid dan doen toevallige tegenliggers er maar beter aan opzij te gaan of achteruit te rijden. Niemand gelukkig. Daarom pleit het Vlaams Belang voor om een verkeerscirculatieplan te onderzoeken waarbij we eenrichtingsstraten niet uitsluiten. Minstens de Pletterijstraat zou beter enkel richting kanaal worden gebruikt, de omliggende straten daaraan aangepast. Het zou een vlotte doorstroming, zeker als binnenkort de Brug van den Azijn weer opengaat, ten goede komen.

Tenslotte, maar niet in het minst, is er de "zwakke weggebruiker". We verheugen ons over het feit dat deze hier langs het Albertkanaal een veilige eigen fietsweg heeft. Veilig, op twee plaatsen na: de kruisingen van de Metropoolstraat waar deze het jaagpad verlaat om verder te rijden aan de andere kant, tot hij weer kan oversteken naar het jaagpad. Dagelijkse gebruikers weten dat ze hier aandacht moeten voor hebben, doch voor nogal wat (vracht-)voerders is deze situatie onbekend. Enkel duidelijke waarschuwingsborden (de verkeersdrempels alleen zijn niet voldoende, de huidige wettelijke borden evenmin) kunnen ongelukken voorkomen. Er waren ernstige, zelfs dodelijke, ongelukken nodig om de veiligheid voor de fietsers te verbeteren, laten we daar lessen uit trekken.


Dirk Van Onckelen

26 april

Statiegeldalliantie

De agenda begon met vier tussenkomsten van op de publiekstribune die nog eens te klein was voor het talrijk opgekomen publiek. Onder andere Herwig Verrijken (het 32ste gemeenteraadslid), een Nederlandse dame en Sibylle Snoeck namen het woord, maar vooral Sabine Broeckx van het actiecomité 'Ongesschonden Wijtschot' trok de aandacht en zette haar argumenten tegen de bouw van windmolens nog eens op een rijtje.

Bij dit agendapunt namen talrijke sprekers het woord. Raadslid Arnauw had aan de vooravond van de gemeenteraad nog wat gespreksstof en argumenten pro statiegeldalliantie rondgestuurd en pleitte in die zin om aan te sluiten bij het systeem.

Onze fractieleider hield de volgende tussenkomst:

Bij het inkijken van de stukken bleef ik wat op mijn honger zitten: er was totaal geen documentatie of argumentatie te vinden en evenmin een kostenbatenanalyse om dit punt vakkundig te bestuderen. Toch dank aan collega Arnauw om ons gisteren nog wat gespreksstof te bezorgen.

We willen er in de eerste plaats op wijzen dat het invoeren van een statiegeldsysteem (SGS) geen gemeentelijke bevoegdheid is maar een gewestelijke, maar ook de federale en Europese wetgeving spelen hun rol.

Onze fractie heeft zich voor haar standpunt gebaseerd op een aantal rapporten en studies die OVAM gemaakt heeft, er zijn ook studenten die er hun thesis over geschreven hebben.

Hieruit blijkt dat:

 • het zwerfvuil tijdelijk daalt maar niet verdwijnt bij de invoering van een SGS; er bestaat ook zwerfvuil dat men met een SGS niet tegenhoudt; de fractie die met een SGS zou vermeden worden is naargelang de bron ongeveer 50 % van het zwerfvuil;
   

 • het niet veel zin heeft een extra duur en log SGS te installeren als we al een inzamelsysteem hebben dat goed functioneert, nl. de PMD-zak; de Vlamingen horen bij de beste afvalsorteerders en recycleerders van Europa en het kan nóg beter;
   

 • het SGS kostenverhogend zal zijn voor de consument;
   

 • een van de sponsors van de organisatie achter de statiegeldalliantie is het Nederlandse bedrijf Tomra dat uiteraard hoopt met de algemene invoering van een SGS voor PET- flessen en blik de superwinsten binnen te rijven door het verkopen en plaatsen van duizenden inzamelmachines in supermarkten; om een figuur uit de film 'All the presidents men' te citeren: "Follow the money"
   

 • een supermarkt in Wespelaar die een dergelijke machine gedurende drie jaar uittestte met het resultaat dat hij ze weer afvoerde; de kostprijs en personeelskosten door de talrijke interventies en pannes aan het toestel brachten de uitbater op andere gedachten;
   

Dit alles neemt niet weg dat we ons dagelijks ergeren aan het vele zwerfvuil in grachten en sloten en in parken en op pleintjes. Het doet me pijn al dat afval te zien dat door onze medeburgers klakkeloos wordt weggegooid en achteloos wordt achtergelaten.

