© Alle rechten voorbehouden 2019 - 2020

Het Belang van Schoten
Webbeheerder : Karel Blockx

Berichten uit schoten 2017

CD&V Schoten

de schijnheiligheid kent geen grenzen kan het nog hypocrieter ?

Vorige week woensdag verscheen een artikel in Gazet van Antwerpen over de A102. Dit is de verbindingsweg tussen Ekeren en Wommelgem die de ring van Antwerpen moet ontlasten. In het artikel is er sprake van spoedoverleg tussen de partijen van de coalitie en de oppositie. Alle oppositie ? Neen, Vlaams Belang werd "beleefd" buiten dit overleg gehouden. Uit goede bron vernamen we dat het initiatief voor dit overleg uitging van de CD&V.

Deze partij die zich beroept op de christelijke waarden schrijft op haar webstek het volgende, onder de rubriek "waar staan we voor?":

 

CD&V staat voor een warme samenleving waar iedereen, jong of oud, arm of rijk, zorgbehoevend of zeer vitaal, van welk geslacht, kleur of geaardheid ook, zich thuis voelt in onze maatschappij. 
{Iedereen inbegrepen} dus.

Hahaha, iedereen inbegrepen ?! NIET IEDEREEN NATUURLIJK ! De partij van "iedereen inbegrepen" sluit maar liefst 2.934 Schotense kiezers uit ! Van een tsjevenstreek kunnen we hier nog moeilijk spreken, dit is pure discriminatie.

 

Voor alle duidelijkheid willen we hier nog aan toevoegen dat Vlaams Belang Schoten voorstander is van de aanleg van de A102 in een volledig ondertunnelde versie, zonder bovengrondse graafwerken en met behoud van de bovenliggende bos- en natuurgebieden.

 

Piet Bouciqué

 

15 februari 2017

Maaibeurt zorgt voor extra bloemen en bijen

De nieuwe gemeentelijke groenvisie bepaalt op welke manier we het Schotens groen best beschermen. Een van die maatregelen is een minder intensief groenbeheer: hagen worden heggen, gazons worden bijenvriendelijke bloemenweiden en bodembedekkers overgroeien de vaak nog onbegroeide bodem. De schrale zandbodems van Schoten maken het mogelijk om op verschillende plekken fraaie bloemengraslanden te laten ontwikkelen.

Het gras wordt niet meer overal wekelijks gekortwiekt dus, maar nog slechts tweemaal per jaar. We volgen daarbij het Bermdecreet dat bepaalt dat een eerste keer mag gemaaid worden na 15 juni, een tweede keer na 15 september. Momenteel is de eerste maaibeurt volop aan de gang. Een tweede maaibeurt volgt dus bij het begin van de herfst. Intussen krijgen bloemen en planten de kans om zich te verspreiden zodat Schoten jaar na jaar bloemrijker en fleuriger wordt.

Vanzelfsprekend wordt in deze groenvisie rekening gehouden met de gebruikers van het openbaar domein: intensief gebruikte delen worden nog steeds gemaaid als gazons, bij twijfels over de verkeersveiligheid worden bloemrijke graslanden gekortwiekt en ook rondom zitbanken worden gazonstroken voorzien.

Begraafplaats

Ook de begraafplaats wordt op deze manier omgevormd tot een begraafpark. Waar mogelijk passen we bovenstaande technieken toe. Gangpaden worden uiteraard regelmatig gemaaid en ook rondom de graven dient alles netjes onderhouden te worden.

De rood omrande zones op deze kaart worden 2x per jaar gemaaid en evolueren naar bloemrijk grasland. Al de rest moet beheerd worden als kort gazon. In park A en B worden enkel de open zones zonder graven extensief gemaaid, de rest is kort gazon.

Op het einde van het groeiseizoen wordt het aangepaste beheer geëvalueerd en daar waar nodig bijgestuurd.

Redenen opmaak groenvisie

 • Pesticiden
  Aangezien pesticiden giftig zijn en het drinkwater besmetten is het voor gemeentebesturen verboden deze nog te gebruiken. We staan hier uiteraard achter, maar het gevolg is wel dat het niet langer mogelijk is om elk plukje onkruid te verwijderen.

   

 • Bijen
  De laatste jaren merken we een alarmerende daling van het aantal bijen. Dit heeft verschillende oorzaken, maar door te zorgen voor bloemrijke graslanden kunnen we de bijen helpen overleven. Ze zijn immers van onschatbare waarde.

