© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

HET VLAAMS-NATIONALISME TE SCHOTEN

Een zondagavond in de maand oktober van het jaar 2000 ontvingen wij de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van onze dierbare gemeente Schoten. 21.771 geldige stemmen; 5.329 stemden op onze partij. Dwz. 1op 4 van de Schotenaren die je in Paalstraat of Deuzeldlaan tegenkomt waren of zijn Vlaams-Blokkers!

Resultaat: 9 (van de 31) gemeenteraadsleden en 3 OCMW-raadsleden. Vlaams Blok grootste partij van Schoten. Onmiddellijk stelden wij ons de vraag: waar komen die 5.329 mestkevertjes vandaan?

Ik wil hierbij twee vaststellingen doen.

 1. De kiezers van Schoten zijn zeer wispelturig.

  1. In 1938 haalde een concentratielijst van Vlaams-nationalisten en de katholieke partij 55,8% van de stemmen en dit na een bestuur van een socialistische meerderheid.

  2. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 haalden de socialisten een volsterkte meerderheid van 53,8% en dit tegen het samengaan van alle partijen om de rode meerderheid te breken. 17 zetels op de 31, maar nu zijn ze nog met 4!

  3. En nu dan ons resultaat van het jaar 2000. We waren gelukkig, maar het houdt ook een waarschuwing in: niet op de lauweren rusten.

 2. Tweede vaststelling.

  1. Er loopt te Schoten de laatste honderd jaar een zwart-gele draad van rechts, radicaal Vlaams-Nationalisme. Het bestaan van een taaie kern die ons succes gedeeltelijk verklaart. Ik geef dan ook een beknopte schets in vogelvlucht en slechts anekdotisch over dit nationalisme te Schoten.

1ste periode: de fundering.

 1. Die fundering werd ongetwijfeld gelegd rond 1900 door de komst van Dr. Simon Lindekens, geneesheer van het Gasthuis en van het Schotense Bureel van Weldadigheid (later COO, nu OCMW). Lindekens was huisarts van August Borms. Nog vóór WO I hielden zij samen in Schoten en omgeving meetings voor de vernederlandsing van de Gentse Hogeschool.

 2. Hij stichtte samen met Lode Voorbraeck de toneelkring "Vlaams en vrij" en was voorzitter van de Katholieke Vlaamse Kring, die in 1923 eiste dat het gemeentepersoneel op 11 juli een vrije dag zou krijgen. Dr. Lindekens was lid van de eerste Raad van Vlaanderen. Hij werd tot senator verkozen voor de Vlaams-nationalisten in Tongeren-Maaseik.

 

2de periode: het Interbellum.

 1. Na WO I waren heel wat jonge Schotenaren lid van de Groeningherwacht van August Borms (Merksem).

 2. Rond 1924 bestond in Schoten (met toen ongeveer 8000 inw.) een bond van het AKVS, met als naam "Schiet welig op".

 3. Ook was de Frontpartij o.l.v. Frans Wildiers actief, maar nam nooit deel aan gemeenteraadsverkiezingen. Na de verkiezingen van 1938 (concentratielijst) werd F. Wildiers schepen tot in 1941, waarna hij op vraag van secretaris-generaal Romsee gouverneur zou worden van de provincie Antwerpen.

 4. Het Vlaams Nationaal Verbond had in die periode te Schoten een sterke afdeling.

 5. Ook het Verbond van Vlaams Oudstrijders had hier een grote bond, waarvan hun prachtige vlag nog getuigt.
   

 6. Het Vlaams Kruis werd in die jaren ook hier gesticht. Er was toen heel wat beweging in Schoten, Vlaamse Beweging.

 

3de periode: WO II en repressie.

 1. Ter wille van de mij toegemeten tijd moet ik deze periode overslaan, maar ik moet toch opmerken dat heel wat nationalisten, door de repressie uit hun gemeente verdreven, in Schoten terechtkwamen. Zij hebben ons met raad en daad bijgestaan waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn.

 

4de periode: de moeizame heropstanding.

 1. In 1949 werd reeds voorzichtig actie gevoerd voor de "Vlaamse Concentratie". Ook toen bestond een "cordon sanitaire". De Vlaamse Concentratie behaalde bij de verkiezingen toen 100.000 stemmen, maar het heeft geduurd tot 1954 alvorens de CVU een zetel behaalde in het parlement. De werking om peterslijsten samen te stellen was echter zeer nuttig om adressen van medewerkers te bekomen. Dat was trouwens ook het geval toen wij later voor het Vlaams Blok peterslijsten moesten samenstellen.