Ik wil hier ook het verband leggen met een ander dossier dat gelijkaardige trekjes heeft. In oktober hebben we met enkele militanten een nutskastje bij de Standaard Boekhandel vol graffiti proper gemaakt, helaas was het een week later alweer beklad. Ondertussen is dit nutskastje omgetoverd tot kunstkastje (leuke woordspeling overigens) - een lovenswaardig initiatief waar we wel lang hebben moeten op wachten. Maar driewerf helaas de vandaal of vandalen kwamen alweer langs en spoten een verse graffito aan de zijklant van het zelfde kastje. Alsof hij of zij wou zeggen, dit kastje is van mij, blijf eraf.

 

 


Onze fractie verspreidde na deze actie in oktober meer dan 50 foto's van het smakeloze graffitivandalisme op muren, nutskastjes en privéwoningen. Jullie rijden ook dagelijks rond in Schoten en merken dat deze plaag - zo noem ik ze - nog lang niet uitgeroeid is. Welnu ik zou een gelijkaardige reeks foto's van grachten, sloten, parkjes en pleintjes vol zwerfvuil kunnen verzamelen. Om een simpel voorbeeld te geven: de grachten rond het domein Van Bracht en langs de Horstebaan zijn een toonbeeld van verloedering en verwaarlozing. Het is schrijnend te merken dat daar niets aan gebeurt. Ik wil hier meteen opmerken dat niet de gemeente Schoten maar het agentschap 'Wegen en Verkeer' verantwoordelijk is voor het onderhoud van deze grachten omdat het om gewestwegen gaat. Maar toch, het gemeentebestuur kan naar onze mening veel meer doen dan alleen maar toekijken omdat het niet bevoegd is.
 

 


Wat moet er dan wel gebeuren ? Wij pleiten voor:

 • meer controles langs invalswegen op het weggooien van zwerfvuil, een strenge aanpak en sancties;
   

 • ontradingscampagnes om de vervuilers op betere gedachten te brengen;
   

 • sensibiliseringsacties op de scholen om de jeugd te leren recycleren en sorteren en om hen op te roepen meer respect te hebben hun leefomgeving en voor de natuur;
   

 • het nog meer inschakelen van wijkverenigingen en het ontwikkelen van vrijwilligers-initiatieven; sommige wijk- en natuurverenigingen zetten zich in om jaarlijkse opruimingsacties te organiseren.
   

Omdat er onzes inziens nog onvoldoende overtuigende argumenten zijn om toe te treden tot de statiegeldalliantie zullen wij de toetreding van de gemeente Schoten niet goedkeuren.

Daarna lichtte de N-VA-fractieleider in een vrij ironische tussenkomst het standpunt van zijn fractie toe; daarbij hekelde hij de argumenten van groen en sloot hij zich grotendeels aan bij het betoog van Vlaams Belang. De tsjeven verklaarden dat ze voor de aansluiting bij het SGS zouden stemmen. Niet verwonderlijk, hun bevoegde minister Joke "boerenkippetje" Schauvliege scoort toch zo graag in de media en wil zich in dit dossier duidelijk profileren.

Bij de stemming bleek dat Vlaams Belang de doorslag gaf om TEGEN te stemmen. De neenstemmers waren met 17, de jastemmers met 10. Daarmee was er een wisselmeerderheid N-VA/Vlaams Belang en werd het cordon sanitaire als het ware eventjes doorbroken. Had onze fractie ja gestemd was de uitslag 13-14 geweest.

 

Aanpassing subsidiereglement Schotense jeugdhuizen

Hier vroeg onze fractieleider wat er mis liep in de communicatie tussen jeugdhuis Kaddish en de gemeentelijke diensten, de bevoegde schepen antwoordde deskundig.