   

 • Klimaatverandering
  De verandering van dit klimaat heeft een grote impact op planten en dieren. Door een diverse en gelaagde groenvoorziening zorgt de gemeente voor een robuust en veerkrachtig openbaar groendomein dat is opgewassen tegen de klimaatprognoses.

   

 • Risicospreiding 
  Door de diverse samenstelling van het groendomein kan één bepaald insect niet uitgroeien tot een plaag waardoor we voorkomen dat een groot deel van de beplanting verloren gaat. Denk maar aan de buxusmot.

 

Bron : schoten.be

26 juni 2017

Geen stad in ons dorp

Beste Schotenaren,

 

Onze centrumwijk dreigt te verstikken door een gigantisch bouwproject in het binnengebied Kruispadstraat, Fluitbergstraat, Zaatstraat en Th. Van Cauwenberghslei. Daarnaast komt nog eens het project Havenplein met hoogbouw en nog eens honderden woningen het centrum van Schoten verder verstedelijken.

 

Deze aanslagen op onze dorpskern zijn voor ons “een brug te ver”. Inderdaad, het toegenomen verkeer aan brug 14 zal voor monsterfiles zorgen en dreigt onze dorpskern nog meer onleefbaar te maken !

 

Wij roepen u op om bezwaar aan te tekenen tegen deze aanslag van de bouwpromotoren op onze dorpskern met de medewerking van het gemeentebestuur.

 

U kan tot 1 augustus bezwaar aantekenen. Het is niet toevallig dat het openbaar onderzoek in deze periode van het jaar wordt georganiseerd !

 

Ga met ons in het verzet en dien bezwaar in !

 

Het adres voor het indienen van uw bezwaar is College van Burgemeester en Schepenen, Markt 1, 2900 Schoten.

 

Teken hier de petitie "GEEN HOOGBOUW in SCHOTEN !"

 

Het Bestuur, Vlaams Belang Afdeling Schoten

 

16 juli 2017

Way Out

Onze voorzitter stelde hierover enkele vragen aan het schepencollege.

In het park van Schoten bij de valkentoren staat een bord met opschrift “112 Way Out”.

 1. Wie heeft dit bord daar laten plaatsen ?
  De dienst Integrale Veiligheid en Noodplanning geeft hiertoe opdracht om de borden te laten plaatsen. De locaties worden bepaald tijdens een multidisciplinair overleg, i.s.m. de verschillende betrokken hulpverleningsinstanties.

   

 2. Hoeveel van dergelijke borden staan er op Schotens grondgebied ?
  Op Schotens grondgebied - momenteel aan het gemeentelijk park, wegens de zomeractiviteiten - staan er 3 borden met de tekst "Way In" (2 borden t.h.v. de Hoogmolenbrug en de afslag naar de Papenaardekenstraat, 1 bord t.h.v. van de achteringang van het gemeentelijk park) en 1 bord met de tekst "Way Out" (t.h.v. de Valkentoren). In functie van de VIP-tent voor de Scheldeprijs wordt dezelfde opstelling voorzien.

   

 3. Waarom staat er een Engelstalig bord ? Waarom werd niet gekozen voor een bord in het Nederlands ?

  1. Hiervoor verwijzen we naar de Ministriële Omzendbrief NPU-4 betreffende de disciplines. Op pag. 13, onder pt. 3.2.3.4 wordt zeer duidelijk verwezen naar "Way In en Way Out".

  2. Deze termen behoren tot de officiële vakterminologie, ontstaan uit het KB van 16.02.2006 betreffende de nood- en interventieplanning.

   

 4. Wanneer zal het bord vervangen door een bord in het Nederlands ?
  Het KB van 16.02.2006 wordt momenteel herwerkt. Indien in de nieuwe versie sprake is van andere termen, dienen we deze aan te passen aan het vigerende KB. Een exacte timing is echter nog niet gekend. Onze dienst stelt bijgevolg voor om de huidige borden niet te vervangen omwille van volgende redenen:

  1. De borden beantwoorden aan de vigerende wetgeving;

  2. De borden worden als positief ervaren door de hulpdiensten;

  3. We gaan momenteel niet in nieuwe borden investeren waarvan we niet weten dat de gebruikte termen in de nabije toekomst nog beantwoorden aan de nieuwe wetgeving.