 2. Op 20/09/1953 was een eerst na-oorlogse Vlaams-Nationale Landdag gepland te Schoten (Koningshof). Niet enkel door een gebrek aan medewerkers, maar vooral door de ijver van de toenmalige politiecommissaris kon dit niet te Schoten doorgaan. Iedere geschikte locatie werd geweigerd.

 3. In 1952 begon de werking voor de Volksunie, die hier gestadig vooruitgang boekte door de propaganda van VMO-Noorderkempen, u weet wel dat waren van die wandluizen van de Vlaamse Beweging, die zich bezig hielden met bussen, plakken en kalken en iedere zondag colporteerden met het blad, niet alleen te Schoten maar in heel de Noorderkempen. Koplopers waren Miel Drumont (+ in december 2003), het latere gemeenteraadslid Pol Venken en Frans Van Overbeke.

 4. 22/10/1961 deelneming aan de eerste "Mars op Brussel".

 5. 08/07/1962 eerste plaatselijke Guldensporenherdenking door het Schotense IJzerbedevaartkomitee, met medewerking van talrijke verenigingen en jeugdgroepen. Feestredenaar: Jozef Van Overstraeten.

 6. Op 27/03/1962 had de stichtingsvergadering plaats van VVB afdeling Schoten. Voorzitter was Piet Bocken.

 7. Voor de tweede Mars op Brussel (14/10/1962) werd een intense propaganda gevoerd door het toen opgerichte Vlaams Aktiekomitee (VAK). Resultaat: 7 volle autobussen naar die betoging.

 8. 09/07/1964: Guldensporenherdenking door het Vl. Aktiekomitee. Opvoering van "Konsentris Kantabilee" van Arne Gerborg. Klank en lichtspel in zaal Forum.

 9. 9 en 10 juli 1966 Guldensporenherdenking door Vl. Aktiekomitee. Tentoonstelling werken van overleden Schotense kunstenaars. Concert Arthur Verhoeven (kasteel). Spreker: prof. Walter Opsomer. Bloemenhulde aan de graven van overleden Schotense kunstenaars en verdienstelijke Nationalisten.

 10. 10 juli 1969 door het Vl. Aktiekomitee. Optreden "Die Scalmeys"; (Brugge) met "Kent gij het land". Met inleiding door burgemeester Imler en als redenaar Karel Verhavert.

 11. Ondertussen was de VU opgeklommen tot 16%van de stemmen met 5 raadsleden en 1 COO raadslid, maar toen kwamen onweerswolken opdagen. In volle crisisperiode had te Schoten nog het gouwcongres plaats van VOS op 15/10/1977, waar ook de breuk reeds duidelijk werd.

 

5de periode: de breuk.

 1. In 1951 (Paascongres der Vlaamse Jongeren) schreef Wim Jorissen: "persoonlijk ben ik tegen federalisme. Wij moeten imperialisten worden om het evenwicht te herstellen en dat vereist een sterk nationalisme. Dat sterk nationalisme zal in Vlaanderen vooral rechts zijn".

 2. Later verklaarde Jorissen, toen algemeen secretaris van de VU dat deze partij nooit in een regering zou treden zonder amnestie.

 3. Volgen dan de grove uitlatingen van Schiltz t.o.v. de VMO.

 4. De "verlinksing" van de partij was voor velen onaanvaardbaar.

 5. De regeringsonderhandelingen in 1977 -van amnestie geen sprake- uitlopend in het Egmontpakt deden de deur dicht. Een moeilijke beslissing na meer dan 20 jaren inzet voor die partij.

 6. In Schoten werd een Egmontkomitee opgericht en in 1979 was het Vlaams Blok hier een feit.

 7. In 1982 waren we niet klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen.

 8. In 1988 kwam de doorbraak.

 9. In 1994 was de VU vernietigd. Het was zelfvernietiging, maar wij hebben wel een handje toegestoken.

 10. En hier staan wij nu, met meer dan een kwart van de bevolking.

 11. Eens omkijken kan echter geen kwaad, daarom eindig ik met het onderschrift van de "Vlaams Nationalist", ons eerste blad, een citaat van Reimond Tollenaere,

 

"en daarom staan wij hier Rebel"