Uitbreiding personeelsformatie ICT

De VB-fractie zich sloot bij wijze van uitzondering aan bij een amendementsvoorstel om de vacature voor een ICT-medewerker statutair te behandelen. De reden is simpel: ICT-personeel is grof wild op de arbeidsmarkt; als die vacature niet extra aantrekkelijk wordt aangeboden zullen er geen kandidaten op af komen.

Windmolenproject Ecopower addenda Samenwerkingsovereenkomst en Principieel akkoord recht van opstal

Onze fractieleider hield de volgende tussenkomst:

In de stukken valt nergens te lezen wat de reden is van het schrappen van een windmolen in het project. De derde spreker voorafgaand aan de gemeenteraad heeft dit wel verduidelijkt.

Verder is er sedert het goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst door de GR op 18.12.14 behoorlijk wat commotie rond dit dossier. Met name viel te horen dat de nabije omwonenden nogal wat hinder zouden ondervinden van de onmiddellijke nabijheid van deze windmolens.

We stellen ons de vraag of de omwonenden in enige mate gecompenseerd zullen worden voor de te verwachten hinder. Het zou ook aan te bevelen zijn de bewoners te laten participeren in het project. Met andere woorden, als ze de lasten krijgen, moeten ze ook van de lusten kunnen genieten. We zullen dit punt niet goedkeuren.

Met andere woorden: Vlaams Belang is niet langer voorstander van het windmolenproject langs het Albertkanaal maar blijft wel voorstander van hernieuwbare energie.


Na nog een aantal tussenkomsten nam een grofgebekte burgemeester het woord. Hij zei dat het laatste woord nog lang niet gezegd is en dat het niet de gemeente is die beslist over dit project. Hij verweet VLD en SP.a aan verkiezingskoorts te lijden. Gazet van Antwerpen berichtte op zaterdag 28 april dat hij ook Vlaams Belang in hun hemd zette maar dit klopt niet: we werden in de tussenkomst van de burgemeester niet vernoemd.


Variaronde

Onze fractie vroeg dat in het vervolg de sprekers in de publiekstribune zich meer zouden profileren:

Artikel 38 § 3 van het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad stelt dat de sprekers eventueel kunnen melden namens wie of welke vereniging zij gebruik wensen te maken van het spreekrecht.

Voor de derde spreker was het mij duidelijk, maar voor de overige sprekers niet. Het is geen verplichting, maar ik zou het waarderen als u in de toekomst toch zou vragen namens wie of welke belangengroep de sprekers het woord nemen.

Van onze reporter ter plaatse

30 mei

Wijziging meerjarenplan en budget 2018
Het ware duidelijker geweest indien deze punten aan de dagorde kwamen NA het voorleggen van de rekening 2017. Dan had men kunnen vertrekken vanuit de correcte cijfers van dat jaar. Nu doet men slechts een gedeeltelijke voorafname aan dat jaar door uitsluitend ongebruikte investeringskredieten van 2017 over te hevelen naar 2018. Het exacte resultaat van rekening 2017 zal slechts bij de tweede budgetwijziging 2018 aan bod komen. En dat is laat.

Voorliggende wijziging Meerjarenplan en Budget 2018 draait dus bijna volledig rond Investeringen. Nauwkeuriger uitgedrukt: rond het uitstellen van geplande investeringen. Dit is niet nieuw maar een constante gedurende deze bestuursperiode. Nu wordt er 6,5 miljoen gebudgetteerde investeringen voor 2017 overgedragen naar 2018. Anderzijds worden 7,3 miljoen gebudgetteerde investeringen voor 2018 doorgeschoven naar volgende jaren. Zodat er, per saldo, weinig verandert aan het budgettair resultaat van 2018.

Het Plannen en Uitvoeren van Investeringen is voor dit bestuur zoiets zoals Elschot het uitdrukte: “tussen Droom en Daad staan (oa) Praktische Bezwaren”. Die praktische bezwaren hebben in dit geval niets met geld te maken. Dat is beschikbaar gezien het “gecumuleerd budgettair resultaat” van 26 miljoen eind 2017.