Bijkomende info :

- Deze borden werden voor de eerste keer geplaatst in 2010, met gunstig commentaar vanwege de hulpdiensten.
- De borden, met de specifieke termen, zijn bedoeld voor de hulpdiensten, niet voor het publiek. Deze termen "ingang, inrit, uitgang, uitrit,..." zouden enkel maar voor verwarring zorgen.

We hopen, samen met u, dat in de vernieuwde regelgeving betreffende de nood- en interventieplanning, rekening gehouden wordt met de taalwetgeving zodat we de huidige borden kunnen aanpassen aan Nederlandstalige termen.

Piet Bouciqué

06 augustus 2017

Dertig bezwaren tegen project 

'Wonen aan de Vaart'

Het geplande bouwproject 'Wonen aan de Vaart' in Schoten blijft op protest stoten. Bewoners van de Fluitbergstraat, Van Cauwenberghslei en Kruispadstraat vrezen onder ander verkeers- en wateroverlast. Het openbaar onderzoek leverde dertig bezwaarschriften op.

Toen projectontwikkelaar Mevacom eind 2015 het bouwproject 'Wonen aan de Vaart' voorstelde, klonk er al protest in de omgeving. Intussen zijn we enkele stappen verder in het bouwdossier en is het ongenoegen er nog steeds. Het openbaar onderzoek werd zopas afgerond en dertig betrokkenen tekenden bezwaar aan.

"Dat is vrij veel, want heel wat mensen waren in juli op vakantie", zegt Johan Pittoors, wijkvoorzitter van centrumzone Schoten. "De omwonenden vrezen te worden geconfronteerd met een aantal problemen. Een project met 255 wooneenheden en vijf bouwlagen is gewoon te grootschalig op deze plaats. Dat gaat ongetwijfeld verkeersproblemen en extra parkeerdruk opleveren. Bovendien is er te weinig groen voorzien en dreigt door de verregaande betonnering wateroverlast."

Bij Mevacom relativeren ze de mogelijke problemen. "255 wooneenheden lijkt veel, maar de oppervlakte van het bouwperceel is dan ook groot", nuanceert de projectontwikkelaar. Bovendien benadrukt Mevacom dat men wel degelijk werk zal maken van een aantal groenvoorzieningen.

De gemeenteraad van Schoten beslist in principe dit najaar over het dossier. "Onze stedenbouwkundige ambtenaar en de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening zullen zich nu over de bezwaren buigen", legt bevoegd schepen Erik Block (CD&V) uit.

Bron : HLN door KDC

10 augustus 2017

Man beschoten tijdens ochtendwandeling met hond

Parket gaat uit van meerdere schutters

Een 29-jarige man werd donderdagvoormiddag beschoten tijdens een ochtendwandeling met zijn hond in Schoten. Er zou vijf keer geschoten zijn, het slachtoffer zou drie keer geraakt zijn, meldt VTM. Het parket gaat uit van meerdere schutters.

De politie houdt een grote actie in de omgeving van de Braamstraat, maar kon voorlopig nog geen verdachten oppakken. Er wordt ook een politiehelikopter ingezet bij de zoekactie.

“Donderdagochtend iets voor 8 uur werd een man van 29 beschoten terwijl hij aan het wandelen was met zijn hond. Hij werd geraakt in zijn been, maar er is nog geen zicht op de ernst van zijn verwondingen”, zegt parketwoordvoerster Sylvie Van Baden. , klinkt het nog.

De gespecialiseerde diensten van de federale gerechtelijke politie, evenals het lab zijn ter plaatse gekomen. “De feiten worden voorlopig als poging tot moord gekwalificeerd”, aldus parketwoordvoerster Sylvie Van Baden.

Niet de eerste keer

Volgens buren is het de tweede keer dat de man werd beschoten. Hij werkt, nog volgens buren, aan de haven.

Bron : nieuwsblad.be

10 augustus 2017

Schotens woonerf op stelten !

Niemand houdt zich aan snelheidsgrens van 20 km/uur

Nauwelijks 2 maanden na de heropening van de Kuipersstraat als woonerf treft de gemeente al bijkomende maatregelen. Niemand blijkt zich te houden aan de snelheidsbeperking van 20 km per uur.

De Kuipersstraat was al enkele jaren volledig versleten. Het wegdek bestond nog uit kasseien, al lag er een dun laagje asfalt overheen. De gemeente investeerde begin dit jaar samen met RIO-link 387.000 euro in de herinrichting.

De bestaande riolering werd gerenoveerd. Bovengrond werd de straat van gevel tot gevel heraangelegd en na een lange inspraakronde omgevormd tot een woonerf. In zo'n woonerf mogen zwakke weggebruikers ook op de rijbaan wandelen en spelen. Bij in- en uitgang van de staat zijn de fietspaden nu doorgetrokken. Ter hoogte van de Churchilllaan ligt dat fietspad nu zelfs een pak hoger dan de rijweg.

"Een duidelijk signaal naar de automobilisten, die het kleine staatje vroeger te vaak gebruikten als sluipweg. We hebben maximaal geluisterd naar de bewoners van de Kuipersstraat die minder en trager verkeer willen" aldus schepen van Openbare Werken Walter Rombouts (NV-A) bij de ingebruikname eind juni.

Metingen

Maar die automobilisten blijken zich allerminst te storen aan de woonerfregels. "Niemand houdt zich aan die beperking van 20 km per uur" weet bewoner Dirk Thys. "De politie heeft hier onlangs een snelheidsmeter tegenover onze deur gezet. Ik heb die pieken tot 120 km per uur zien halen. Erg nieuwsgierig zijn we naar de resultaten, 80% van het verkeer dat uit de Verbertstraat komt aan het gemeentehuis, blijft vervolgens net als vroeger onze Kuipersstraat nemen om richting Bredabaan te rijden. Daar is helemaal niets aan veranderd." De bewoners voerden al ludiek actie met zelfgemaakte bordjes, maar omdat die Engelse tekst bevatten werden ze door de politie weggehaald. Dat gebeurde na een klacht van het Vlaams Belang. In het gemeentehuis zijn ze er intussen wel van overtuigd dat er bijkomende maatregelen nodig zijn.

 

"De politie heeft inderdaad snelheidsmetingen gedaan. De zogenaamde V85-norm bleek op 36 km per uur te liggen" aldus schepen van Mobiliteit Eric Block (CD&V). "V85 is de snelheid die door 85% van de automobilisten NIET en door 15% WEL wordt overschreden. 36 km is te hoog voor een woonerf waar je slechts 20 mag rijden. Eveneens zien we een zeer grote toename van het verkeer. In 2011 telde men in de Kuipersstraat nog 1.500 voertuigen op 24 uur. Nu zijn er dat 3.400".

Rijrichting omkeren

De gemeente gaat heel binnenkort waarschuwingsbordjes zetten om chauffeurs attent te maken op de gewijzigde situatie. Op de rijweg zal de geldende snelheidsbeperking van 20 km per uur gekalkt worden. Het aanvankelijk wat verstopte woonerfbord kreeg al een meer zichtbare plaats vooraan in de straat. In de Kuipersstraat komen verder nog "plooibakens" om de doorgang voor de hulpdiensten naar het appartementencomplex Binnenhof te vrijwaren.

"Op langere termijn overwegen we nog meer ingrepen", aldus Eric Block. "Zo denken aan een proefopstelling aan het kruispunt met de Vordensteinstraat om het verkeer dat uit de Kuipersstraat komt verplicht naar rechts te laten afslaan. Ook rijbaankussens, zoals er recent werden aangelegd in de Voorkempenlaan, kunnen soelaas bieden. Het omdraaien van de rijrichting is ook een optie al zijn hier natuurlijk gevolgen aan verbonden voor hele verkeerssituatie. We bekijken al deze maatregelen binnen de verkeerscommissie en leggen ze voor aan de bewoners."

Wij zijn de dupe van de kilometerheffing voor vrachtwagens

Intussen klagen ze in de parallel lopende Constant Neutjensstraat over de zware vrachtwagens die massaal het verbod op zwaar verkeer negeren. Raf Maes woont er al 37 jaar en heeft het vrachtverkeer er spectaculair zien toenemen. "Ik heb vooral een toename bemerkt na de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens" stelt Maes vast. "Chauffeurs op weg naar bijvoorbeeld Brecht verlaten sinds er voor gebruik van de autostrade betaald moet worden aan de Kleine Bareel de snelweg om hun weg gratis verder te zetten via centrum van Schoten. Vooral KMO's zien daar een middel in om de kosten te drukken."