Wat is het dan wel? Gebrek aan ervaring? Enige onkunde in het realiseren van grote projecten? Spijt over aangegane engagementen zoals te dure en onbesuisde aankoop van marktgebouwen uit een zekere christelijke naastenliefde? Twijfel over het praktisch nut of oplopende kosten van bepaalde projecten? We vragen het ons af.

Of is het zo’n houding van “we hebben tijd genoeg, we doen nog 6 jaar verder, de kiezer heeft meer oog voor nog te realiseren plannen dan voor wat er al staat...” Gevaarlijk, zeer gevaarlijk beste bestuur... want er zijn geen zekerheden meer en hoogmoed kan voor de val komen. Zelfs al is er voorakkoord, zodat we feitelijk niet meer naar de stembus moeten, toch oppassen ...met de tjeven weet men nooit.

Ondertussen staan er miljoenen op een rekening die niets opbrengt en weigert dit bestuur er, al is het maar een deeltje, te gebruiken voor prettige maatregelen ten gunste van de Schotenaar. Zoals bv, ik zeg maar wat, snoeien in de overtalrijke gemeentelijke belastingen en retributies. Daar waar Schoten niet benijdenswaardige koploper is.

Ghislaine Peleman

 

Opgekuist staat netjes !

Onlangs trokken onze lokale Vlaams Belang Jongeren, gewapend met handschoenen en vuilniszakken, naar het Cogelspark in wijk Deuzeld. Een actie om te wijzen op het feit dat de gebruikers van deze groene oase geacht worden hun afval in de aanwezige vuilnisbakjes achter te laten. Een actie om respect te vragen voor het werk van onze gemeentediensten die hun best doen om onze parken en plantsoenen afvalvrij te houden. Een actie waarover de lokale media verslag uitbrachten.

Eerder al had een "kuisploeg" van het Vlaams Belang o.l.v. Tom Van Grieken graffiti gaan verwijderen op nutskastjes. Er zijn plaatsen waar kunstige graffiti een meerwaarde voor het straatbeeld heeft maar je "tag" overal achterlaten als bewijs van "ik was hier" is vandalisme.

Op de jongste gemeenteraad was onze burgemeester niet mals voor de "vandalen" welke onlangs her en der in Schoten zelfklevers van VBJ op palen en andere plaatsen hebben aangebracht. Logisch dat je dat politiek niet laat liggen.

Maar zijn verwijzing naar de opkuisacties van onze jongeren in het Cogelspark als zijnde een "ondermijning van de goedwerkende gemeentediensten" of naar het optreden van onze "kuisploeg" is flauw: lokale afdelingen van de jeugdbewegingen, wijkverenigingen én politieke partijen deden het ons voor. En kregen daarvoor een schouderklopje van diezelfde burgemeester.

We kunnen en moeten de burgemeester dankbaar zijn dat hij zich nog boos kan maken in wat men doorgaans "kleine criminaliteit" noemt. We kunnen en moeten de burgemeester dankbaar zijn dat hij met veel gevoel voor theater de aandacht van de raadsleden en het publiek vestigde op de VBJ-zelfklevers. We kunnen en moeten de burgemeester dankbaar zijn dat hij het Nederlands hoog in het vaandel voert, iets waarvan hij eerder in dezelfde gemeenteraad al blijk gaf.

Tegelijk willen we er op wijzen dat het fenomeen van zelfklevers plakken blijkbaar - na jaren van afwezigheid - weer tot de "jongerencultuur" behoort. Of we daar gelukkig mee moeten zijn is iets anders, zoals we ook niet gelukkig moeten zijn met het feit dat nogal wat jonge fietsers met "oortjes" rondfietsen, waardoor de aandacht voor de andere weggebruikers verminderd wordt.

Te verwachten is dat deze storm in een glas water amper een rimpel op de politieke vijver zal veroorzaken maar gelijk moeten we ons ervan bewust zijn dat sommige actiemiddelen hun houdbaarheidsdatum overschreden hebben. We organiseren bv ook geen "autokaravanen" meer, wie herinnert zich die trouwens nog?

Dirk Van Onckelen, gemeenteraadslid

26 juni

Veel te goed is half zot

Er is nogal wat te doen geweest rond het "Erkenningsreglement verenigingen", dat vanaf heden in de doolhof van wat, wie, waar, wanneer en waarom enige duidelijkheid brengt. Een voor de vele sport- en cultuurverenigingen die Schoten kent handige wegwijzer werd gisteren op de gemeenteraad goedgekeurd. Men weet nu waaraan en waaraf en dat is altijd een goede zaak.

Lokaal wou het gemeentebestuur een in onze ogen alvast legale voorwaarde mee opnemen in dit reglement, namelijk de verplichting: "De vereniging gebruikt het Nederlands bij al haar contacten met de bevolking en bij haar publieke activiteiten." Ofwel "In Vlaanderen Vlaams", eenvoudig en helder.

Maar… dat was buiten - en zet u nu schrap, beste lezer - de Vlaamse overheid gerekend! Uitgerekend die overheid die juist het product is van een decennialange "taalstrijd" - vierden we dit jaar niet de vijftigste verjaardag van "Leuven Vlaams", ja toch? - stelt nu in haar wetgeving dat erkenning van een vereniging in Vlaanderen niet aan taalvereisten gebonden is.

Die Vlaamse overheid - waarvoor u belastingen betaald - erkent de "taalvrijheid" in zowat alles, uitgezonderd de overheid, het gerecht, de sociale verhouding tussen werknemers en werkgevers en het onderwijs.

"Wat we zelf doen, doen we beter". Dit doen we dus "zelf"…

Voor de volledigheid: erkenning van een vereniging - erkenning van het feit dat ze bestaat - geeft niet automatisch recht op gemeentelijke subsidie, noch op steun in andere vormen. Gelukkig maar, want dan zou het gezegde "veel te goed is half zot" ons ook nog belastinggeld gaan kosten.

Dirk Van Onckelen, Gemeenteraadslid

 

06 september

Genderneutraliteit

Op de jongste gemeenteraad was er op het laatst een tussenkomst van een geacht raadslid i v m de bevordering van genderneutraliteit op de werkvloer en in de samenleving. De burgemeester wees er in zijn antwoord al op dat zich in Schoten geen probleem stelt, want men volgt hier strikt de wet tegen discriminatie.

Er volgde geen debat, was ook geen debat gevraagd door het geacht raadslid, maar moest dat er zijn gekomen dan waren we voorbereid. Vandaar dat we u, bewerkt, onze tussenkomst hier meegeven.

Ik zal als ouder van een dochter "die voor de vrouwen is" - al is dat misschien vandaag al een discriminerende uitdrukking, ik zou het bij God niet weten - en als de fiere opa van haar gezonde dochters de laatste zijn om te ontkennen dat mijn dochter haar geluk gevonden heeft. Maar tegelijk bevestig ik dat mijn andere dochter voor de mannen is, en dat ik even fier ben op die andere kleindochter en ik denk dat ook zij gelukkig is. Dat maakt mij niet tot een "ervaringsdeskundige" maar wellicht heb ik meer dan anderen de gelegenheid het fenomeen van nabij te volgen.

Ik geloof dat het Lenin was die de term "nuttige idioten" bedacht heeft en daarmee doelde hij op wat wij onder het gezegde "de vlag dekt de lading niet" kennen: zogenaamde minderheden worden gebruikt om de agenda van totale verwarring door te drukken.

Een samenleving heeft nood aan een zo natuurlijk mogelijke orde: ouders voeden kinderen op en niet omgekeerd, als men een huis bouwt begint men met de fundering en niet met het dak, wie kan zwemmen redt de drenkeling want met twee drenkelingen is het probleem alleen maar erger geworden.

Geloof me, mijn dochter wist op vrij jonge leeftijd wat haar "lot" was, om het zo te noemen. En haar vrouw ook, ze zijn bijna 20 jaar een stel, bijna 10 jaar een getrouwd koppel. Ze hadden daarvoor in de kleuterklas géén sexuele opvoedingsboekjes nodig, moesten op hun twaalf niet leren waarvoor een condoom dient.