Een verkeersbord bij het begin van de straat geeft aan dat voertuigen van meer dan 3,5 ton de Constant Neutjensstraat niet in mogen. "Maar dat verbod wordt voortdurend genegeerd", weet Maes. "Ik denk dat er hier per dag makkelijk tweehonderd door komen gedenderd. Het hele huis kraakt soms en er zijn meerdere wegverzakkingen als bewijs. Ik gun iedere buurt, ook de kasteelwijk, rust, maar het wordt tijd dat ook dit smalle straatje in het centrum aandacht krijgt, zeker nu er steeds meer jonge gezinnen wonen".

Raf Maes krijgt in het gemeentehuis steeds te horen dat het nieuwe mobiliteitsplan tegemoet zal komen aan zijn verzuchtingen. Dat zal wel, maar we leven toch nu ? "Dat de politie al eens zou beginnen met streng toe te kijken op het vrachtwagenverbod. Zo'n controle heb ik hier nog nooit zien gebeuren. Een camera met nummerplaatherkenning zou overtreders efficiënt kunnen opsporen" . 

Bron : GVA door Jan Auman


13 augustus 2017

 

Wijkvereniging H waarschuwt voor verstedelijking

De toekomstvisie van onze gemeente

Zware bouwprojecten met hoogbouw in de kern hebben zware gevolgen zonder een visie met ruggengraat.

De gemeente kan zones aanduiden waar hoogbouw gerealiseerd wordt. Zij heeft daarvoor het ruimtelijk structuurplan goedgekeurd en dit ondanks protest. Er werden meer dan 1200 handtekeningen afgegeven. De petitie tegen hoogbouw en de stadsbouwprojecten loopt nog. De geplande bouwprojecten op korte termijn gaan richting 900 wooneenheden, ongeveer 1900 bewoners en ongeveer 1300 auto’s erbij. De bestaande scholen moeten al uitbreiden en verschillende scholen zitten nu al aan hun maximum. Willen wij in de verdere toekomst Merksem worden?

Er is geen fundament voor hoogbouw en stadsprojecten

In het ruimtelijk structuurplan staat dat dit deel van Schoten niet stedelijk is en bovendien is er geen bosplan en geld om bouwgronden om te zetten naar natuur op het platteland. Er heerst een neoliberalistisch klimaat waar kapitaal belangrijker is dan mens en milieu.

Schoten Bad”, een ontmoetingsplek voor heel de familie, kan door het bouwproject Havenplein in zijn huidige vorm, of totaal, niet meer doorgaan. Er komen in het totaal 80 appartementen waaronder de “Trump Tower”. Zelfs als de woontoren van 12 of 10 bouwlagen naar 8 bouwlagen vermindert, blijft dit een onleefbaar project. (Wist men niet op voorhand dat de maximaal 36 m hoge toren zo maar niet kan geblust worden ingeval van brand?)

De verkaveling van het project ”Kruispad” met 253 wooneenheden op een natte ondergrond, 5 bouwlagen hoog, waar jong en oud moeten samenleven op te beperkte oppervlakte, creëert een parkeermonster met gevaar voor wateroverlast. En wat met de gevolgen van de klimaatsverandering ? De kranten schijven over een overaanbod (appartementenbubbel) van appartementen in de provincie Antwerpen. De Deense architect en professor Jan Gehl heeft gedurende 40 jaar het gedrag van de mensen bestudeerd in de steden. Door hoogbouw komen de mensen minder buiten en hebben zo minder contact met elkaar.

 

04 september 2017

 

1977 - 2017: veertig jaar Vlaams Blok / Belang, ook in Schoten

“Het leven begint bij veertig”, wie kent die uitdrukking niet? Of deze ook geldt voor een politieke partij is af te wachten, daar nogal wat partijen die veertig kaarsjes op de taart niet halen. Men vervelt of verandert vrijwillig (en vaak beschaamd) van naam. In dit landschap is het Vlaams Blok / Belang een eerzame eenzame: Vlaams Blok werd in 2003 door “wereldvreemde rechters” (nu mag je die zo noemen, toen nog niet!) gedwongen om de naam te wijzigen.

Maar het verhaal begint veel eerder, met het Egmontpact in 1976 gesloten tussen onder andere CVP, VU en PS. Al onmiddellijk wijst de brede Vlaamse beweging die voor Vlaanderen nadelige staatshervorming af en dit protest krijgt ook partijpolitiek gestalte. Maar de Vlaamse beweging zou zichzelf niet zijn zo één nieuwe partij zou ontstaan, neen, het werden er twee. VU-senator Lode Claes stelde zich aan het hoofd van de Vlaamse Volkspartij (VVP) en Antwerpenaar Karel Dillen stichtte de Vlaams Nationale Partij (VNP).

In 1978 trekt premier Leo Tindemans naar de koning en volgen er verkiezingen. Gezond verstand doet VVP en VNP besluiten om in kartel naar de kiezer te trekken onder de naam Vlaams Blok. De kiezer stuurt Karel Dillen naar het parlement waarna Lode Claes de politiek in 1979 vaarwel zegt.

Het is onder meer de Schotense advocaat Pieter Bocken, ondervoorzitter van de VVP, die dan gesprekken voert met de VNP om tot één geheel te komen. Over de naam is men het al eens: Vlaams Blok.

We gaan u niet vervelen met alle verkiezingen en uitslagen op te sommen waaraan we de voorbije veertig jaar hebben deelgenomen. Boeiender lijkt ons het verhaal dat vaak ongeschreven blijft: hoe ontstond de Schotense afdeling.

In die jaren zeventig van vorige eeuw was er hier een levendige Vlaamse beweging. Velen zijn o.a. actief in Het Vlaamse Kruis, lid van het Davidsfonds, sympathisant of militant van Were Di, Voorpost, Taal Aktie Komitee (TAK), Vlaamse Volksbeweging (VVB) en noem maar op. De Volksunie bestuurt mee de gemeente maar, zoals overal elders, met het Egmontpact is het vertrouwen in die partij onterecht gebleken. Lidkaarten worden ingeleverd of niet hernieuwd, mensen kiezen de partijpolitieke dakloosheid boven het wonen onder een lekkend dak.

Nadat in mei 1979 het Vlaams Blok als partij is opgericht, ontmoeten nogal wat Schotense leden elkaar op manifestaties van Vlaams Blok nationaal of in Antwerpen. Structureel waren er in die eerste jaren weinig afdelingen maar er was flink wat geestdrift om in Schoten met een eigen werking van start te gaan. Dat enthousiasme was onbesmet maar onervaren: het Vlaams Blok was de partij van de militant, van de afficheplakkers, van de betogers die zelf hun busreis betaalden om door de Rijkswacht van straat geklopt te wordenniet van hen die in auto met chauffeur bij toen nog Boudewijn op bezoek gingen.

De juiste datum waarop in Hotel Koningshof begin de jaren tachtig de eerste vergaderingen plaats hadden om tot een afdeling te komen is verloren gegaan en het noemen van namen uit het geheugen is altijd een delicate aangelegenheid. Met het risico er dus te vergeten waren dat: Walter Verduyn, Walter Peeters, Marcel Van Cleemput, Renaat Mertens, Lutgard Dubois, Jan Smits en Koenraad Mertens. Xavier Buisseret en Dirk Van Onckelen woonden namens nationaal en arrondissement eveneens die eerste vergaderingen bij. Met dankbaarheid hebben we al van tal van deze stichters moeten afscheid nemen; veertig jaar is zaai- en oogsttijd.

In 1988 neemt Vlaams Blok hier deel aan de gemeenteraadsverkiezingen met als slogan: “Eigen volk eerst, ook in uw gemeente” en met Hugo Van Perre en Walter Verduyn doen onze eerste gemeenteraadsleden hun intrede in het Schotens gemeentehuis. De rest is geschiedenis…

In die geschiedenis is er een hoofdstuk dat we niet onvermeld mogen laten, de komst van Marie-Rose Morel. Alles wat u wil weten maar nooit durfde te vragen? Daarvoor verwijzen we naar “de boekskes”. Feit is en blijft dat het kartel Vlaams Belang / Vlott bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 niet enkel de grootste was maar dat Marie-Rose Morel het meeste voorkeurstemmen haalde. Hoe onvoorspelbaar het lot is weten we sinds we op 8 februari 2011 het overlijden vernamen van deze jonge moeder die niet onopgemerkt in het (politieke) leven stond.

We beschikken niet over een glazen bol, noch is Madame Blanche lid van onze afdeling. Maar zeker is dat Vlaams Belang in vele (actuele) kwesties de alarmsirene was, genegeerd door de beleidspartijen van knielers voor koning, kapitaal en koran. Neen, we zijn daar niet trots op want tenslotte bent u het, beste lezer, die voor dit negeren vandaag de factuur betaalt.