Ze stappen niet achter de regenboogvlag op in "stoeten" want ze hebben echt geen behoefte aan de vulgariteit die daar door nogal wat "belangengroepen" wordt tentoongesteld. Het is een wansmakelijk carnaval, een circus van de slechte smaak. Stel dat er buitenaards leven is dat toevallig net op de dag van de "gaypride" zijn oog richt op de mensheid, moeten we dan verbaasd zijn dat deze zouden besluiten dat contact niet gewenst is???

Toch heeft de collega-vraagsteller een punt: er is een toename van de onverdraagzaamheid tegenover holebi's, en er is een zekere schroom bij de holebi's om zich te "outen" buiten hun vrienden/familiekring. Ook hier heb ik het twijfelachtig genoegen getuige te zijn.

De vrouw van mijn dochter - beiden leerkrachten trouwens - zal in haar school tegenover de leerlingen zich niet als "vrouw van een vrouw" voorstellen. Meer nog, een neefje van ons die dit jaar daar studies aanvat is uitdrukkelijk gevraagd om daar geen ruchtbaarheid aan te geven. Ik ga die school niet stigmatiseren door haar te vernoemen, maar het is geen kleine school en ze heeft een divers publiek. En neen, 't is geen Schotense school, wees gerust. Ik kan mij voorstellen dat in andere scholen leerkrachten met hetzelfde "lot" ook in die situatie zitten. Maar met een vlag zwaaien en een manifest ondertekenen zal dat probleem niet wegwerken. Het is nuttig te onderzoeken waarom mijn schoondochter in die bepaalde school met die diversiteit aan leerlingen zich niet durft te uiten. En aan dat onderzoek wil ik graag meewerken.

Dirk Van Onckelen, Gemeenteraadslid

 


25 oktober

Nog altijd geen cijfers van 2017 door tekort aan boekhouders

Het jaar 2018 is bijna om, maar de gemeenteraad heeft nog steeds de resultaten van het boekjaar 2017 niet. "Dit is een grote nalatigheid en een gemeente met de omvang van Schoten onwaardig", was Erik Maes (CD&V) streng voor zijn coalitiepartner Paul Valkeniers (Open Vld) tijdens de jongste gemeenteraad.

Ghislaine Peleman (Vlaams Belang) trad Maes bij. "Een privébedrijf wordt hiervoor op de vingers getikt en zelfs beboet. Hoe kan het dat een gemeente met zo'n uitgebouwde administratie er niet in slaagt basiscijfers te produceren?"

Paul Valkeniers verwees naar de aanslepende personeelsproblemen op de financiële dienst, met veel zieken en vertrekkers. "De waarnemend financieel directeur heeft beloofd dat hij binnenkort met de gevraagde documenten voor de dag zal komen. We gaan hem daaraan houden. Intussen kan ik jammer genoeg niet beloven dat we het budget 2019 tijdig rond zullen krijgen. Er hebben zich gelukkig wel meerdere kandidaten gemeld voor de vacature van financieel directeur, een nieuwe functie."

GVA door jaa

29 november

Sluikstortprobleem sleept aan omdat geen enkele politieofficier beleidsplan kan schrijven om camera's te kopen

Piet Bouciqué (Vlaams Belang) heeft het uitblijven van een effectieve aanpak van het sluikstortprobleem aan de kaak gesteld tijdens de gemeenteraad. Hij illustreerde zijn aanklacht met enkele foto's van achtergelaten vuilniszakken. Bouciqué herinnerde burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) aan zijn belofte om camera's in te zetten op plaatsen die in trek zijn bij sluikstorters.

Dat is nog niet gebeurd. De burgemeester moest toegeven dat de camera's ook niet voor morgen zullen zijn en kwam met een verrassende verklaring voor de dag: een acuut gebrek aan politieofficieren in het korps"Voor we een set verplaatsbare camera's kunnen aankopen en inzetten, moet er eerst een beleidsplan geschreven worden, maar onze lokale politie heeft geen officieren meer die daartoe in staat zijn. Deze week gaat commissarls Marc Dom met pensioen en blijft alleen onze zonechef Dirk Lemmens nog over. Ook die heeft trouwens niet meer zo lang te gaan. Hij heeft de handen vol met het uitrollen van het netwerk van andere, slimme camera's."

GVA door jaa