Wat ons sterkt om onze rol als “klokkenluider” te blijven vervullen, tot de klokken feestelijk klinken.

DVO

13 september 2017

 

Vlaams Belang doet wat gemeente nalaat

opkuisen

Deze namiddag hebben militanten van Vlaams Belang een symbolische opkuisactie gehouden in de Paalstraat in Schoten.
 

Het gemeentebestuur laat onze gemeente verkommeren door de graffiti die men overal in Schoten aantreft ongemoeid te laten.

Vlaams Belang zal op de volgende gemeenteraad oproepen werk te maken van een nette en propere gemeente en het vandalisme door graffitispuiters aan te pakken.

Piet Bouciqué

 

 

Vlaams Belang houdt weer eens ‘grote kuis’

 

Vlaams Belang afdeling Schoten liet zich gisteren van haar ‘properste’ kant zien. Gewapend met emmers, water, spons, borstels en zeep ging een handvol leden van de partij graffiti in het centrum aan de slag. “Vandalen hebben verscheidene elektriciteitskasten in Schoten beklad”, zegt het Vlaams Belang. Ook nationaal partijvoorzitter Tom Van Grieken stak de handen uit de mouwen. Van Grieken verhuist begin volgend jaar van Mortsel naar Schoten en wordt ongetwijfeld dé troefkaart van het Vlaams Belang bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Bron : HLN door KDC

 

Tom Van Grieken veegt Schoten beetje schoon

 

Vlaams Belang wil graffitikunstenaars aantrekken door tags te wissen.


Vlaamse Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft gisteren zijn eerste publieke optreden in zijn nieuwe woongemeente gedaan. Hij deed dat met handschoenen aan en gewapend met een bus schoonmaakmiddel.

Doelwit van Tom Van Grieken en enkele lokale gemeenteraadsleden van Vlaams Belang was een met spuitbussen besmeurde nutskast in de Paalstraat, vlak voor de ingang van Standaard boekhandel.

Bron : GVA door Jan Auman

12 oktober 2017

Belang schenkt cheque aan dierenasiel

Het Vlaams Belang van Schoten heeft gisteren een cheque van 250 euro overhandigd aan het Schotense dierenasiel. De Vlaams Belang-fractie in de gemeenteraad zal tijdens de volgende raadszitting trouwens ijveren voor meer subsidies aan het asiel. “Ik passeerde onlangs tijdens de jaarlijkse opendeurdag van het dierenasiel en raakte onder de indruk van de grenzeloze inzet die de vele vrijwilligers toonden”, vertelt Tom Van Grieken, nationaal voorzitter van Vlaams Belang en nieuwkomer in Schoten. “Daarop rijpte binnen de partij het idee om een schenking te doen. Onze 250 euro is misschien geen groot bedrag, maar het is nog altijd een vierde van de subsidies die de gemeente jaarlijks uitreikt aan het asiel.” 

Piet Bouciqué, de lokale fractieleider van de partij, zal tijdens de komende raadszitting voorstellen om de jaarlijkse toelage minstens te verdubbelen. Het Schotense dierenasiel kan elke euro goed gebruiken, want op termijn moet het verhuizen.

Bron : HLN door KDC


Vlaams Belang wil dat de gemeente Schoten haar bescheiden dotatie aan het dierenasiel flink optrekt. De partij gaf gisteren alvast het voorbeeld met de overhandiging van een cheque van 250 euro.

Tijdens de open dag van het Schotense dierenasiel was Tom Van Grieken, nationaal voorzitter van Vlaams Belang en zoals bekend toekomstig Schotenaar, onder de indruk van de onbaatzuchtige inzet van de vele vrijwilliges.

"Samen met de andere bezoekers moest ik vaststellen dan een deel van het gebouw letterlijk aan het wegzakken is." aldus Van Grieken. "Voor de vrijwilligers zat er dus niets anders op dan uit noodzaak een deel van de keuken in te richten als kattenverblijf. Dat het tijd is voor een nieuwe lokatie, is voor iedereen duidelijk. Maar daar hangt wel een stevig prijskaartje aan vast."

Vlaams Belang wil de vele vrijwilligers een hart onder de riem steken en schonk een blij verraste Dany Hubrechts, voorzitter van het Dierenasiel Schoten, gisteren een cheque van 250 euro. Tom Van Grieken: "Het dierenasiel in Schoten is iets om trots op te zijn. Het is met zijn schone hokken en nauwgezette werking een voorbeeld voor vele andere dierenasielen. Het is een meerwaarde voor onze gemeente. Het asiel is grotendeels afhankelijk van schenkingen. Met deze cheque doen we een kleine geste en ik kan alleen maar hopen dat vele anderen ons volgen, ook de gemeente."

Vlaams Belang-gemeenteraadslid Piet Bouciqué vindt dat de gemeente Schoten wel wat meer mag doen om een positief project als het dierenasiel te steunen. "Ik zal op de volgende gemeenteraad dan ook vragen dat de gemeente haar financiële steun aan het dierenasiel verdubbelt."

"De relatie met de gemeente Schoten is goed, maar we krijgen jaarlijks maar 500 euro aan werkingsmiddelen" zegt Dany Hubrechts. "Dat zou wat meer mogen zijn gezien de vele taken die wij hier vervullen. Ook andere gemeenten en zelfs de stad Antwerpen zouden wel eens over de brug mogen komen. De politiediensten van Brasschaat, Wijnegem, Schilde, maar ook Deurne en Merksem brengen hier 'gevonden' dieren binnen. Alleen van Wijnegem komt er een jaarlijkse vergoeding van 120 euro toe".

Bron : GVA door jaa

17 november 2017

Inbraken pieken in Schoten ??

Vorige maand kregen 27 Schotense gezinnen thuis ongewenst bezoek van dieven. Deze maand ziet er met nu al zestien feiten nog slechter uit. Villawijk De List voelt zich bij deze inbrakenpiek geviseerd en vraagt opnieuw om meer en slimmer licht in de straat 's nachts.

De politie greep de piek in het aantal inbraken en -pogingen zopas aan om alle leden van de intussen 22 Schotense bins aan te sporen tot extra waakzaamheid. De novemberpiek was veruit de hoogste sinds een jaar. Maar in december 2015 was het nog veel erger en vermeldde de inbrakenstatistiek 49 feiten. “Het is een terugkerend fenomeen dat tijdens de donkere maanden het aantal diefstallen in woningen stijgt. Die 'piekmaand' kan weleens verschillen”, weet politiewoordvoerster Kristel Wouters.

Villawijk De List, mooi in het groen gelegen met een lange inrijlaan langs de Horstebaan, maar ook vlak bij de Bredabaan en de E19, voelt zich extra kwetsbaar. “Ik woon hier nu ruim vijftien jaar, maar het was onlangs toch een kantelmoment toen ik in mijn eigen tuin 's nachts 'stop of ik schiet' hoorde roepen naar een verdachte die de politieagenten achtervolgden”, zegt bewoner Tore Odegarden.

Guy Leysen, zijn buurman, had al wel enkele keren prijs. “Die keer dat ze echt zijn binnengeraakt, dateert al van tien jaar geleden. Dit jaar werd een inbreker opgeschrikt door ons alarm toen hij de schuifdeur achteraan probeerde open te wrikken. Onze auto werd los daarvan ook al twee keer geviseerd. Onze wijk heeft een kwetsbare ligging. De inbrekers komen gewoon met tram 3 vanuit de stad of klauteren over de berm van de E19.”

“We wonen intussen in een versterkte burcht met naast een hoge buitenpoort ook een uitgebreide alarminstallatie, zowel binnen als buiten, en met sensoren op iedere deur. De preventiespecialist van de politie was hier laatst nog en bevestigde dat ik eigenlijk niks meer kan doen. Mijn dochter van 19 is bang. Een dame wat verder in de straat durft zelfs haar rolluiken niet meer naar boven te doen.”

De politie wijst erop dat in De List de voorbije twee jaar maar tien keer werd ingebroken. Daarvoor lag het cijfer altijd hoger. “Dat zijn dan tien inbraken te veel”, reageert Tore Odegarden. “Ik blijf het uitschakelen van de straatverlichting vanaf 23u een slechte zaak vinden, ook voor het eigen comfort.”

Zowel Guy Leysen als Tore Odegarden vinden dat de gemeente Schoten dringend zoals Mechelen moet investeren in slimme, duurzame ledstraatverlichting. “Die mag dan gedoofd zijn, sensoren registreren elke beweging, waarna het licht van de lantaarn plots feller gaat branden.”

Bron : GvA door Jan Auman


13 december 2017